ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - wrzesie? 2010
czwartek, 23 września 2010 19:12

Krajowa Rada Koordynacyjna ZAK w Indiach spotka?a si? dnia 16 sierpnia w Bangalore...

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?ks. Franciszka BRYJA SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Franciszek BRYJA SAC, ksi?dz przynale??cy do Prowincji Polskiej, urodzony 31 maja 1910 r. w Rajczy, woj. krakowskie, wy?wi?cony na kap?ana 11 czerwca 1838 r. zmar? w obozie koncentracyjnym w Dachau 4 maja 1942 r. Proces Beatyfikacyjny zosta? oficjalnie rozpocz?ty w Warszawie, razem z innymi m?czennikami, w dniu 17 wrze?nia 2003 r. Rol? postulatora na poziomie diecezjalnym pe?ni ks. Henryk Kietli?ski SAC.

Po ?wi?ceniach kap?a?skich, ks. Bryja zamieszka? w Warszawie i studiowa? filologi? klasyczn? na Uniwersytecie Warszawskim, pomagaj?c rwnocze?nie w duszpasterstwie. Warto przypomnie?, ?e w czasie okupacji niemieckiej uniwersytety w Polsce by?y zamkni?te, ale osoby odwa?ne i maj?ce takie mo?liwo?ci, studiowa?y na uczelniach tajnych.

Nazi?ci aresztowali ks. Bryj? 13 wrze?nia 1940 r. jako zak?adnika za innego kap?ana, obiecuj?c, ?e go zwolni?, gdy zg?osi si? ten poszukiwany. Gdy jednak zg?osi? si? poszukiwany, nie zwolnili ?adnego z tych dwch. Ksi?dza Franciszka umieszczono najpierw w bardzo ci??kim wi?zieniu w Warszawie, na Pawiaku. Tam, po przes?uchaniu jeden z gestapowcw powiedzia? do drugiego. Ten (Bryja) wydaje mi si? najmniej winny, ale poniewa? ju? tu jest musimy go zatrzyma?. S?owa te pods?ucha? i powtrzy? wsp?braciom sam ks. Franciszek. W dniu 23 listopada 1940 r. ks. Bryja zosta? przewieziony do obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu, a nieco p?niej, bo ju? 10 grudnia do Dachau, gdzie nosi? numer 22196. Tam, od pocz?tku przynale?a? do grupy tzw. inwalidw, ktrzy wykonywali l?ejsze prace, ale wkrtce byli skazywani na ?mier? w komorach gazowych.

Ks. Bryja przewidzia? to, co go czeka?o. Gdy w przeddzie? ?mierci w?adze obozowe zarz?dzi?y, aby inwalidzi przygotowali si? na wyjazd do innego, lepszego obozu, w ktrym b?d? wyplatali koszyki, ks. Franciszek zdecydowanie temu nie wierzy?. Pozdrawiaj?c dwch wsp?braci Pallotynw, tak?e wi??niw, ks. Stefana Treuchela i ks. Jana Wro?skiego, wypowiedzia? do nich kilka s?w, ktre ks. Stefan przypomina sobie jako nast?puj?ce: Esesi boj? si? buntu i dlatego szerz? k?amliwe wie?ci, ?e jedziemy do lepszego obozu i b?dziemy wyplatali koszyki. Twierdz? nawet, ?e pojedziemy do sanatorium. Ja temu nie wierz? i dlatego chc? wam przekaza? ustnie swoj? ostatni? wol?. Nast?pnie mwi? krtko o dobrach materialnych odziedziczonych po rodzicach, a po chwili milczenia kontynuowa? dos?ownie, Gdy nadejdzie wiadomo?? o mojej ?mierci, to przypomnijcie sobie, co wam teraz powiem. Swoje m?ode, ledwie zacz?te kap?a?skie ?ycie, swoje marzenia i nadzieje nieziszczone, ca?e serce i dusz? swoj?, ju? dzisiaj oddaj? w r?ce Boga i Krlowej Aposto?w; ofiaruj? to wszystko dla pomy?lnego rozwoju naszej ?wi?tej wiary katolickiej w Polsce i rozwoju polskiej Prowincji Ksi??y Pallotynw. Do widzenia - w niebie(Nasza Rodzina, 10(1957) p. 191). Zmar? w komorze gazowej 4 maja 1942 r., maj?c zaledwie 32 lata. Kap?anem by? 4 lata.

W ?wiadomo?ci Pallotynw polskich, ks. Bryja by? zawsze przyk?adem ofiarnej s?u?by Bogu i bli?nim oraz wierno?ci powo?aniu, ukoronowanej m?cze?stwem. Mi?dzynarodowa Kapitu?a Generalna Pallotynw ju? w 1947 r. uzna?a go za kandydata na o?tarze i popar?a zamiar otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Warto podkre?li?, ?e trzej jego siostrze?cy, po jego ?mierci, odkryli swoje powo?anie do kap?a?stwa i otrzymali ?wi?cenia kap?a?skie, dwaj jako Pallotyni i jeden diecezjalny.

2. XX Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ma miejsce w Ariccia k/Rzymu. Rozpocz??o si? 20 wrze?nia i b?dzie trwa? do 15 pa?dziernika. Temat Zebrania brzmi: O?ywia? wiar? i rozpala? mi?o??: By? aposto?em Jezusa w ?wiecie, ktry si? zmienia. Mdlmy si?, aby Duch ?wi?ty kierowa? sercami i umys?ami wszystkich uczestnikw tego wa?nego wydarzenia jakim ono jest w ?yciu Stowarzyszenia. Na czas Zebrania zosta?a przygotowana strona internetowa, na ktrej b?d? codziennie umieszczane wiadomo?ci oraz fotografie. Adres strony jest nast?puj?cy: www.sac.info/2010

3. Krajowa Rada Koordynacyjna w Indiach spotka?a si? dnia 16 sierpnia w Bangalore. Podczas zebrania cz?onkowie wybrali now? Przewodnicz?c? w miejsce s. Josephiny DSouza SAC, ktra obj??a funkcj? jako Radna Generalna Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. Now? Przewodnicz?c? zosta?a wybrana Regina Silvia Arokiaswamy, Prze?o?ona Wsplnoty Khristsevikas z Pune.

Cz?onkinie Wsplnoty Khristsevikas ?wi?tuj? jubileusz 50 lecia istnienia. Joyce Almeida, cz?onkini Wsplnoty napisa?a: Decyzja ?wi?towania Bo?ej dobroci zosta?a podj?ta 14 miesi?cy temu. Temat jaki zosta? wybrany jest nast?puj?cy: Dzi?kujemy Ci Bo?e za to co si? wydarzy?o i ufamy Tobie w tym wszystkim co stanie si? nasz? drog?. Celem ?wi?towania jest tak?e duchowa odnowa cz?onki?. Pocz?wszy od pa?dziernika wsplnota b?dzie spotyka? si? w Pune w swoim Centrum VARDAN (B?ogos?awie?stwa). Program b?dzie obejmowa? zaj?cia z psychologii i duchowo?ci, sesje o ?yciu warto?ciami ewangelicznymi zakorzenionymi w Chrystusie, rekolekcje, ktrych tematem przewodnim b?dzie: Spo?ecze?stwo Indii, Ko?ci? i Instytut ?wiecki oraz seminarium po?wi?cone hinduskiej kobiecie jako osobie konsekrowanej. Nast?pnie b?dzie mia?o miejsce Zebranie Generalne. Uroczysto?ci jubileuszowe zostan? zako?czone w grudniu 2011 r.

Dzie? 13 pa?dziernika 2010 r. jest dniem jubileuszowym gdy? 50 lat od tej daty pierwsza kandydatka opu?ci?a dom rodzinny id?c za g?osem powo?ania, ktry us?ysza?a dzi?ki ks. Pra?atowi Jos Fernandez, Dyrektorowi Misji Papieskich w Indiach na pro?b? ks. Ansgara Fallera SAC. Pocz?tkowo my?l o za?o?eniu ?wieckiego Instytutu w Indiach, ktrego cz?onkinie kierowa?yby si? wizj? ?w. Wincentego Pallottiego zrodzi?a si? w sercu ks. Bryana Tiernana Pallotyna z Australii pracuj?cego w Raipur oraz ks. Pra?ata Johna Weidnera (pochodz?cego z Niemiec) pracuj?cego na tej samej misji.

W 1960 r. pierwsza kandydatka zosta?a wys?ana do Rzymu, aby podj?? studia w Instytucie Regina Mundi. Ks. Faller zatroszczy? si? o znalezienie mieszkania. Z czasem do??czy?o wi?cej dziewcz?t. Duchowa opieka zosta?a powierzona ks. Johnowi S. Gaynor SAC. Siostry ?w. Hildegardy Apostolstwa Katolickiego i Siostry Terezjanki Apostolstwa Katolickiego na pro?b? ks. Fallera utworzy?y federacj? w Niemczech, aby zapewni? stabilno?? nowo powstaj?cej wsplnocie. Odt?d duchowa formacja mia?a miejsce w Rzymie oraz w Niemczech. W 1965 r., po powrocie do Indii, ks. Pra?at Weidner nada? Wsplnocie nazw? Khristsevikas (s?u?ebnice Chrystusa). Cz?onkinie Wsplnoty ?yj? w Instytucie ?wieckim kieruj?c si? duchem i charyzmatem ?w. Wincentego Pallottiego. Staraj? si? odpowiada? na potrzeby ?wiata b?d?cego w kryzysie, solidaryzuj? si? z tymi, ktrzy s? poranieni w swojej ludzkiej godno?ci. Troszcz? si? o dziewcz?ta i podejmuj? s?u?b? na rzecz kobiet i ludzi cierpi?cych z powodu niesprawiedliwo?ci spo?ecznej oraz tych poszukuj?cych Boga. Cz?onkinie Instytutu podejmuj? r?ne prace apostolskie w siedmiu diecezjach Indii gdzie swoj? obecno?ci? ?wiadcz? mi?o?? i s?u?? drugiemu cz?owiekowi. Prowadz? tak?e wsplnot? ZAK w Pune.

4. Santa Maria, Brazylia: VIII Po?udniowo-Ameryka?ski Kongres Palloty?skiej Edukacji odbywa? si? w dniach od 4-5 wrze?nia w Kolegium p.w. Matki Bo?ej Fatimskiej (prowadzonym przez Siostry Pallotynki). Wzi??y w nim udzia? 193 osoby z Brazylii i Argentyny pracuj?ce w 10 o?rodkach edukacyjnych. Duchowo?? w wychowaniu taki by? temat kongresu, natomiast jego motto brzmia?o Z Pallottim jeste?my aposto?ami na polu edukacji.

Ks. Marcos Sandrini, SDB prowadz?c refleksj? powiedzia?: Potrzebujemy wychowawcw, ktrzy czerpi? swoj? duchowo?? ze studni Ewangelii Jezusa Chrystusa, to On jest fundamentem tego kim s? i co robi?. Kongres mia? na celu promowanie wychowania w ?wietle Ewangelii, dlatego te? jest on ?rodkiem udoskonalania i refleksji nad tematami dotycz?cymi wychowania oraz podejmowania ich w ?wietle palloty?skiego charyzmatu. Kongres by? przygotowany i prowadzony przez Po?udniowo-Ameryka?ski Zesp? Koordynacyjny Palloty?skiego Wychowania ECLAEP.

5. Sudan, cz?onkowie ZAK z Kenii i Ugandy przyj?li zaproszenie do odwiedzenia diecezji Juba w Sudanie. W lipcu spotkali si? z Biskupem diecezji oraz wsplnotami Ko?cio?a lokalnego. Podczas Mszy ?w. sprawowanych w r?nych parafiach cz?onkowie ZAK mwili o Zjednoczeniu i charyzmacie jakim ?yj? jego cz?onkowie.

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?ks. Franciszka BRYJA SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Franciszek BRYJA SAC, ksi?dz przynale??cy do Prowincji Polskiej, urodzony 31 maja 1910 r. w Rajczy, woj. krakowskie, wy?wi?cony na kap?ana 11 czerwca 1838 r. zmar? w obozie koncentracyjnym w Dachau 4 maja 1942 r. Proces Beatyfikacyjny zosta? oficjalnie rozpocz?ty w Warszawie, razem z innymi m?czennikami, w dniu 17 wrze?nia 2003 r. Rol? postulatora na poziomie diecezjalnym pe?ni ks. Henryk Kietli?ski SAC.

Po ?wi?ceniach kap?a?skich, ks. Bryja zamieszka? w Warszawie i studiowa? filologi? klasyczn? na Uniwersytecie Warszawskim, pomagaj?c rwnocze?nie w duszpasterstwie. Warto przypomnie?, ?e w czasie okupacji niemieckiej uniwersytety w Polsce by?y zamkni?te, ale osoby odwa?ne i maj?ce takie mo?liwo?ci, studiowa?y na uczelniach tajnych.

Nazi?ci aresztowali ks. Bryj? 13 wrze?nia 1940 r. jako zak?adnika za innego kap?ana, obiecuj?c, ?e go zwolni?, gdy zg?osi si? ten poszukiwany. Gdy jednak zg?osi? si? poszukiwany, nie zwolnili ?adnego z tych dwch. Ksiedza Franciszka umieszczono najpierw w bardzo ci??kim wi?zieniu w Warszawie, na Pawiaku. Tam, po przes?uchaniu jeden z gestapowcw powiedzia? do drugiego. Ten (Bryja) wydaje mi si? najmniej winny, ale poniewa? ju? tu jest musimy go zatrzyma?. S?owa te pods?ucha? i powtrzy? wsp?braciom sam ks. Franciszek. W dniu 23 listopada 1940 r. ks. Bryja zosta? przewieziony do obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu, a nieco p?niej, bo ju? 10 grudnia do Dachau, gdzie nosi? numer 22196. Tam, od pocz?tku przynale?a? do grupy tzw. inwalidw, ktrzy wykonywali l?ejsze prace, ale wkrtce byli skazywani na ?mier? w kamerach gazowych.

Ks. Bryja przewidzia? to, co go czeka?o. Gdy w przeddzie? ?mierci w?adze obozowe zarz?dzi?y, aby inwalidzi przygotowali si? na wyjazd do innego, lepszego obozu, w ktrym b?d? wyplatali koszyki, ks. Franciszek zdecydowanie temu nie wierzy?. Pozdrawiaj?c dwch wsp?braci Pallotynw, tak?e wi??niw, ks. Stefana Treuchela i ks. Jana Wro?skiego, wypowiedzia? do nich kilka s?w, ktre ks. Stefan przypomina sobie jako nast?puj?ce: Esesi boj? si? buntu i dlatego szerz? k?amliwe wie?ci, ?e jedziemy do lepszego obozu i b?dziemy wyplatali koszyki. Twierdz? nawet, ?e pojedziemy do sanatorium. Ja temu nie wierz? i dlatego chc? wam przekaza? ustnie swoj? ostatni? wol?. Nast?pnie mwi? krtko o dobrach materialnych odziedziczonych po rodzicach, a po chwili milczenia kontynuowa? dos?ownie, Gdy nadejdzie wiadomo?? o mojej ?mierci, to przypomnijcie sobie, co wam teraz powiem. Swoje m?ode, ledwie zacz?te kap?a?skie ?ycie, swoje marzenia i nadzieje nieziszczone, ca?e serce i dusz? swoj?, ju? dzisiaj oddaj? w r?ce Boga i Krlowej Aposto?w; ofiaruj? to wszystko dla pomy?lnego rozwoju naszej ?wi?tej wiary katolickiej w Polsce i rozwoju polskiej Prowincji Ksi??y Pallotynw. Do widzenia - w niebie(Nasza Rodzina, 10(1957) p. 191). Zmar? w komorze gazowej 4 maja 1942 r., maj?c zaledwie 32 lata. Kap?anem by? 4 lata.

W ?wiadomo?ci Pallotynw polskich, ks. Bryja by? zawsze przyk?adem ofiarnej s?u?by Bogu i bli?nim oraz wierno?ci powo?aniu, ukoronowanej m?cze?stwem. Mi?dzynarodowa Kapitu?a Generalna Pallotynw ju? w 1947 r. uzna?a go za kandydata na o?tarze i popar?a zamiar otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Warto podkre?li?, ?e trzej jego siostrze?cy, po jego ?mierci, odkryli swoje powo?anie do kap?a?stwa i otrzymali ?wi?cenia kap?a?skie, dwaj jako Pallotyni i jeden diecezjalny.

2. XX Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ma miejsce w Ariccia k/Rzymu. Rozpocz??o si? 20 wrze?nia i b?dzie trwa? do 15 pa?dziernika. Temat Zebrania brzmi: O?ywia? wiar? i rozpala? mi?o??: By? aposto?em Jezusa w ?wiecie, ktry si? zmienia. Mdlmy si?, aby Duch ?wi?ty kierowa? sercami i umys?ami wszystkich uczestnikw tego wa?nego wydarzenia jakim ono jest w ?yciu Stowarzyszenia. Na czas Zebrania zosta?a przygotowana strona internetowa, na ktrej b?d? codziennie umieszczane wiadomo?ci oraz fotografie. Adres strony jest nast?puj?cy: www.sac.info/2010

3. Krajowa Rada Koordynacyjna w Indiach spotka?a si? dnia 16 sierpnia w Bangalore. Podczas zebrania cz?onkowie wybrali now? Przewodnicz?c? w miejsce s. Josephiny DSouza SAC, ktra obj??a funkcj? jako Radna Generalna Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Rzymie. Now? Przewodnicz?c? zosta?a wybrana Regina Silvia Arokiaswamy, Prze?o?ona Wsplnoty Khristsevikas z Pune.

Cz?onkinie Wsplnoty Khristsevikas ?wi?tuj? jubileusz 50 lecia istnienia. Joyce Almeida, cz?onkini Wsplnoty napisa?a: Decyzja ?wi?towania Bo?ej dobroci zosta?a podj?ta 14 miesi?cy temu. Temat jaki zosta? wybrany jest nast?puj?cy: Dzi?kujemy Ci Bo?e za to co si? wydarzy?o i ufamy Tobie w tym wszystkim co stanie si? nasz? drog?. Celem ?wi?towania jest tak?e duchowa odnowa cz?onki?. Pocz?wszy od pa?dziernika wsplnota b?dzie spotyka? si? w Pune w swoim Centrum VARDAN (B?ogos?awie?stwa). Program b?dzie obejmowa? zaj?cia z psychologii i duchowo?ci, sesje o ?yciu warto?ciami ewangelicznymi zakorzenionymi w Chrystusie, rekolekcje, ktrych tematem przewodnim b?dzie: Spo?ecze?stwo Indii, Ko?ci? i Instytut ?wiecki oraz seminarium po?wi?cone hinduskiej kobiecie jako osobie konsekrowanej. Nast?pnie b?dzie mia?o miejsce Zebranie Generalne. Uroczysto?ci jubileuszowe zostan? zako?czone w grudniu 2011 r.

Dzie? 13 pa?dziernika 2010 r. jest dniem jubileuszowym gdy? 50 lat od tej daty pierwsza kandydatka opu?ci?a dom rodzinny id?c za g?osem powo?ania, ktry us?ysza?a dzi?ki ks. Pra?atowi Jos Fernandez, Dyrektorowi Misji Papieskich w Indiach na pro?b? ks. Ansgara Fallera SAC. Pocz?tkowo my?l o za?o?eniu ?wieckiego Instytutu w Indiach, ktrego cz?onkinie kierowa?yby si? wizj? ?w. Wincentego Pallottiego zrodzi?a si? w sercu ks. Bryana Tiernana Pallotyna z Australii pracuj?cego w Raipur oraz ks. Pra?ata Johna Weidnera (pochodz?cego z Niemiec) pracuj?cego na tej samej misji.

W 1960 r. pierwsza kandydatka zosta?a wys?ana do Rzymu, aby podj?? studia w Instytucie Regina Mundi. Ks. Faller zatroszczy? si? o znalezienie mieszkania. Z czasem do??czy?o wi?cej dziewcz?t. Duchowa opieka zosta?a powierzona ks. Johnowi S. Gaynor SAC. Siostry ?w. Hildegardy Apostolstwa Katolickiego i Siostry Terezjanki Apostolstwa Katolickiego na pro?b? ks. Fallera utworzy?y federacj? w Niemczech, aby zapewni? stabilno?? nowo powstaj?cej wsplnocie. Odt?d duchowa formacja mia?a miejsce w Rzymie oraz w Niemczech. W 1965 r., po powrocie do Indii, ks. Pra?at Weidner nada? Wsplnocie nazw? Khristsevikas (s?u?ebnice Chrystusa). Cz?onkinie Wsplnoty ?yj? w Instytucie ?wieckim kieruj?c si? duchem i charyzmatem ?w. Wincentego Pallottiego. Staraj? si? odpowiada? na potrzeby ?wiata b?d?cego w kryzysie, solidaryzuj? si? z tymi, ktrzy s? poranieni w swojej ludzkiej godno?ci. Troszcz? si? o dziewcz?ta i podejmuj? s?u?b? na rzecz kobiet i ludzi cierpi?cych z powodu niesprawiedliwo?ci spo?ecznej oraz tych poszukuj?cych Boga. Cz?onkinie Instytutu podejmuj? r?ne prace apostolskie w siedmiu diecezjach Indii gdzie swoj? obecno?ci? ?wiadcz? mi?o?? i s?u?? drugiemu cz?owiekowi. Prowadz? tak?e wsplnot? ZAK w Pune.

4. Santa Maria, Brazylia: VIII Po?udniowo-Ameryka?ski Kongres Palloty?skiej Edukacji odbywa? si? w dniach od 4-5 wrze?nia w Kolegium p.w. Matki Bo?ej Fatimskiej (prowadzonym przez Siostry Pallotynki). Wzi??y w nim udzia? 193 osoby z Brazylii i Argentyny pracuj?ce w 10 o?rodkach edukacyjnych. Duchowo?? w wychowaniu taki by? temat kongresu, natomiast jego motto brzmia?o Z Pallottim jeste?my aposto?ami na polu edukacji.

Ks. Marcos Sandrini, SDB prowadz?c refleksj? powiedzia?: Potrzebujemy wychowawcw, ktrzy czerpi? swoj? duchowo?? ze studni Ewangelii Jezusa Chrystusa, to On jest fundamentem tego kim s? i co robi?. Kongres mia? na celu promowanie wychowania w ?wietle Ewangelii, dlatego te? jest on ?rodkiem udoskonalania i refleksji nad tematami dotycz?cymi wychowania oraz podejmowania ich w ?wietle palloty?skiego charyzmatu. Kongres by? przygotowany i prowadzony przez Po?udniowo-Ameryka?ski Zesp? Koordynacyjny Palloty?skiego Wychowania ECLAEP.

5. Sudan, cz?onkowie ZAK z Kenii i Ugandy przyj?li zaproszenie do odwiedzenia diecezji Juba w Sudanie. W lipcu spotkali si? z Biskupem diecezji oraz wsplnotami Ko?cio?a lokalnego. Podczas Mszy ?w. sprawowanych w r?nych parafiach cz?onkowie ZAK mwili o Zjednoczeniu i charyzmacie jakim ?yj? jego cz?onkowie.

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka