ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

piątek, 03 sierpnia 2007 01:50

Dwa ostatnie tygodnie lipca 2007 r. sze?? osb z naszej wsplnoty sp?dzi?o w Woronowie na Bia?orusi. Pomys? wakacji na Wschodzie zrodzi? si? w g?owie Miko?aja, nim jednak zosta? zrealizowany przeszed? wiele ewolucji i modyfikacji. Przygotowania do wyjazdu zacz??y si? ju? w maju.

W?asnor?cznie przygotowali?my ponad 200 kartek, ktre uda?o nam si? rozprowadzi? w Toruniu w parafii Mi?osierdzia Bo?ego i w pozna?skiej parafii pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca prowadzonej przez Ksi??y Pallotynw. Dzi?ki ?yczliwo?ci ksi??y proboszczw muzycznie utalentowana cz??? naszej wsplnoty zadba?a o upi?kszenie czterech mszy ?wi?tych ?piewem. Kolejnym etapem przygotowa? by?o zdobycie wiz i tu pomog?y nam Siostry z Warszawy, ktrym chcemy jeszcze raz podzi?kowa?.

Nasza wyprawa rozpocz??a si? 17 lipca o 6 rano na dworcu we Wrze?ni. W naszych g?owach by?o wtedy tysi?c pyta?, na ktre by?a tylko jedna s?uszna odpowied? ,,Nie wiem. Dziewi?? dni naszego pobytu na Bia?orusi up?yn??o na prze?ywaniu rekolekcji razem z jedenastk? m?odych ludzi ze wsplnoty ,,Fiat prowadzonej przez S. Magdalen?. (Pi?tka ch?opcw i szstka dziewczyn w wieku 13-14 lat, ktrzy spotykaj? si? raz w tygodniu w woronowskiej parafii i przechodz? formacj? wieczernikow?.) Czas ten prze?yli?my w starym domu oddalonym o kilka kilometrw od miasta. By?o to niezwyk?e miejsce, ktre zachwyca?o b??kitem nieba, tysi?cami odcieni zieleni i cisz? gdzie mo?na by?o si? modli? kontempluj?c pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata.

Jechali?my tam jako animatorzy, naszym zadaniem mia?a by? pomoc przy prowadzeniu rekolekcji, jednak jak si? okaza?o, Pan Bg pozwoli? nam prze?y? ten czas jako kontynuacj? naszych rekolekcji w Sucharach. Wsplnie z m?odymi rozwa?ali?my prawd? o tym, i? Jezus przyszed? na ?wiat dla tej jednej godziny - Godziny Swojej ?mierci. Prze?yli?my jeszcze raz chrzest Jezusa w Jordanie, kiedy to poszli?my o pi?tej rano nad rzek? i medytowali?my nad fragmentem Pisma ?wi?tego opisuj?cym to zdarzenie. Byli?my ?wiadkami s?du i drogi krzy?owej niewinnie skazanego Chrystusa, w czasie ktrej w milczeniu, ka?dy mg? poczu? ci??ar krzy?a na swoich ramionach. ?wi?towali?my razem Zmartwychwstanie i pos?anie z Wieczernika.

Ka?da jutrznia by?a inna, ka?da medytacja prze?yta inaczej, ka?da Msza wyj?tkowa, ka?da adoracja by?a nowym spotkaniem z Jesusem i pewnie ka?dy z nas zapami?ta? z tego czasu inne wydarzenia. Mimo, wydawa? by si? mog?o, trudnych warunkw, prze?yli?my wiele pi?knych i uroczystych Eucharystii. M?odzi przygotowywali dary, symbole i komentarze, u?o?yli dywan z kwiatw, zadbali o kadzid?o. Wiele razy to oni pokazywali nam jak mo?na sprawi?, by to, co ?wi?te pozosta?o ?wi?tym, jak mo?na ?y? prosto i pi?knie. Opowiadali o swojej wsplnocie i spotkaniach formacyjnych. By? to rwnie? czas poznawania kultury, uczenia si? ludowych piosenek i pe?nej realizacji tezy o tym, ?e podr?e kszta?c?.

Ko?cz?c chcemy si? podzieli? tym, ?e chyba nikt z nas nie mia? ?wiadomo?ci tego, i? Ko?ci? na Bia?orusi jest tak m?ody jak Ko?ci? w Afryce. Us?yszeli?my wiele pi?knych i wzruszaj?cych ?wiadectw m?odych ksi??y i sistr, ktrzy opowiedzieli nam o sakramentach Chrztu i Pierwszej Komunii ?wi?tej przyjmowanych na Litwie, poniewa? w ich ojczy?nie brakowa?o ksi??y. Ludzie spowiadali si? przed pustym konfesjona?em, modlili przed zamkni?tymi drzwiami ko?cio?a, kiedy niszczono ich ?wi?tynie, ratowali ornaty i naczynia liturgiczne, ktre zakopywali w ziemiDzi? mo?emy do?wiadcza? ekumenizmu widz?c przy polnych drogach krzy? katolicki razem z prawos?awnym.

Chcemy podzi?kowa? wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb pomogli nam w tym wyje?dzie; parafii na Bia?orusi za zaproszenie, ksi?dzu Witalikowi za trosk? i po?wi?cony nam czas, S. Magdalenie za umo?liwienie nam zdobywania nowych do?wiadcze?, m?odym za otwarto?? serca i tym, ktrzy w prostych i ma?ych gestach sprawili, ?e zapami?tamy ten wyjazd jako pi?kn? lekcje bycia z Bogiem i trwania ze sob? we wsplnocie.

Wsplnota z Gniezna

 

statystyka ______________ statystyka