ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - czerwiec 2010
niedziela, 27 czerwca 2010 21:59

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu
W tym miesi?cu przekazujemy materia? biograficzny dotycz?cy procesu beatyfikacyjnego Stanis?awa SZULMI?SKIEGO SAC, przygotowany przez Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jana Koryckiego SAC oraz inne wiadomo?ci z ?ycia ZAK.
1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI
Po przedstawieniu w marcu, kwietniu i maju 2010 r. Procesw Beatyfikacyjnych S?ug Bo?ych Ryszarda Henkesa, El?biety Sanny i Jzefa Englinga, ktre rozpatrywane s? ju? w Watykanie, niniejszym rozpoczynamy opis tych Procesw, ktre odbywaj? si? w diecezjach i dotycz? 13 cz?onkw ZAK.


Stanis?aw SZULMI?SKI SAC, kap?an przynale??cy do Prowincji Polskiej, urodzony 10 lipca 1894 r. w Odessie na Ukrainie, zmar? w obozie przymusowych robt w Uchcie (Rosja) 27 listopada 1941 r. Proces Beatyfikacyjny zosta? oficjalnie rozpocz?ty w Rosji, w San Petersburgu, razem z 15 innymi m?czennikami, w dniu 31 maja 2003 r. Ze strony Pallotynw, rol? postulatora na poziomie diecezjalnym pe?ni ks. Henryk Kietli?ski SAC. Ludzie nazywaj? ks. Szulmi?skiego aposto?em pojednania mi?dzy Ko?cio?em Katolickim a Ko?cio?em Prawos?awnym.


Stanis?aw Szulmi?ski, gdy wst?powa? do Pallotynw, by? ju? kap?anem diecezjalnym pragn?cym po?wi?ci? wszystkie swoje si?y i swoje ?ycie pojednaniu Ko?cio?a Prawos?awnego z Ko?cio?em Katolickim. Z tym pragnieniem ??czy? zdecydowane d??enie do pe?nej wierno?ci otrzymanemu powo?aniu. Widzia? swoje ludzkie niedoskona?o?ci, ale rwnocze?nie by? ?wiadomy powo?ania do ?wi?to?ci. W notatkach osobistych, w maju 1934 r. napisa?: A jednak Pan Bg chce ?wi?to?ci ode mnie. W Matce Naj?wi?tszej nadzieja i ufno??, ?e mimo wszystko dojd?. Jeden z kap?anw, ktry go dobrze zna?, okre?li? go jako dusz? ?yj?c? na co dzie? z Bogiem i w Bogu.


W Polsce, ks. Szulmi?ski za?o?y? stowarzyszenie pod nazw? Apostolat Pojednania, uwa?aj?c je za sekcj? Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Na pocz?tku 1937 r. nale?a?o do niego, poza Pallotynami, czterdziestu cz?onkw, a w 1939 r. sto osb. Byli w?rd nich tak?e ksi??a nie Pallotyni i s?awne osoby ?wieckie. Palloty?ska Rada Prowincjalna w dniu 3 lutego 1938 r. uzna?a oficjalnie Apostolat Pojednania za sekcj? Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Stanis?aw pragn?? tak?e, by cz??? Pallotynw s?u?y?a Ko?cio?owi w rycie wschodnim. Wiele razy prosi? Prze?o?onych o umo?liwienie mu wyjazdu do pracy duszpasterskiej na terenie Zwi?zku Radzieckiego. W zwi?zku z tym, w 1939 r. zosta? skierowany do pracy na palloty?skiej placwce Okopy Trjcy ?wi?tej, na pograniczu Polski, Zwi?zku Radzieckiego i Rumunii. Gdy Rosjanie zaj?li wschodni? cz??? Polski (17.09.1939), w dniu 24 pa?dziernika 1939 r. aresztowali ks. Szulmi?skiego, podobnie jak wielu innych Polakw i osadzili w wi?zieniu w Baranowiczach a nast?pnie skazali go na pi?? lat ci??kich robt w obozie karnym w Uchcie, w europejskiej cz??ci Rosji nad Morzem Bia?ym.


Tam heroicznie s?u?y? wi??niom. Pomimo wyra?nego zakazu sprawowania funkcji kap?a?skich, potajemnie spowiada?, odprawia? Msze ?w., podnosi? na duchu, by? dobrym Samarytaninem. Gdy przyszed? czas amnestii, ujawni? si? jako kap?an dla wszystkich, odprawi? publicznie Msz? ?w. dla wi??niw odchodz?cych na wolno??. Jemu rwnie? wystawiono dokument wolno?ci (1.08.1941), z ktrego jednak nie skorzysta?. Pozosta? w obozie z 40-ma wi??niami, by s?u?y? dalej cierpi?cym. Ci??k? prac?, g?d i poni?enie traktowa? jako pokut? w intencji pojednania Ko?cio?w.


Ks. Szulmi?ski po?wi?ci? si? ca?kowicie dzie?u pojednania Ko?cio?w, realizuj?c pragnienie Pana Jezusa, aby byli jedno. Wycie?czony maltretowaniem, g?odem i ci??kimi przymusowymi robotami, zmar? w obozie w czasie odpoczynku nocnego. Opinia o jego ?wi?to?ci i m?cze?stwie rozesz?a si? szybko w?rd wsp?braci i w?rd ludzi ?wieckich, zarwno w Polsce, jak i na Ukrainie, i jest ci?gle ?ywa.

2. ?wi?to Maryi Krlowej Aposto?w i Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego.
Uroczysto?? patronalna i ?wi?to naszej Matki obchodzone by?o na r?ny sposb w palloty?skim ?wiecie. Przedstawimy wam kilka informacji o tych obchodach.


W Rzymie cz?onkowie ZAK zebrali si? w parafii pw. Krlowej Aposto?w przy Via G. Ferrari 1, gdzie znajduje si? oryginalny obraz, o ktrego namalowanie prosi? ?w. Wincenty Pallotti malarza Serafino Cesaretti. Modlitewne czuwanie wype?ni?y refleksj? po??czona z , medytacj?, ?piewem i modlitw?, oraz Eucharysti?, ktre by?y animowane przez r?nych cz?onkw i wsplnoty ZAK. W czuwaniau wzi??a udzia? rwnie? wsplnota parafialna wraz kap?anami w niej pos?uguj?cymi. Tak?e ks. Paolo Basili wzi?? udzia? w czuwaniu. Msza ?wi?ta by?a koncelebrowana przez ks. Derry Murphy, SAC, Przewodnicz?cego Generalnej Rady Koordynacyjnej.


W Santa Maria, Brazylia, du?a grupa cz?onkw ZAK z Santa Maria przygotowa?a i poprowadzi?a czuwanie w sanktuarium w Medianeira. Wzi?li w nim udzia? liczni cz?onkowie ZAK razem z seminarzystami i rektorami z diecezjalnych seminariw z Santa Maria, Cachoeira do Sul i Uruguaiana. W ten sposb marzenie ?w. Wincentego Pallottiego, zjednoczenia r?nych powo?a? w duchu modlitwy i wsplnej refleksji zosta?o zrealizowane.


W nast?pnych dniach sze?ciu cz?onkw Prowincji Santa Maria z?o?y?o wieczyst? konsekracj? w kaplicy Sistr Maryi, nast?pnie kilka dni p?niej wy?wi?cono diakonw w sanktuarium.


W Irlandii: Z okazji ?wi?ta Maryi Krlowej Aposto?w Ksi??a Pallotyni oraz ?wieccy cz?onkowie ZAK, tak?e ludzie, ktrzy zwi?zani s? z Rodzin? Palloty?sk? i jej dzie?ami, trzymaj?c si? sta?ej wed?ug kalendarza daty, dorocznie pielgrzymowali do miejsca kultu Matki Bo?ej w Knock, w kraju Mayw. Tego roku, podczas Mszy ?wi?tej sprawowanej w tym Sanktuarium dziesi?? osb z?o?y?o swj Akt Zaanga?owania Apostolskiego w ZAK, cztery osoby z Cahir, trzy z Thurles i trzy z Corduff. G?wnym celebransem by? ks. Matthew Sanka SAC, a ks. Emmet OHara wyg?osi? kazanie. Helen Mahon, ?wiecka cz?onkini Zjednoczenia z?o?y?a ?wiadectwo o ?yciu prze?ywanym w jej codzienno?ci w duchu Zjednoczenia.


3. Pierwsze spotkanie osb odpowiedzialnych za formacj? palloty?sk? w Zjednoczeniu.


W artykule 11 par. 3 Statutu Generalnego jest przewidziane, ?e Asystent Ko?cielny bior?c pod uwag? propozycje osoby wysuni?t? przez Krajow? Rad? Koordynacyjn? oraz za zgod? Generalnej Rady Koordynacyjnej, mianuje osob? odpowiedzialn?, ktra w ?cis?ej wsp?pracy z Asystentem i Krajow? Rad? b?dzie troszczy? si? o palloty?sk? formacj? wst?pn? i permanentn? cz?onkw Zjednoczenia. Pierwsze spotkanie osb nominowanych do tej pos?ugi w formacji b?dzie mia?o miejsce od 15 do 22 lipca w Palloty?skim Centrum Formacji Cenacolo, przy Via G. Ferrari, w Rzymie.


4. S. Bernadeta Turecka SAC cz?onkini Sekretariatu Generalnego ZAK od roku 2004 i Sekretarz Generalny Pro tempore od kwietnia 2009 r., zosta?a wybrana Prze?o?on? Prowincjaln? Polskiej Prowincji Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego i obj??a swj urz?d 20 czerwca. Cz?onkowie Sekretariatu Generalnego, razem z Generaln? Rad? Koordynacyjn? ??cz? szczere podzi?kowania Siostrze Bernadetcie za ca?? mi?o??, po?wi?cenie i pasj? z jak? s?u?y?a w Zjednoczeniu i ?ycz? jej Bo?ego b?ogos?awie?stwa w podj?tej pos?udze.


Chr ZAK tak?e do??cza swoje podzi?kowanie Siostrze, za ide? powstania i zorganizowanie chru oraz za zaanga?owanie we wszystkie jego zadania, ktrych uwie?czeniem by?a Eucharystia sprawowana w bazylice ?w. Piotra dnia 11 kwietnia podczas Kongresu Generalnego i za to tak?e dzi?kujemy.


W ostatnim czasie mia?y miejsce tak?e inne zmiany w Zgromadzeniu: s. Mary McNulty zosta?a wybrana Prze?o?on? Prowincjaln? w Angielskiej Prowincji, s. Consuelo Burgos w Prowincji w Belize, s. Gail Borgmeyer zosta?a ponownie wybrana Prze?o?ona Prowincjaln? w USA, podobnie jak i s. Helga Weidemann w Niemczech.


5. Modlimy si? o spokj duszy p. Anny Gawineckiej, cz?onkini Krajowej Rady Koordynacyjnej w Polsce, ktra zmar?a 17 czerwca.

SEGRETARIATO UAC
Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma
Tel./Fax: (39) 06 68194623
E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka