ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wst?pienie do Zjednoczenia (2008)
sobota, 24 maja 2008 22:40

Sobotnie popo?udnie 24. maja by?o pe?ne pi?knych wydarze? w gnie?nie?skim domu ss. Pallotynek. Nie tylko figurka Dzieci?tka Jezus zosta?a po?wi?cona w tutejszej kaplicy, ale i dziewi?? osb zosta?o przyj?tych do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Dla nas, przygotowuj?cych si? do ZAK, czas bezpo?redniego przygotowania rozpocz?? si? wieczorn? Msz? ?w., ktr? odprawi? ks. Marek Chmielniak SAC w pi?tek. Sobotni poranek wype?niony medytacj?, adoracj?, krtk? konferencj? ks. Marka, a tak?e spotkaniem z siostr? Prowicjaln? ss. Pallotynek, Blank? S?awi?sk? by? czasem zatrzymania si? i oddania Jezusowi naszej codzienno?ci i przysz?o?ci. Ks. Marek poza wieloma innymi wa?nymi rzeczami, powiedzia? jedno zdanie, ktre przyku?o nasz? uwag?; W Zjednoczeniu chodzi o Mi?o??. S?dz?, ?e ta my?l by?a swego rodzaju has?em przewodnim tej pami?tnej dla nas sobotyUroczyste ?wi?towanie rozpocz?li?my adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu Wsplnie z tymi, ktrzy przyjechali dzieli? z nami rado?? przyj?cia do Zjednoczenia, stan?li?my przed Panem, ?eby Go uwielbia? w Jego Mi?o?ci, Pokoju i ka?dym cz?owieku, ktrego spotykamy.... Bezpo?rednio po adoracji nast?pi?a Msza ?w. pod przewodnictwem ks. bp Wojciecha Polaka, ktry zaproszony przez nasz? wsplnot?, zechcia? towarzyszy? nam w tym pi?knym dniu. Ksi?dz Biskup powiedzia? kazanie nawi?zuj?c do realizacji osobistego powo?ania ka?dego z nas w Zjednoczeniu.

Po czasie wsplnej modlitwy nadszed? czas wsplnego ?wi?towania. Bardzo cieszyli?my si? z obecno?ci przedstawicieli wsplnot ZAK z Bielska-Bia?ej, Warszawy-Zacisza oraz Warszawy-Ursusa. W zaciszu pi?knego ogrodu ss. Pallotynek, przy ?piewie ptakw i szumie drzew z pobliskiego lasu rozlega? si? gwar rozmw i ?miechu. To by? dobry dzie?Jeden z dni, ktry zapisa? si? kolorowymi literami w historii naszej wsplnoty. I tutaj kilka s?w o nas Od ponad dwch lat dzi?ki s. Annie Ozon SAC raz w miesi?cu spotykamy si? w gnie?nie?skim Domu pod Lasem, gdzie sp?dzamy niedziel? na wsplnej modlitwie, s?uchaj?c konferencji, dziel?c si? swoimi refleksjami. My, czyli studenci i osoby pracuj?ce (m?odzie? starsza jak to cz?sto jeste?my okre?laniJ) z Gniezna, Poznania, Krakowa, Gda?ska, Trzemeszna, Zatomia i Torunia. Jako, ?e nie jest mo?liwe, ?eby?my wszyscy spotykali si? cz??ciej, postanowili?my, ?e ka?dy z nas raz w tygodniu b?dzie chodzi? na Msz? w intencji wsplnoty. I w ten oto sposb powsta?a nowa tradycja umawiania si? na Msz? z osobami, ktre mieszkaj? w tym samym mie?cie Poza tym dwa razy w roku prze?ywamy wsplne rekolekcje latem w Sucharach, kiedy to towarzysz? nam ks. Piotr Bieniek SAC i ks. Marek Chmielniak SAC i zim? w Gnie?nie prowadzeni przez ks. Tadeusza Miszewskiego SAC.Wspomniana na pocz?tku sobota 24. maja jest kolejnym etapem ?ycia naszej wsplnoty. Jest te? bardzo wa?nym momentem dla ka?dego z naszej dziewi?tki przyj?tych do Zjednoczenia

Dlatego te? dzi?kuj?c Wam wszystkim, ktrzy modlili?cie si? za nas i towarzyszyli?cie nam, chcemy jednocze?nie prosi? Was o modlitw? w intencji ka?dego z nas i naszej wsplnoty.Monika Stawska (ZAK Gniezno)

 

statystyka ______________ statystyka