ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

II Kongres Generalny - Sr. Bozena Olszewska, SAC
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 20:01

Drogie Siostry i Braci ze Zjednoczenia,

Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych.

Sr. Bozena Olszewska, SAC

Zosta?am poproszona o podzielenie si? ?wiadectwem jak mo?na realizowa? jeden z aspektw naszej palloty?skiej misji jak? jest misja ad gentes. Jak cz?onek Zjednoczenia , siostra pallotynka, kap?an lub ?wiecki mo?e o?ywia? wiar? i zapala? mi?o??, w tej tak drogiej misji ?w. Pallottiemu, nie wyje?d?aj?c nigdy na misje, ale wsp?pracuj?c aktywnie z misjonarzami ad gentes.

Jestem siostr? pallotynk? od 22 lat zaanga?owan? w apostolstwo chorych pracuj?c jako piel?gniarka w jednym z rzymskich szpitali.

8 lat temu jedna z naszych sistr misjonarek z Kamerunu zapali?a we mnie swoim entuzjazmem i mi?o?ci? do misji, do dzieci i biednych z terenw misyjnych. Podczas jednej z okazyjnych wizyt w mojej wsplnocie opowiada?a o trudno?ciach ludzi m?odych w krajach misyjnych, o tym jak siostry wychodz? naprzeciw ich problemom, z jakimi potrzebami spotykaj? si? w ich pracy. Wtedy to postawi?am sobie jedno z zasadniczych dla mnie pyta?: Ja, osobi?cie, co mog?abym zrobi? dla nich ?eby im pomc?

Chcia?abym by? kocem i ogniem aby ogrza? kto jest samotnym.

Chcia?bym sta? si? pokarmem aby zaspokoi? g?d, ubraniem dla kogo? kto jest nagi.

Chcia?bym sta? si? napojem kto ma pragnienie, chcia?bym przej?? przez ?wiat i malowa? kolory mi?o?ci, uzdrawia? pozbawionych rado?ci, ?yj?c jedynie Prawd?.

Chcia?bym sta? si? jak s?o?ce aby ja?nie? w oczach tych co nie widz?. Chcia?bym by? do dyspozycji tych co cierpi? fizycznie i duchowo.

?w. W.Pallotti

To pragnienie ?w. W. Pallottiego mo?e realizowa? si? i dzi? na r?ne sposoby. Pragnienie, ktre ma swj pocz?tek w tym Chcia?bym ??czy wiele ludzkich serc we wsp?pracy dla dobra innych, tych ktrzy potrzebuj? mi?o?ci Bo?ej przekazanej poprzez nasze r?ce, nasze u?miechy aby zapala? coraz bardziej mi?o?? i wiar? poniewa? to jest ostateczny cel naszych gestw mi?o?ci.

Jestem coraz bardziej przekonana, jak nasz Ojciec Pallotti, ?e kto osobi?cie i ?ywo do?wiadczy? mi?o?ci Ojca, Syna i Ducha ?wi?tego ma pragnienie i potrzeb? osobistego podzielenia si? ni? z innymi, uczynienia wszystkiego, aby Bg Mi?o?ci i Mi?osierdzia by? przez wszystkich poznany.

Nasz? misj? jest kocha?, kocha?, kocha?

Poniewa? tylko poprzez mi?o?? Bg b?dzie poznawany, upragniony i kochany.

Za tym wyznaniem id? konkretne fakty.

Teraz pragn? przedstawi? nasz sposb zapalania, o?ywiania i wsp?pracy i w kilku s?owach chcia?abym pokaza? konkrety:

Mamy wiele wsplnot w 5 krajach Afryki(Kongo, Rwandzie, Kamerunie, Tanzanii, Afryce Po?udn.) ktre zajmuj? si? formacj? chrze?cija?sk? i promocj? cz?owieka, przede wszystkim m?odych i najbardziej biednych.

Wraz z naszymi wsp?pracownikami , naszymi dobrodziejami , my, Siostry Misjonarki Pallotynki, niesiemy nadziej? lepszego ?wiata w ?rodowiska najtrudniejsze, ofiarowujemy konkretne gesty mi?o?ci i solidarno?ci ludzkiej. Pe?nimy s?u?b? samaryta?sk? w?rd chorych, zapewniamy pierwsz? pomoc dla wszystkich, zajmujemy si? dzie?mi i m?odzie?? w szko?ach i ?wietlicach. Ci m?odzi ludzie maj? takie same potrzeby jak ich rwie?nicy w ca?ym ?wiecie: potrzeb? uczucia, zdrowych relacji, nauki, zabawy, kszta?cenia si? i pracy.

Z ca?ych si? pragniemy poprawi? warunki ich ?ycia i o?ywia? ich wiar?

Ka?dy z nas mo?e i powinien sta? si? wyrazem Bo?ej Mi?o?ci do ka?dego cz?owieka. Uczymy si? tego w naszych wsplnotach.

Cz?sto chodzi o ma?e inicjatywy, o ma?e gesty na rzecz naszych misji. Uczynione razem i z mi?o?ci? s? silnym wsparciem dla tych, ktre s? na pierwszej linii na terenach misyjnych. To jest nasz? si??.

Chcia?abym teraz ukaza? wam tylko kilka przyk?adw.

Jak mwi?am, inicjatywy misyjne zaczynaj? si? we w?asnej wsplnocie. Wa?ne aby znale?? w?rd swoich ludzi, ktrzy podziel? z nami nasze idee i b?d? nas wspierali. Taki ma?y przyk?ad: s.Virginia, ma ju? 80 lat i ma wielk? mi?o?? do misji. Ka?dego lata przygotowuje marmolad?, pomaga przygotowywa? ciasta, ktre potem mo?emy sprzedawa? na misyjnych, parafialnych bazarkach. W ci?gu roku mamy wiele takich misyjnych bazarw w r?nych parafiach. To co uzyskamy z bazarkw idzie na pomoc konkretnych projektw w Afryce.

Podczas Niedziel Misyjnych mam mo?liwo?? opowiada? poprzez s?owa i poprzez wystawy zdj?? o ?wiecie misyjnym, zaproponowa? nasze inicjatywy do wsparcia i prosi? o modlitw? za misjonarzy i naszych braci z odleg?ych krajw misyjnych.

Nasz? mi?o?ci? do Afryki zarazili?my te? cz?onkw Zjednoczenia z Rocca Priora. Pomogli nam zorganizowa? Niedziel? Misyjn? na wsparcie projektu w Kamerunie. To by?o pi?kne do?wiadczenie wsp?pracy.

Przyjmujemy ch?? pomocy misjom od tych, ktrzy z powodu choroby lub staro?ci ju? niewiele mog?, ale nadal chc? czu? si? potrzebni. To co nam ofiaruj? wykorzystujemy na bazarkach misyjnych.

Od czasu do czasu organizujemy spotkania z m?odzie?? lub dzie?mi z r?nych parafii, aby im opowiedzie? o sytuacji ich kolegw w krajach Afryki. Dzi?ki temu narodzi?o si? te? braterstwo szk? i klas z Kamerunu, z Italii i Polski. Takie braterstwo rodzi te? konkretne gesty pomocy ze strony europejskich m?odych, ktra dosi?ga ich przyjaci? w Afryce.

Wsp?pracujemy z ks. Tadeuszem Wojd?, pallotynem, ktry jest te? kapelanem Szpitala Czerwonego Krzy?a dla dzieci niepe?nosprawnych. Personel, wolontariusze i rodziny tych dzieci wspieraj? z wielkim oddaniem biedne dzieci w Kamerunie. Jest to jedno ze szczeglnych do?wiadcze? wsp?pracy.

Wielokrotnie organizowa?y?my we wsplnocie zbirki przyborw szkolnych, materia?w sanitarnych, zabawek, butw, dewocjonali dla naszych szkl i przedszkoli w Afryce.

Dzi?ki wsp?pracy z wieloma osobami dobrej woli uda?o nam si? wys?a? nie raz ogromn? ilo?? paczek.

Osobi?cie z pomoc? s. Marioli od lat koordynuj? akcj? Adopcja Serca, ktra ogarnia oko?o 400 dzieci z krajw Afryka?skich, gdzie pracuj? nasze siostry. Dzi?ki tej akcji dajemy dzieciom szans? na nauk? pokrywaj?c op?aty za szko?? i materia?y szkolne.

Do?wiadczam te? na tym polu jedno?ci chrze?cijan, gdy? wsp?pracuj? z nami rodziny rumu?skie ?yj?ce w Rzymie, wyznania prawos?awnego, ktre dziel? z nami pragnienie pomocy i uszcz??liwienia dzieci i m?odych z Afryki.

Jest to praca, ktra zabiera ogromnie du?o czasu na utrzymanie kontaktu dobrodziejw z dzie?mi i odpisywanie na ich listy, ale daj?ca ogromnie du?o satysfakcji.

Ludzie, ktrzy wsp?pracuj? z nami pisz? nam: Dzi?kujemy Wam za to, ?e mo?emy pomc tym najbardziej potrzebuj?cym, za to, ?e mo?emy razem z wami kocha? te dzieci.

TO S? NASZE MA?E KROPLE MI?O?CI

Razem mo?na uczyni? naprawd? du?o. I dotrze? do bardzo wielu. Wwczas dobro uczynione jest pi?kniejsze i bardziej trwa?e. Odzwierciedla bardziej mi?o?? Boga. Jeszcze jedn? rzecz? chcia?abym si? podzieli? z Wami. Silnie do?wiadczam cudownej wymiany: gdy anga?ujemy si? w pomoc innym, dajemy im nasz? mi?o?? sami jeste?my coraz silnej wype?niani niesko?czon? mi?o?ci? i do?wiadczamy pot?gi mi?osierdzia. Pracuj?c dla misji umocni?am moj? wiar?, silniej do?wiadczam dzia?ania Opatrzno?ci Bo?ej, tego jak Pan przychodzi nam z pomoc? w sposb zadziwiaj?cy i nieoczekiwany ,aby odpowiedzie? na konkretne potrzeby misyjne. Jestem nieustannie ubogacana mi?o?ci? i wiar? wielu naszych braci i sistr ze zjednoczenia i naszych wsp?pracownikw. Jest to dla mnie bardzo cennym do?wiadczeniem w ?yciu.

1. Can I contribute in any way to the missions ad gentes?

 

statystyka ______________ statystyka