ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - stycze? 2011
środa, 26 stycznia 2011 23:57

W?ochy: Oktawa Epifanii po raz kolejny by?a celebrowana od 6 do 13 stycznia przez wsplnot? w Riposto (Sycylia przy udziale lokalnej wsplnoty Sistr Apostolstwa Katolickiego).

Oktawa zako?czy?a si? 13 stycznia, Msz? ?wi?t? koncelebrowan?, ktrej przewodniczy? ks. bp. Pio Vittorio Vigo. Tego roku S. Serena Cambiaghi, Prze?o?ona generalna i S. Lily Nanat, Radna Generalna zaprosi?y do uczestnictwa ks. Andrea Fulco i ks. Derry Murphy, SAC...

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?Pedro DUFAU SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Piotr DUFAU, SAC, cz?onek Prowincji Irlandzkiej, urodzony 13 pa?dziernika 1906 r. w miejscowo?ci Mercedes w Argentynie, ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 16 lipca 1933 r. Nale?a? do grupy pi?ciu Pallotynw, zamordowanych 4 lipca 1976 r. w domu palloty?skim w Buenos Aires: trzech kap?anw, jeden alumn Wy?szego Seminarium Duchownego i jeden postulant. Ich Proces Beatyfikacyjny nie zosta? jeszcze kanonicznie otwarty, ale jest w fazie przygotowa?, Piotr straci? rodzicw, gdy by? ma?ym ch?opcem. Wychowywa?a go babcia, ktra by?a Francuzk?. Po jej ?mierci zosta? przyj?ty do internatu przy Kolegium ?w. Patryka. Wst?piwszy do Pallotynw, formacj? nowicjack? i studia filozoficzne odby? w Thurles, w Irlandii, a studia teologiczne w Rzymie, na Uniwersytecie Gregoria?skim. W Rzymie otrzyma? te? ?wi?cenia kap?a?skie 16 lipca 1933 r. Warto zaznaczy?, ?e jego jedyna siostra wst?pi?a te? do zgromadzenia zakonnego.

Jako kap?an, ks. Piotr s?u?y? Stowarzyszeniu Pallotynw i Ko?cio?owi Powszechnemu przede wszystkim w duszpasterstwie parafialnym, pracuj?c w parafiach w kilku miejscowo?ciach, takich, jak Mercedes, Rawson, San Antonio di Areco, Castelar i Buenos Aires (Parafia ?w. Patryka w Belgrano) oraz w Instytucie Fahy w Moreno. Gdy w 1940 r. mianowano go wikariuszem powstaj?cej parafii w Belgrano, zbudowa? tam skromny dom parafialny, w ktrym zamieszka? i w krtkim czasie wznis? ko?ci?, nakre?laj?c rwnocze?nie g?wne linie dzia?alno?ci duszpasterskiej. Tam by? te? p?niej rektorem i proboszczem (1966 1973). Obok ko?cio?a zbudowa? szko?? parafialn?, zwan? Kolegium ?w. Wincentego Pallottiego. W czasie swojego rektorstwa zbudowa? te? nowy dom parafialny, w ktrym kilka lat p?niej zosta? zamordowany, 4 lipca 1976 r.

Chc?c podkre?li? niektre cechy charakterystyczne ks. Piotra, Rolando Savino pisze: Piotr by? cz?owiekiem bardzo rozwa?nym, u?ywaj?cym nie wielu s?w, ale precyzyjnych i pewnych. By nie mwi? na pr?no, milcza? i wype?nia? swoje milczenie prac?. Inteligentny i m?dry nie tylko w sensie akademickim, ale tak?e w tym wszystkim, czego od dzieci?stwa uczy?o go ?ycie w zwi?zku ze ?mierci? rodzicw. By? cz?owiekiem wytrwa?ym. Jego koledzy kap?ani stwierdzaj?, ?e powierzane mu trudne zadania realizowa? dzi?ki swojej wytrwa?o?ci. Mo?na by?o z nim dyskutowa? na ka?dy temat, i o sprawach duchowych i tych przyziemnych, jak sport, zw?aszcza pi?ka no?na; by? gor?cym zwolennikiem dru?yny Boca Juniors.

Zatroskany o dzieci bez opieki i dorastaj?c? m?odzie? wa??saj?c? si? po drogach, szuka? dla nich miejsca i anga?uj?cych ich aktywno?ci, ktre by?yby rwnocze?nie wychowuj?ce, jak np. judo, karate, gitara, joga, taniec czy ?piew. Za?o?y? Gimnazjum Sportowo-Kulturalne pod patronatem ?w. Wincentego Pallottiego, ktre funkcjonowa?o jako szko?a wieczorowa przy istniej?cej ju? szkole parafialnej. Inicjatywa ta zosta?a przyj?ta pozytywnie przez ?rodowisko lokalne i liczba uczniw Gimnazjum dorwnywa?a liczbie uczniw Kolegium: ok. 300.

Warto podkre?li?, ?e jego bogate cechy osobowo?ciowe objawia?y si? przede wszystkim w jego s?u?bie ?ci?le kap?a?skiej i ?e jego wiele dobrych czynw zna tylko Pan Bg i te osoby, ktrym s?u?y? jako ksi?dz i przyjaciel.

Na uwag? zas?uguje jeszcze znaleziona po dokonanej zbrodni jego notatka, z ktrej wynika, ?e w czasie homilii, w niedziel? swej ?mierci, zamierza? powiedzie? uczestnikom Eucharystii nast?puj?ce zdania: Je?li czytamy uwa?nie Stary Testament, widzimy jak rzadko wys?annicy Bo?y byli s?uchani przez lud, a jak cz?sto odrzucani lub zabijani S?owo Bo?e wydaje si? czasami ludziom antypatyczne i przeciwne ich oczekiwaniom, poniewa? jest s?owem twardym, sprawiedliwym i bezwzgl?dnym. Nie ulega bogatemu i nie przestrasza si? trudno?ciami.

Stycze? by? bardzo intensywnym miesi?cem dla cz?onkw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na ca?ym ?wiecie. A oto kilka wiadomo?ci, ktre wp?yn??y do Sekretariatu.

Obchody ?wi?ta Epifanii w Limburgu, Ahrweiler i Hofstetten, Niemcy: Po raz drugi siostry, bracia i ksi??a Pallotyni w Limburgu, wraz z parafi? w mie?cie zaprosili do uczestnictwa w Triduum przed ?wi?tem Epifanii. W tym samym czasie w Ahrweiler trzy osoby, w tym jeden cz?onek ZAK i dwie kobiety, ktre przygotowuj? si? do wst?pienia, pomogli ksi??om Pallotynom poprowadzi? nabo?e?stwa i tak?e po raz drugi w Apostolatskreis Hofstetten odby?o si? nabo?e?stwo 6 stycznia.

Palloty?ska Parafia ?w. Wincentego Pallottiego w Arapongas, Paran, Brazylia, celebrowa?a pi?t? Oktaw? Epifanii, ktra tego roku trwa?a od 2 do 9 stycznia. Tematem brzmia?: Lepsza znajomo?? Jezusa to najlepszy dar, jaki cz?owiek mo?e otrzyma?; spotkanie Go to najlepsza rzecz jaka mo?e zdarzy? si? w ?yciu, odkrywanie Go w naszych s?owach, w naszej pracy i w naszych rado?ciach!(Document of Aparecida, 29).

Belize. S. Alicja Buddan napisa?a, ?e w Centrum, siostry i ?wieccy cz?onkowie zwi?zani z domem Prowincjalnym uczestniczyli w dziewi?ciodniowej nowennie. Cz?onkowie ZAK odnowili swj Akt Zaanga?owania Apostolskiego w uroczysto?? ?w. Wincentego Pallottiego podczas Mszy ?w. celebrowanej przez ks. bp Dorick Wright z Belize.

W?ochy: Oktawa Epifanii po raz kolejny by?a celebrowana od 6 do 13 stycznia przez wsplnot? w Riposto (Sycylia przy udziale lokalnej wsplnoty Sistr Apostolstwa Katolickiego). Oktawa zako?czy?a si? 13 stycznia, Msz? ?wi?t? koncelebrowan?, ktrej przewodniczy? ks. bp. Pio Vittorio Vigo. Tego roku S. Serena Cambiaghi, Prze?o?ona generalna i S. Lily Nanat, Radna Generalna zaprosi?y do uczestnictwa ks. Andrea Fulco i ks. Derry Murphy, SAC.

Po raz kolejny lokalna wsplnota Sistr Apostolstwa Katolickiego i ZAK w Avella animowa?y Oktaw? Epifanii przy udziale Sistr, Palloty?skich konferencjonistw z Rzymu i palloty?skich formatorw z ca?ego ?wiata studiuj?cych w Rzymie. Ks. bp. Beniamino Depalma z Nola by? g?wnym celebransem podczas Mszy ?w. 9 stycznia. Tego dnia podczas Mszy ?w. ?w. Wincenty Pallotti otrzyma? inspiracj? do za?o?enia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Wsplnota w Rocca Priora po raz kolejny celebrowa?a Oktaw? Epifanii w ko?ciele pod wezwaniem Matki Bo?ej ?nie?nej.

W duchowym Centrum ZAK, ko?ciele w SS. Salvatore in Onda, Sekretariat Generalny ZAK zorganizowa? i koordynowa? Tydzie? Modlitw o Jedno?? Chrze?cijan od 17 do 25 stycznia. W tygodniu zawar? Triduum i Uroczysto?? ?w. Wincentego Pallottiego. Wszystkie wsplnoty, cz?onkowie ZAK w Rzymie i okolic entuzjastycznie i ?arliwie uczestniczyli w programie, jak rwnie? celebracjach.

Nowi cz?onkowie ZAK.

22 stycznia, trzy osoby zosta?y przyj?te do Unio-Kreis Hochaltingen w Niemczech.

9 stycznia, 21 osb z?o?y?o Akt Zaanga?owania Apostolskiego podczas Mszy ?w. koncelebrowanej w ko?ciele Matki Bo?ej ?nie?nej w Rocca Priora, w Rzymie. Ten dom i ko?ci? ma szczeglne znaczenie dla Rodziny Palloty?skiej. W tym domu mie?ci? si? pierwszy nowicjat i st?d tak?e wyp?ywa?y wszystkie apostolskie poczynania, pocz?wszy od roku 1858. Mszy ?w. przewodniczy? ks. Derry Murphy, Przewodnicz?cy Generalnej Rady ZAK, wraz z ks. Gaetano Ianni, Przewodnicz?cym Krajowej Rady ZAK i ks. Leonardo DAngelone, Rektorem ko?cio?a i innymi konferencjonistami.

23 stycznia w Palloty?skiej parafii ?w. Wincentego Pallottiego w Pietralata, w Rzymie wsplnota parafialna ?wi?towa?a odpust wraz z ks. Francesco Todisco, z nowo-mianowanym proboszczem, ksi??mi i konferencjonistami. Podczas Eucharystii grupa 12 parafian z?o?y?a Akt Zaanga?owania Apostolskiego w obecno?ci ks. Derry Murphy i ks. Gaetano Ianni.

Nowe strony internetowe: S. Izabela ?wierad informuje, ?e Siostry w Generalacie maj? now? stron? internetow?. Mo?na j? znale?? pod adresem: http://www.pallottine-missionaries-rome.com/

S. Monika Szupryt, sekretarka Krajowej Rady Koordynacyjnej informuje, ?e jest ju? w pe?ni gotowa strona internetowa i mo?na to sprawdzi? pod adresem: www.zak-pallotti.pl

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623 E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka