ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

MODLITWA JUBILEUSZOWA
wtorek, 04 września 2012 20:36

W dniach 21-23 wrze?nia odb?dzie si? w Konstancinie-Jeziornej i O?tarzewieII Krajowy Kongres ZAK. Mdlmy si? w intencji Kongresu oraz ca?ego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego poni?sz? Modlitw? Jubileuszow?.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Bo?e, Ojcze mi?osierdzia,

zawsze zatroskany o potrzeby swoich synw i crek,

dzi?kujemy Ci za ?ask? tego Roku Jubileuszowego,

ktra zechcia?e? darowa? wszystkim nam,

cz?onkom i wsp?pracownikom

Zjednoczenia Apostolstwa katolickiego

jako znak Twojej niesko?czonej mi?o?ci.

Spraw, aby?my prze?ywali ten czas w rado?ci,

w duchu wdzi?czno?ci, w pokorze i z modlitw?,

aby nasze serca wype?ni?a Twoja ?aska

bogata mi?osierdziem i b?ogos?awie?stwem.

Pom? nam na?ladowa? Jezusa Aposto?a

na wzr ?wi?tego Wincentego Pallottiego,

o?ywiaj?c w nas wiar?,

umacniaj?c nas w nadziei,

rozpalaj?c w nas mi?o??,

aby rozszerza? je na ca?y ?wiat.

W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej

pragniemy g??biej prze?ywa? Twoj? obecno??, Bo?e

Niech Twoje S?owo b?dzie dla nas ?wiat?em i drog?,

a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,

aby?my stawali si? coraz bardziej

uczniami i ?wiadkami Chrystusa.

Spraw, niech nasze wsplnoty i nasze rodziny

stan? si? wieczernikami

otwartymi na przyj?cie darw Ducha ?wi?tego,

wraz z Maryj?, Krlow? Aposto?w,

i z ca?ym Ko?cio?em pielgrzymuj?cym,

dla wzrostu Krlestwa.

?wi?ty Wincenty Pallotti, prosimy Ci?,

pom? nam ?y? w wierno?ci charyzmatowi

i misji nam powierzonej.

Uczy? nas wytrwa?ymi w d??eniu do ?wi?to?ci.

Wspieraj nas, aby?my ?yli duchem mi?osierdzia,

mi?o?ci braterskiej i komunii,

s?u??c Ko?cio?owi w dzisiejszym ?wiecie.

Amen.

 

statystyka ______________ statystyka