ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

II Kongres Generalny - Ks. Jean Bertrand ETOUNDI, SAC
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 20:02

II Generalny Kongres ZAK 8-13 kwietnia 2010
Mondo Migliore, Rocca di Papa, Rzym.

Od wizji do misji w komunii z maryj?

Misja Ad gentes w dzisiejszych czasach.

Ks. Jean Bertrand ETOUNDI, SAC

Wprowadzenie

Dzi?kuj? za zaproszenie na II Generalny Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i za mo?liwo?? zaprezentowania tej refleksji, w ktrej uka??, w jaki sposb nasza misja, ktr? podejmujemy dzisiaj, zawiera si? w misji Ad gentes. Na samym pocz?tku musz? zwrci? wasz? uwag? na niezaprzeczalny fakt, i? Rodzina Palloty?ska, obecna jest w ponad 40 krajach i na 5 kontynentach. Pokazuje to wielk? r?norodno?? naszej s?u?by w ca?ym ?wiecie i to wymaga, bardzo jasnego przyjrzenia si? naszym stylom ?ycia i pracy na misjach w r?nych cz??ciach ?wiata. To motywuje do postawienia pytania, czy misja Ad gentes rodziny palloty?skiej w tych krajach zale?y i jest zaliczana do dzia?alno?ci pod auspicjami Kongregacji Ewangelizacji Narodw[1] czy zale?y od Generalnego Sekretariatu ds. misji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego? Drugie pytanie brzmi:, Jakie s? obecne wyzwania, okre?laj?ce kszta?t naszej misji Ad gentes? Przede wszystkim przyjrzyjmy si? znaczeniu wyra?enia misja Ad gentes, - poprzez prezentacj? jej pochodzenia i specyfiki oraz przez dookre?lenie, co konkretnie to wyra?enie znaczy. Nast?pnie pjdziemy dalej w rozwa?aniach i przyjrzymy si? naszym palloty?skim misjom w ca?ym ?wiecie i sko?czymy na obecnych wyzwaniach, ktre zwracaj? nas w kierunku naszej misji Ad gentes.


1. Znaczenie wyra?enia Misja Ad gentes

q Pocz?tki misji Ad gentes:

Misja Ad gentes rozpocz??a si?, gdy nasz Pan, Jezus Chrystus rozes?a? aposto?w na wszystkie kra?ce ?wiata. Tekst Ewangelii, ktry zawiera pos?anie misyjne wskazuje, ?e zmartwychwsta?y Chrystus, wys?a? swoich aposto?w, aby przymna?ali uczniw, ktrzy mogliby g?osi? Dobr? Nowin? wszelkiemu stworzeniu. (Mt 28, 16-20; Mc 16, 15-16).

Encyklika Jana Paw?a II, Redemptoris Missio[2] opieraj?c si? na trwa?ej zasadno?ci misyjnego mandatu przypomina nam, ?e w osobach aposto?w Ko?cio?a jeste?my pos?ani; Jest to jedna jedyna misja, maj?ca to samo ?rd?o i cel, ale w jej obr?bie istniej? r?ne zadania i dzia?ania.(RM 31). Papie? Jan Pawe? II odsy?a tu do soborowego dekretu, o misyjnej dzia?alno?ci Ko?cio?a Ad gentes i tak?e po raz pierwszy u?ywa w RM terminu Misja ad gentes, referuj?c podstawowe zadanie Ko?cio?a, ktre jest zasadnicze i nie ma ko?ca. Ko?ci? ma za zadanie zanie?? Ewangeli? milionom m??czyzn i kobiet, ktrzy nie znaj? jeszcze Chrystusa.

q Trzy rzeczywisto?ci misyjnej dzia?alno?ci Ko?cio?a (RM 33)

Wed?ug 33 punktu RM, mo?emy rozpozna? trzy aspekty misyjnej dzia?alno?ci Ko?cio?a. Jest konieczne podkre?lenie, ?e te trzy aspekty nie stoj? w opozycji jeden do drugiego, ale raczej tworz? jedno i to samo zadanie, ktre Chrystus powierzy? swojemu Ko?cio?owi.

v Misja ad gentes (omwiona b?dzie poni?ej).

v Duszpasterska dzia?alno?? Ko?cio?a: zwyczajna dzia?alno?? duszpasterska Ko?cio?a, jako troska o misyjno?? duszpasterzy i ich duszpasterstwo. Chrze?cija?skie wsplnoty, ktre maj? w?a?ciwe i solidne struktury ko?cielne, maj?ce ?arliw? wiar?, s? ?wiadkami Ewangelii i s? wierni misji powszechnej.

v Nowa Ewangelizacja czy Re-ewangelizacja: misyjna dzia?alno?? ma za cel, odzyskanie i ewangelizowanie tych, ktrzy stracili wiar?, b?d? stali si? oboj?tni w swojej relacji do Ko?cio?a. To mog? by? kraje ze star? tradycj? chrze?cija?sk?, b?d? m?ode Ko?cio?y, ktrych ochrzczeni cz?onkowie zgubili sens wiary i ju? nie uto?samiaj? si?, jako cz?onkowie Ko?cio?a i ?yj? z dala od Wsplnoty i Ewangelii.

q Misja Ko?cio?a wed?ug RM 34

Uwa?ne czytanie tego punktu Redemptoris Missio pozwala nam rozpozna? w misji Ad gentes, do kogo misja jest adresowana, jej charakterystyczn?, specyficzn? natur?, jej zaanga?owanie i uzasadnienie.

v Adresaci: ludzie i grupy, ktre jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa; ci, ktrzy s? daleko od Chrystusa,: tak?e ci, ktrzy jeszcze nie ugruntowali si? w swojej wierze oraz miejsca, gdzie Ewangelia w znacznej mierze odbiega od kultury ?ycia.

v Charakterystyka: g?oszenie Chrystusa i Jego Ewangelii, budowanie Ko?cio?a lokalnego, promowanie warto?ci Krlestwa Bo?ego.

v Jej specyficzna natura: misja Ad gentes nie jest ukierunkowana na chrze?cijan.

v Zaanga?owanie: misja Ad gentes nie powinna by? zapomniana, zaniedbana i powinna by? doceniana w sercu ca?ej misji Ko?cio?a. Zatem powinno to by? bod?cem w kierunku g?oszenia Chrystusa i zak?adania nowych Ko?cio?w tam, gdzie ich nigdy nie by?o, b?d? tam, gdzie Wsplnoty chrze?cijan przesta?y istnie?. Jest to fundamentalne zadanie Ko?cio?a, ktry jest pos?any do ludzi, mieszkaj?cych we wszystkich cz??ciach globu.

v Uzasadnienie: misja Ad gentes umo?liwia Ko?cio?owi misyjne zaanga?owanie w jego zasadniczym znaczeniu i jednocze?nie staje si? przyk?adem jego realizacji.

2. Palloty?ska misja Ad gentes w ?wiecie

q Trudno?? w specyficznej palloty?skiej misji Ad gentes

Jest niezb?dne, aby stwierdzi? na samym pocz?tku, ?e misja Ad gentes nie jest synonimem krajw Trzeciego ?wiata, ani okre?leniem dla zreferowania krajw ekonomicznie zale?nych. Misja Ad gentes nie sprowadza si? do Afryki, Azji, Oceanii, czy pewnych cz??ci Ameryki ?aci?skiej.

Jak do tej pory podkre?li?em, za 34 paragrafem RM, misja Ad gentes wskazuje miejsca, w ktrych proces ewangelizacyjny zmierza do g?oszenia Chrystusa i Jego Ewangelii oraz budowania Ko?cio?a.

To prowadzi nas do stwierdzenia, ?e palloty?ska misja Ad gentes jest misj?, w ktrej cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej przynosz? wyzwalaj?ce i zbawcze przes?anie Chrystusa, w miejsca, gdzie jest On niedostatecznie znany, czerpi?c inspiracje z charyzmatu Za?o?yciela ?w. Wincentego Pallottiego i ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a tak?e ze znakw czasu, ktre ukazuj? si? w tych miejscach misyjnych.

q Krtka prezentacja naszej misji Ad gentes[3] w ?wiecie

Ta prezentacja jest oparta na kursie dotycz?cym palloty?skiej, misyjnej formacji, ktry odbywa? si? od 12 do 22 marca 2009 roku w Grottaferrata w Rzymskiej Prowincji. B?d? prezentowa? misje na 5 kontynentach, w ktrych nasz charyzmat jest u pocz?tkw i w ktrych wzrasta.

v Afryka: Na tym kontynencie, b?dziemy prezentowa? 10 krajw Kamerun, Po?udniow? Afryk?, Tanzani?, Rwand?, Demokratyczn? Republik? Kongo, Keni?, Wybrze?e Ko?ci S?oniowej, Mozambik, Zambi? i Nigeri?.

W r?nych krajach afryka?skich cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej s? zaanga?owani w pracy duszpasterskiej, ktrej centrum stanowi aspekt zdrowotny i aspekt pomocy charytatywnej. Realizowany jest tak?e program adopcji na odleg?o??, ktry pilotowany jest przez Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego w Rwandzie, Republice Demokratycznej Konga i Kamerunie. Gdziekolwiek Rodzina Palloty?ska jest obecna w Afryce, teren ten obj?ty jest edukacj? i formacj? m?odych ludzi. Anga?uje si? tak?e na tych terenach, gdzie nie jest obecna w sposb sta?y, czyli w Malawi, Ugandzie czy Burkina Faso. Cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej daj? ?wiadectwo swojego misjonarskiego ducha przez swoj? obecno?? na terenach afryka?skich i przez swoje zaanga?owanie w duchow? formacj?, tak?e w formacj? ludzi ?wieckich w r?nych centrach formacyjnych. Wsp?praca pomi?dzy wsplnotami ?ycia konsekrowanego a ?wieckimi cz?onkami Rodziny palloty?skiej jest naprawd? godna podkre?lenia.

v Oceania: Na tym kontynencie b?dziemy prezentowa? tylko Australi? i Papu? Now? Gwine?.

Warto podkre?li?, ?e istotnym wk?adem Rodziny Palloty?skiej w edukacj? na tym terenie, jest edukacja w?rd Aborygenw. W?a?ciwy sens misji Ad gentes odnajdujemy w zaanga?owaniu w pracy pomi?dzy Aborygenami w Australii i pomi?dzy Indianami w Papui Nowej Gwinei. W szczeglny sposb wpisuje si? tu dobra wsp?praca ze ?wieckimi cz?onkami ZAK, ktrzy s? formowani i zaanga?owani w misj? ZAK, jak np. Wsplnota Mariana, do ktrej nale?? ?wieckie kobiety konsekrowane z Australii. Zaanga?owanie w formacj? ?wieckich liderw, ktrzy z kolei animuj? lokalne wsplnoty w Papui Nowej Gwinei jest tak?e bardzo pozytywn? prac?.

v Azja: Na tym rozleg?ym kontynencie zaprezentujemy Indie, Kore? Po?udniow? i Taiwan.

Nasza misja, w p?nocno-wschodniej cz??ci Indii, w stanie Arunachal Pradesh , w Daporijo jest realnym do?wiadczeniem misji Ad gentes. Cz?onkowie naszej Rodziny anga?uj? si? w edukacj? w szkole i kolegiach, ktre s? tak?e ?rd?em powo?a? w Indiach. W Indiach tak?e posiadamy centrum formacji duchowej i inne centra, ktre s? otwarte na ludzi wywodz?cych si? z innych religii. Ponadto miejsce to charakteryzuje si? dobr? wsp?prac? pomi?dzy wsplnotami w ZAK i ?wieckimi cz?onkami. Warta zauwa?enia jest tak?e pos?uga modlitwy i rozpowszechnianie Przymiotu Bo?ego Mi?osierdzia w Korei Po?udniowej.

v Ameryka ?aci?ska: Jeste?my obecni w r?nych krajach Ameryki ?aci?skiej. B?d? prezentowa? kraje, w ktrych cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej s? prawdziwie zaanga?owani w misj? Ad gentes. S? to nast?puj?ce kraje: Brazylia Boliwia, Kolumbia Wenezuela, Barbados Meksyk i Belize.

Wobec skrajnego ubstwa i spo?ecznej niesprawiedliwo?ci w Ameryce ?aci?skiej cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej daj? misyjne ?wiadectwo po?rd biedy, staraj?c si? pomc poprzez konkretne programy pomocy humanitarnej. Warto nadmieni?, ?e apostolstwem jest tak?e dzia?alno?? pro-zdrowotna i charytatywna, ktra obejmuje znaczny obszar Ameryki ?aci?skiej, walcz?c w ten sposb z chorob? i cierpieniem. W tym obszarze podejmowana jest tak?e adopcja na odleg?o??. Obszar ten charakteryzuje si? bardzo dobr? wsp?prac? pomi?dzy Pallotynami, Siostrami Pallotynkami i Siostrami z Instytutu Mariana, ktra jest ?wiadectwem ?ycia charyzmatem ZAK. Godna zaznaczenia mo?e tu by? misyjna praca, naszych misjonarzy na terenie Maranhao , w p?nocno - wschodniej Brazylii, w Rondonia w p?nocnej Brazylii i w Amazonii.

v Europa: W Europie, kraje, o ktrych b?d? mwi?, a ktre s? obj?te misj? Ad gentes i w ktrych jest obecna Rodzina Palloty?ska to: Ukraina, Bia?oru?, S?owacja i Chorwacja.

Znacz?c? jest wsp?praca pomi?dzy ksi??mi, bra?mi Pallotynami, siostrami Pallotynkami w szkole apostolstwa ?wieckich na Ukrainie. Prowadzone s? r?nego rodzaju grupy, ktre g?wnie oferuj? formacj? laikatu. Pallotyni i Pallotynki zaanga?owani s? w pomoc ludziom w odkryciu na nowo ich wiary i wytrwania w niej, w szczeglnie w tych obszarach, ktry stanowi by?y komunistyczny blok wschodni.

3. Nowe wyzwania dla naszej misji Ad gentes

My?l?, ?e jawi? si? dwa typy wyzwa?, ktre motywuj? nas w d??eniu do rozwoju naszej drogi ?ycia misj? Ad gentes w r?nych cz??ciach ?wiata; s? to wyzwania spokrewnione z naszym palloty?skim charyzmatem i te, ktre wyrastaj? z obecnej sytuacji na ?wiecie i w Ko?ciele.

q Wyzwania spokrewnione z charyzmatem ZAK

Jeste?my wezwani do kontynuacji ?wiadectwa pi?kna charyzmatu palloty?skiego w duchu wsp?odpowiedzialno?ci, w jedno?ci i wsplnej pracy, jako uczniowie zebrani w Wieczerniku razem z Maryj? Krlow? Aposto?w. W szczeglny sposb jeste?my zobowi?zani do zwrcenia szczeglnej uwagi na formacj? formatorw w duchu Zjednoczenia. To oznacza, ?e ksi??a Pallotyni, bracia, siostry Pallotynki oraz ?wieckie osoby, ktrzy staj? si? formatorami nowych cz?onkw Zjednoczenia wymagaj? dobrej formacji.

Musimy stara? si? tworzy? odpowiednie struktury, ktre umo?liwi?yby formacj? w duchu ZAK, w tych miejscach, gdzie one jeszcze nie istniej?. Musimy zobowi?za? siebie do poznawania naszego ?wi?tego Za?o?yciela, Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wsplnot ZAK i naszego Palloty?skiego charyzmatu, w naszej misji Ad gentes, poprzez nasze czasopisma, publikacje, przez ?rodki masowego przekazu tj. radio, Internet, a tak?e przez duchow? i duszpastersk? dzia?alno??. Na koniec proponuj?, by mi?dzynarodowe wsplnoty by?y formowane do dawania ?wiadectwa bogactwa i uniwersalno?ci naszego palloty?skiego charyzmatu.

q Bie??ce misyjne wyzwania w Ko?ciele i ?wiecie

Ko?ci? i ?wiat stawia przed nami dzi? wiele wyzwa?. Wobec tego musimy wi?cej wsp?pracowa? z ko?cio?em lokalnym, ktry w ten sposb staje si? miejscem, w ktrym b?dzie mo?liwe dawanie misyjnego ?wiadectwa w duchu ZAK. Jako chrze?cijanie i cz?onkowie Rodziny Palloty?skiej, jeste?my zaproszeni do poznawania wci?? lepiej innych tradycji chrze?cija?skich i do pracy ekumenicznej, tak jak to czyni? ?w. Wincenty Pallotti w Swoich czasach. Centra ekumeniczne mog? by? tworzone w Europie, Afryce, Azji, Ameryce i w Australii. Musimy tak?e by? wra?liwymi na obecno?? innych religii w misji Ad gentes. To prowadzi nas do g??bszego ich rozumienia, tak, ?e mo?liwa b?dzie zdolno?? pracy na tych terenach w ?ywym dialogu mi?dzy-religijnym. Na przyk?ad, niektre centra mog? by? tworzone dla szczeglnego kierunku studiw czy dla podejmowania dialogu z innymi religiami, przede wszystkim w Afryce i w Indiach.

Interesuj? nas tak?e wyzwania spo?eczne. Musimy kontynuowa? prac? ukierunkowan? na promowanie osoby ludzkiej i podejmowanie tej promocji tam, gdzie jest ona nieobecna, ?eby ukazywa? nasz? katolick? wiar? i nasze ?ycie zgodne z charyzmatem. Potrzebujemy tak?e zobowi?za? si? do pracy na rzecz pojednania, sprawiedliwo?ci i pokoju na naszych terenach misyjnych, szczeglnie tam, gdzie konflikty zbrojne wci?? jeszcze trwaj? tj. np. w wielu krajach afryka?skich. Innym zadaniem, dla nas bardzo wa?nym, jest prba inkulturacji Ewangelii w lokalnej tradycji. ?eby tego dokona?, niezb?dna jest g??boka ?wiadomo?? lokalnej kultury i szacunek dla innych religii oraz tradycji ludzi, w?rd i z ktrymi pracujemy. W ko?cu olbrzymim misyjnym wyzwaniem dla nas jest dawanie ?wiadectwa naszego ?ycia, naszej autentyczno?ci oraz spjno?ci, komunikatywno?ci, gdziekolwiek pracujemy.

Podsumowanie

Misja Ad gentes jest ogromnym wyzwaniem dla nas. Naszym zadaniem, jako chrze?cijan jest zanie?? Chrystusa tym, ktrzy Go jeszcze nie znaj?, jak Sobr podkre?li?: Ko?ci? pielgrzymuj?cy jest misyjny ze swej natury[4]. Nasz palloty?ski charyzmat jest tak bogaty, i? w ka?dej chwili mo?emy w nim znale?? w?a?ciw? odpowied? na potrzeby ludzi dzisiejszych czasw. Nie wolno nam zapomnie? o misyjno?ci naszego charyzmatu, ktry daje nam si?? i nadziej? w rozlicznych wyzwaniach, ktre Ko?ci? i ?wiat stawia przed nasze oczy. Pro?my Maryj? Krlow? Aposto?w, nasz? Matk? o moc Ducha ?wi?tego, aby?my potrafili rozpoznawa? znaki czasu, ktre s? jednakowo widzialne wsz?dzie, jednakowo w krajach, gdzie jest obecna tradycja chrze?cija?ska, jak i w krajach, ktre zosta?y zewangelizowane niedawno.


[1] W postawieniu tego pytania mam na my?li ksi??k? napisan? w 1943 przez Henri Godin i Yves Daniel podczas II wojny ?wiatowej, w ktrej autorzy pytaj? siebie czy Francja w obliczu dechrystianizacji, faktycznie staje si? terytorium misyjnym. Cf. Godin H. Daniel Y., La France pays de mission?, Les ditions du Cerf, Paris 1943.

[2] Jan Pawe? II, Redemptoris Missio, Encyklika o sta?ej aktualno?ci pos?ania misyjnego, 7 grudzie? 1990, AAS 83 (1991), 249-340.

[3] Kraje, ktre b?d? prezentowa?, jako obj?te misj? Ad gentes, faktycznie otrzyma?y Dobr? Nowin?, wiele lat, a nawet wiekw temu. W wyborze, kierowa?em si? zwi?zkiem tych krajw z Kongregacj? Ewangelizacji Narodw czy z Generalnym Sekretariatem ds. misji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

[4] Ad Gentes 2, Dekret o misyjnej dzia?alno?ci Ko?cio?a, 7 grudzie?1965.

 

statystyka ______________ statystyka