ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - grudzie? 2010
środa, 29 grudnia 2010 00:44

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?Paw?a KRAWCEWICZA SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Brat Pawe? KRAWCEWICZ SAC, cz?onek Prowincji Polskiej, urodzony 20 sierpnia 1907 r., zmar? w obozie koncentracyjnym w Ohrdruf 11 marca 1945 r. Proces Beatyfikacyjny zosta? oficjalnie rozpocz?ty w Warszawie, razem z innymi m?czennikami, w dniu 17 wrze?nia 2003 r. Rol? postulatora na poziomie diecezjalnym pe?ni ks. Henryk Kietli?ski SAC.

Br. Pawe? Krawcewicz urodzi? si? w rodzinie polskiej w Niemczech, w miejscowo?ci Bohum. Wst?pi? do Pallotynw w Polsce; w dniu 31 marca 1929 r. z?o?y? pierwsz? konsekracj?.

Jako Pallotyn pracowa? w drukarni i w ksi?garni w Warszawie. By? bardzo gorliwy w wype?nianiu obowi?zkw wynikaj?cych z przyrzecze? palloty?skich. W czasie drugiej wojny ?wiatowej, w 1942 r., dobrowolnie wyjecha? z transportem Polakw wywo?onych pod przymusem na roboty do Niemiec. Chcia? towarzyszy? rodakom w ich ci??kiej doli, nios?c pomoc moraln?, religijn? i materialn?. Gdy nazi?ci wykryli jego akcj?, 29 kwietnia 1944 r. zosta? przez gestapo aresztowany, okrutnie skatowany i osadzony najpierw w wi?zieniu ?ledczym w Brauweiler, a nast?pnie w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Stamt?d przewieziono go do obozu w Ohrdruf (Turyngia).

W wi?zieniu ?ledczym w czasie przes?ucha?, by? tak brutalnie bity, ?e oprawcy trzykrotnie po przes?uchaniach kierowali go do wi?ziennego szpitala, by po podleczeniu zaczyna? na nowo ich krwaw? akcj?. Z wi?zienia przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a nast?pnie do obozu w Ohrdruf. Wycie?czony g?odem, ci??k? prac? i torturami, zachorowa? na gru?lic? i po dwutygodniowym pobycie w rewirze obozowym, zmar? 11 marca 1945 r. Ojciec Jzef Nowak S.J., wsp?wi?zie? i spowiednik Paw?a w obozie w Buchenwaldzie, podkre?la, ?e Brat zawsze by? spokojny, pogodny i rozmodlony. Nie ?a?owa? swej odwa?nej decyzji s?u?enia cierpi?cym w ich niedoli, chocia? od pocz?tku by? ?wiadomy tego, ?e w ka?dej chwili mo?e mu grozi? aresztowanie i ?mier?.

Ks. Andrzej Bardecki, rwnie? towarzysz niedoli brata Paw?a, wspominaj?c go, dokonuje nast?puj?cej refleksji: Uwa?am, ?e cz?owiek, ktry ?wiadomie, dla Boga, nara?a si? na ?mier? i potem t? ?mier? ponosi, jest m?czennikiem(List z 19.11.1946).

Brat Pawe? zmar? maj?c zaledwie 37 lat, z ktrych 16 prze?y? w konsekracji palloty?skiej. Jest on wzorem heroicznej mi?o?ci bli?niego, kierowanej bardzo wyra?nie motywami wiary. Wiele osb, a szczeglnie wielu braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, modli si? gorliwie o jego beatyfikacj?.

Konstancin-Jeziorna, Polska. W weekend 27-28. listopada odby?o si? w Konstancinie-Jeziornej szste sympozjum zorganizowane przez Instytut Pallottiego. Zosta?o ono zatytu?owane: Wsp?praca palloty?ski dar i zadanie. Dyrektor Instytutu, ks. Mariusz Ma?kiewicz SAC, zaprosi? trzech prelegentw: ks. S?awomira Paw?owskiego SAC, ktry mwi? o Ko?ciele jako domu i szkole komunii, ks. Stanis?awa Stawickiego SAC, ktry przedstawi? temat wsp?pracy w szkole Pallottiego i pani? Izabel? Owczaruk ZAK, ktra wyg?osi?a niezwykle interesuj?cy wyk?ad dotycz?cy wsp?pracy w procesie rozwoju cz?owieka. Sympozjum zgromadzi?o rekordow? liczb? uczestnikw 180 w??czaj?c ksi??y i braci pallotynw, siostry pallotynki oraz ?wieckich cz?onkw ZAK. Wszyscy odczuli obecno?? Ducha ?wi?tego, jako ?e by? to naprawd? wyj?tkowy czas dyskusji i spotkania z lud?mi!

Rwanda: Kongres o Bo?ym Mi?osierdziu

Niedawno, bardzo wa?ne wydarzenie ko?cielne mia?o miejsce w Rwandzie Kongres po?wiecony Bo?emu Mi?osierdziu, ktry zosta? przygotowany i prowadzony przez Wsplnoty Palloty?skie, z czynnym uczestnictwem ksi??y diecezjalnych, osb ?wieckich i konsekrowanych. Kongres odbywa? si? w duchu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Odby? si? on w dniach od 18 do 24 pa?dziernika, w ko?ciele w Kabuga b?d?cym sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia. G?wny temat powierzony mwcom by? bardzo konkretny w ?wietle duchowej oraz spo?eczno-politycznej sytuacji Regionu Wielkich Jezior i brzmia?: Bo?e Mi?osierdzie jako antydotum na z?o, ktre niszczy nasze spo?ecze?stwo. Obecno?? ks. kardyna?a Barbarin, Arcybiskupa z Lyonu, O. Daniela Ange oraz dwch sistr ze Zgromadzenia Siostry Faustyny z Polsk by?a szczeglnie wa?na dla uczestnikw Kongresu. Arcybiskup Kigali wraz z Przewodnicz?cym Konferencji Episkopatu Rwandy oraz Biskup Kabgayi wzi?li udzia? w ca?ym Kongresie. Ks. Kard. Barbarin przewodniczy? Mszy ?w. na zako?czenie, wsp?celebrowa?o wielu Ksi??y Biskupw i kap?anw. Rwnie? rzesze osb ?wieckich i zakonnych uczestniczy?o w tej ko?cowej Mszy ?w., ktra sta?a si? ?wiadectwem tego wydarzenia w ?yciu Ko?cio?a. Kongres by? w?a?ciw? odpowiedzi? na potrzeby i oczekiwania wiernych i otworzy? nowe drogi nauczania i ewangelizacji. Obecnie staramy si? wprowadzi? w ?ycie owoce Kongresu w parafiach.

Berlin Seoul: Palloty?ska wsplnota z Berlina uda si? do Seoulu, Korea w celu odwiedzenia Yoido Full Gospel Church (Yoido Ca?kowicie Ewangeliczny Ko?ci?). W celu zdobycia nowych impulsw do swojej pracy duszpasterskiej w spo?ecznie zdeprawowanym ?rodowisku Berlina oraz w duchu otwarto?ci ekumenicznej palloty?ska wsplnota b?dzie uczestniczy? w Mi?dzynarodowej Konferencji dla Wsplnotowego Wzrostu. Konferencja ta odb?dzie si? w dniach od 11-17 pa?dziernika 2011 r. w Seoulu. Za?o?yciel tamtejszej parafii Dr. David Yonggi Cho b?dzie przewodniczy? Konferencji. Informacje mo?na uzyska? na stronie http://chgrint.homestead.com/index.html lub zapisa? si? do udzia?u w konferencji. Najwa?niejsz? kwesti? b?dzie : Jak wiele mo?emy nauczy? si? z tego fenomenu jakim jest wzrost ko?cio?a Zielono ?wi?tkowcw i wprowadzi? do naszej pracy. Wyznanie to staje si? ostatnio najwi?ksz? parafi? chrze?cija?sk? w ?wiecie.

Mercedes, Argentyna: Dnia 29 listopada 2010 r., trzyna?cie osb z Mercedes i Suipacha, miast gdzie Ksi??? Pallotyni pracuj? od 1886 i 1897 z?o?y?o Akta Zaanga?owania Apostolskiego i sta?o si? pierwszymi ?wieckimi cz?onkami przyj?tymi do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, po zatwierdzeniu ZAK w 2003r. Ks. Derry Murphy SAC, przewodnicz?cy ZAK i ks. Thomas ODonnell SAC, koncelebrowali podczas Mszy ?w. Obecny by? Miguel Angel della Villa, przewodnicz?cy Krajowej Rady oraz inni jej cz?onkowie.

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka