ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Witaj napoju zupe?nie gaszacy umys? pragnacy - o Sucharach 2010
niedziela, 27 czerwca 2010 22:16

Tyle historii dotycz?cych Suchar s?ysza?am na tegorocznych rekolekcjach na Ho?ej, a? w ko?cu postanowi?am wyruszy? w podr? w nieznane. Stary pa?acyk, male?ka wioska, gdzie wszyscy si? znaj?, niesamowita cisza, ktrej tak brak w du?ym mie?cie...a przede wszystkim otwarte serce Ks. Piotra - Ksi?dza Gospodarza, ktry przyj?? nas ciep?o, cho? cz??ci z nas w ogle nie zna?.. Zacz??y si? Suchary 2010, a Pan mia? ukaza? przejawy Swojego dzia?ania w r?nych momentach tego czasuNajpierw procesja Bo?ego Cia?a, podczas ktrej ka?dy z nas odczu? niezwyk?e zaanga?owanie mieszka?cw w przygotowanie wszystkich wa?nych elementw. Te kilka godzin to by? czas ociekaj?cy rado?ci? z powodu obecno?ci Pana, ktry spacerowa? po miejscowych chodnikach. Pan dotyka? serc w Eucharystii. I po raz kolejny mogli?my sobie u?wiadomi?, Se tu jest w?a?nie centrum Jego Mi?o?ci.

Rekolekcje rozpocz??y si? wieczorem, po przybyciu ks. Marka Chmielniaka SAC oraz s. Anny Ozon. Ks. Marek wskaza? na g?wny temat tych rekolekcji - naszym zadaniem by?o skupienie si? na 15. rozdziale Ewangelii wg ?w. ?ukasza, g?wnie na przypowie?ci o Synu Marnotrawnym. Mo?e cze?? z nas pomy?la?a: Przecie? znam to na pami??, tyle razy ju? to s?ysza?em... Jednak okazuje si?, Se mo?na s?ucha? a nie s?ysze?...
Rekolekcje te by?y czasem pochylenia si? nad trzema konkretnymi przypowie?ciami, nad zag??bieniem si? nad tymi tekstami w modlitwie medytacyjnej. Dzi?ki wprowadzeniom Ks. Marka uda?o nam si? to zobaczy?, co do tej pory by?o dla nas zakryte, odkry? nie poznane dot?d obszary tego fragmentu Ewangelii, zobaczy? siebie... Jak wiele nas omin??o wcze?niej! Jak wiele drzwi otworzy?o si? przed nami w tym czasie! Czy? nie zapominamy cz?sto, Se Bg nie pyta o to, dlaczego wracamy do Niego? Re raduje si? po prostu z naszego powrotu? Czy pami?tamy, Se ta rado?? i to jak nas traktuje jest czystym wyrazem Jego nieogarni?tej Mi?o?ci? Jak cz?sto zapominamy o pi?knym i zwyczajnym: DZIEKUJE? Teksty Pisma ?wi?tego niczym muzyka uderza?y w struny naszych serc.
W pi?tek od rana do wieczora pozostawali?my w ciszy i skupieniu - o?ywcze Sacrum Silencium. Posi?ki sp?dzali?my w milczeniu, s?uchaj?c swoich my?li, wyciszaj?c, prbuj?c zostawi? za sob? codzienne problemy i trudno?ci, z ktrymi ka?dy przecie? si? zmaga.. Czas bycia w ciszy przed Bogiem... wpatrzenie w Niego... po prostu s?uchanie Jego s?w, ktre tak trudno us?ysze? w codziennym gwarze i zabieganiu. Niesamowicie odkrywcze by?o rwnie? to, Se milczenie w obecno?ci drugiego cz?owieka nie jest kr?puj?ce, ale Se ?atwiej radzi? sobie we dwoje, nawet milcz?c, z przyjacielem u boku.

Sobota - od rana przed Jezusem w kaplicy, wpatrzeni w Niego, p?niej Eucharystia w centrum dnia, a popo?udnie sp?dzone na Drodze Krzy?owej. Bg da? nam po raz kolejny okazje do spojrzenia na swoje grzechy z perspektywy Jego Krzy?a. Popo?udnie by?o te? czasem na podzielenie si? z innymi tym, jak dotkn?? nas Pan. I u?wiadomienie sobie, Se czas na prace dopiero si? rozpoczyna. Mimo niewielkiej liczby uczestnikw rekolekcji, uda?o nam si? wzbogaci? si? wzajemnie swoja obecno?ci?, s?owami, do?wiadczeniami, rado?ci?...:)
Najwa?niejsze przes?anie rekolekcji....?
Dla mnie to, Se naszym zadaniem jest odkry?, jaki obraz Boga w sobie posiadamy a nast?pnie, maj?c t? wiadomo??, stworzy? w swoim sercu prawid?owy obraz Boga. Musimy pami?ta?, Se to On jest tym, ktry zawsze wybiega do nas na spotkanie, oczekuje na nas, szuka i wyci?ga st?sknione ramiona. Niewa?ne gdzie si? zagubisz, Ojciec zawsze b?dzie Ci? szuka?, bo ka?dy jest dla Niego najwa?niejszy. I to nie s? puste s?owa.

Wyje?d?ali?my z rekolekcji w niedziele z przekonaniem, Se ten czas by? za krtki. Ale tak to w ?yciu bywa, ?e po krtkim odpoczynku w oazie nale?y znw ruszy? na pustynie. Wa?ne jest jednak to, by nie zapomina? o tym, co da? nam ten czas, wraca? do ?rd?a i si? Nim nape?nia?.

Ania Wiese

 

statystyka ______________ statystyka