ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

(o Sucharach w 2007r.)
Przyjechali?my w niedzielne popo?udnie Pi?kna, s?oneczna pogoda, u?miechni?te twarze i dom, ktry od kilku ju? lat wita nas znajomym ciep?em

Wydawa? by si? mog?o, ?e lepiej by? nie mo?e, ?e b?dzie to dobry czas tak po prostu bo zawsze tak by?o, bo okoliczno?ci sprzyjaj?ce
Te rekolekcje by?y jednak wyj?tkowe Pan Bg po raz kolejny pokaza? nam, ?e wci?? mo?e nas zaskoczy?, ?e jest jeszcze wiele rzeczy, ktre mo?emy odkry?


Temat, zaproponowany przez ks. Marka Chmielniaka SAC, teoretycznie wszystkim znany i prosty Dekalog... I tu czeka?a na nas pierwsza niespodzianka! Przygotowuj?c stron? praktyczn? poszczeglnych przykaza? (czyli jak ?yjemy poszczegln? propozycj? Pana Boga) odkrywali?my ju? w domu, ?e nie mie?cimy si? w typowym i podstawowym rozumieniu przykaza?, ?e czas pierwszokomunijnych skojarze? si? sko?czy? jaki? czas temu Jednocze?nie zobaczyli?my, ?e Dekalog ro?nie wraz z nami i nigdy si? nie dezaktualizuje Efektem tych odkry? by?o niezwyk?e do?wiadczenie dzielenia si? naszym ?yciem w kontek?cie S?owa Dekalogu, S?owa Boga

S. Anna Ozon SAC wpad?a na pomys? podzielenia nas na trzy grupy czy przez przypadek nazywa?y si? one Wiara, Nadzieja i Mi?o??? Podobno w ?yciu chrze?cijanina nie ma czego? takiego jak przypadek i tym razem to stwierdzenie mia?o pokrycie w rzeczywisto?ci Prbowali?my bowiem zobaczy? nasze ?ycie w kontek?cie nie tylko Dekalogu, ale i przykazania Mi?o?ci
W?a?nie w tych ma?ych grupach mieli?my szans? dzieli? si? s?owem, prac?, przygotowaniem liturgii wsplnie mogli?my robi? co? dobrego, co?, co mia?o s?u?y? ca?ej wsplnocie
Czy nie na tym w?a?nie zale?a?o Pallottiemu? ?eby razem czyni? dobro i d??y? do jedno?ci?

Bycie z drugim cz?owiekiem by?o istotn? cz??ci? tych rekolekcji. Ale nie najwa?niejsz? Zaczynali?my i ko?czyli?my ka?dy dzie? Adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu stani?cie w Prawdzie przed Panem sta?o si? swego rodzaju klamr? spinaj?c? wszystko, co dzia?o si? ka?dego dnia To w?a?nie w tym czasie mogli?my poczu? wielk? Mi?o?? Jezusa, odkrywa? siebie, nabra? si?

Jezus przygotowa? nam kolejn? niespodziank? trud budowania wsplnoty Wydawa?o nam si? oczywiste, ?e jeste?my wsplnot? i ju? I po prostu tak by? powinno Ciekawe to wszystko Rwnolegle z naszymi zmaganiami zmienia?a si? pogoda Raz cieplej, raz ch?odniej Chwila s?o?ca, moment p?niej deszcz I symboliczne wydaje mi si?, ?e dopiero w ko?cowych dniach naszych rekolekcji nad sucharskim domem zaja?nia?a t?cza starotestamentalny znak przymierza I odwa?? si? powiedzie? znak przymierza i jedno?ci budowanej przez nasz? rekolekcyjn? wsplnot?

Wrcili?my do domu wdzi?czni za ten czas Prosz?c jednocze?nie, ?eby owocowa? on w naszym ?yciu ?eby?my chcieli pami?ta? o otwarto?ci i go?cinno?ci ks. Piotra Bie?ka SAC, ktry otworzy? nam drzwi Sucharskiego Domu, o palloty?skiej wsp?pracy, jakiej do?wiadczyli?my I ?eby?my tymi pi?knymi do?wiadczeniami chcieli dzieli? si? z innymi


Monika St.

 

statystyka ______________ statystyka