ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Zapraszamy na Rekolekcje Jesienne
dla studentw i osb pracuj?cych.
w dniach 21-23 pa?dziernika 2011 r.

Rekolekcje odb?d? si? w Domu Sistr Pallotynek w Gnie?nie, ul. Ho?a 31.

Zapisy i informacje: rekolekcje@wzaku.pl

Podstawowe informacje:

1. Zaczniemy w pi?tek o godz. 18.30 kolacj?, a sko?czymy w niedziel? o godz. 14.00.
2. Temat rekolekcji to MODLITWA - mo?na wi?c ju? teraz modli? si? za wszystkich nas, ktrzy b?dziemy te rekolekcje prze?ywa?.
3. Rekolekcje poprowadzi s. Barbara Rohde SAC - pallotynka, wieloletnia formatorka, odpowiedzialna za formacj? w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego.
4. Rekolekcje b?d? si? odbywa?y w domu ss. Pallotynek, aczkolwiek przewidywane s? te? wyj?cia - jedno na Msz? ?w. w sobot?, drugie by? mo?e na Drog? Krzy?ow? do lasu (obok domu Sistr) - w zwi?zku z czym nale?y przygotowa? jakie? ciep?e ubrania.
5. Prosimy zabra? ze sob?:
- ?piwr;
- Pismo ?w.;
- notatnik i co? do pisania;
- paczk? ciastek do kawy.
6. Koszt rekolekcji to 60 z? (w sk?ad czego wchodzi op?ata za nocleg i wy?ywienie). W niedziel? taca z Mszy ?w. b?dzie ofiar? dla s. Barbary.
7. Osoby, ktre doje?d?aj? poci?giem, proszone s? o wcze?niejsz? informacj?, o ktrej b?d? w Gnie?nie - zostan? odebrane z dworca.

 

statystyka ______________ statystyka