ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - pa?dziernik 2010
wtorek, 05 października 2010 00:46

?wi?towanie w ZAK, 28 pa?dziernika
Tego roku obchodzimy sidm? rocznic? erygowania Zjednoczenia w Ko?ciele Powszechnym...

------

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi? ks. Franciszka KILIAN SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Franciszek KILIAN SAC, ksi?dz przynale??cy do Prowincji Polskiej, urodzony 10 pa?dziernika 1895 r. w Zawadzie, na Pomorzu, zmar? w obozie koncentracyjnym w O?wi?cimiu 4 marca 1942 r. Proces Beatyfikacyjny zosta? oficjalnie rozpocz?ty w Warszawie, razem z innymi m?czennikami, w dniu 17 wrze?nia 2003 r. Rol? postulatora na poziomie diecezjalnym pe?ni ks. Henryk Kietli?ski SAC.

Po uko?czeniu Ni?szego Seminarium Duchownego w Polsce (Collegium Marianum w Wadowicach), w 1916 r. wst?pi? do Pallotynw. Filozofi? i teologi? studiowa? w palloty?skim Wy?szym Seminarium Duchownym w Niemczech. Tam, 9 lipca 1922 r. otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie. Nast?pnie studiowa? Pismo ?wi?te na Uniwersytecie Warszawskim i na Biblicum w Rzymie, po czym zosta? profesorem Wy?szego Seminarium Duchownego Ksi??y Pallotynw w O?tarzewie k. Warszawy. W latach 1932 - 1937 by? cz?onkiem Zarz?du Generalnego Pallotynw w Rzymie, pe?ni?c funkcj? Sekretarza Generalnego, a nast?pnie kontynuowa? zaj?cia profesorskie w O?tarzewie i s?u?y? m?odej Polskiej Prowincji Palloty?skiej jako konsulator prowincjalny.

Nazi?ci aresztowali go, razem z innymi wsp?bra?mi, 16 maja 1941 r. Najpierw umieszczono go w warszawskim wi?zieniu na Pawiaku, a nast?pnie w obozie koncentracyjnym w O?wi?cimiu. W obozie, ks. Kilian cierpia? podobnie jak inni, a rwnocze?nie podtrzymywa? na duchu za?amanych, budzi? w nich nadziej? i jednoczy? z Bogiem. Wi?cej my?la? o niesieniu pomocy innym ani?eli o sobie. Ks. Konrad Szweda, naoczny ?wiadek, opisuj?c jak gin?li ksi??a w O?wi?cimiu, o ks. Kilianie zanotowa?: Skupia? na modlitwach pod blokiem zrozpaczonych wi??niw, pociesza?, spowiada?, a nawet w skryto?ci wyg?asza? kazania (Archiwum SAC, Warszawa). Dwaj kierownicy przymusowych robt maltretowali ks. Kiliana w sposb szczeglny. O jednym z takich faktw zn?cania si? napisa? wspomniany ks. Konrad Szweda: Kiedy vice kapo (zast?pca kierownika) dowiedzia? si?, ?e to ksi?dz katolicki, zbi? go okrutnie, zmaltretowa?, kopn?? w brzuch i wyrzuci? z komanda (tam?e).

Niezmiernie os?abiony i niezdolny do pracy, zosta? skazany na ?mier? g?odow? w bloku ?mierci. Ks. Kilian przyj?? ten wyrok ze spokojem. Wyspowiada? si? u ?egnaj?cego go ks. Konrada i razem z innymi poszed? w kierunku bloku, z ktrego nikt nie wraca? ?ywy. Tam zmar? 2 marca 1942 r. Wie?? o jego ?mierci bardzo szybko roznios?a si? po obozie koncentracyjnym. Ci, ktrzy go znali, mwili: Zmar? nasz pocieszyciel i aposto?. Oto prawdziwy m?czennik za wiar? i za Polsk?. Jego cia?o zosta?o spalone w obozowym krematorium. Wkrtce po wojnie, w 1947 r. Kapitu?a Generalna Pallotynw obraduj?ca w Rzymie uzna?a ks. Kiliana za kandydata do beatyfikacji.

2. XX Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego mia?o miejsce w Ariccia, (Rzym), od 20 wrze?nia do 15 pa?dziernika. Nowa Generalna Rada, wybrana podczas trwania kapitu?y ma nast?puj?cy sk?ad: Genera?, ks. Jacob Nampudakam (Indie), Vice- genera?, ks. Adam Golec (Polska), Radcy: ks. Francois Harelimana (Rwanda), ks. Gilberto Orsolin (Brazylia) i ks.Martin Manus (Niemcy). Prokuratorem Generalnym zosta? ks. Vitaliy Gorbatykh (Ukraina), Ekonomem Generalnym ks. Gerald Dwyer (Irlandia), a Sekretarzem Generalnym ks. Markus Reck (Szwajcaria). Mszy ?w. dzi?kczynnej concelebrowanej na zako?czenie Zebrania w duchowym Centrum Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w ko?ciele SS. Salvatore in Onda przewodniczy? nowo wybrany Ksi?dz Genera?. Na Eucharystii obecna by?a du?a grupa cz?onkw ZAK.

Podczas Zebrania Generalnego dzie? 8 pa?dziernika by? po?wi?cony sprawom Zjednoczenia. Na porannym posiedzeniu kilku cz?onkw ZAK prezentowa?o ZAK. W?rd nich byli: z Berlina, Lissy Eichert i brat Klaus Schneider, z Avella, s. Anna Simeone, z Bielska-Bia?ej, Polska p. Marek Kalka, z Brazylii, ks. Joao Pedro Stawicki i z Irlandii, ks. bp. Samus Freeman. Nast?pnie mia?a miejsce szeroka dyskusja, ktr? animowa? Przewodnicz?cy ZAK ks. Derry Murphy SAC, w ktrej, tak?e wzi?li udzia? Vice-Przewodnicz?cy Corrado Montaldo i Prze?o?one Generalne, s. Serena Cambiaghi CSAC i s. Izabela ?wierad SAC. Wzi??y udzia? tak?e Siostry s. Salete Cargnin CSAC i s. Josephina DSouza SAC. Debata i dyskusja by?y bardzo o?ywione.

9 pa?dziernika, w sobot? na popo?udniowym posiedzeniu ks. Francesco Todisco przedstawi? temat 50 rocznicy kanonizacji ?w. Wincentego Pallottiego, ktr? b?dziemy ?wi?towa? 20 stycznia 2013 roku. B?dzie to okazja do zaprezentowania ZAK. Z tej okazji obecna by?a s. Anna Sardiello, Prze?o?ona Generalna Sistr Eucharystek ?w. Wincentego Pallottiego wraz z s. Margarit?. Powszechnie zgodzili?my si?, ?e b?dzie to w?a?ciwa okazja, by odda? cze?? naszemu ?wi?temu Za?o?ycielowi i potwierdzi? nasze uczestnictwo w misji Ko?cio?a Jezusa Chrystusa. B?dzie podj?tych wiele inicjatyw aby zaznaczy? ?wietowanie na r?nych poziomach ?ycia ZAK.

Strona Zebrania Generalnego jest wci?? czynna i jest to: www.sac.info/2010

Siostry Apostolstwa Katolickiego w Nowym Jorku podaj? do wiadomo?ci, ?e na stronie internetowej ich Prowincji pojawi?o si? nowe has?o, Aktualno?ci, Adres prowincji: www.pallottinesisters.org

3. Indie, Delegatura Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego dnia 15 sierpnia 2010 roku zosta?a przekszta?cona w Prowincj?. Pierwsz? Prowincjaln? zosta?a s. J. X. Clara SAC. Mdlmy si?, by Pan b?ogos?awi? Siostrom na tym nowym etapie ?ycia ich wsplnoty.

4. Centrum Formacji Wieczernik przy Via G. Ferrari 1, Rzym. W pa?dzierniku, w Centrum rozpocz??a si? nowa inicjatywa formacyjna. Jest to roczny kurs dla formatorw palloty?skich. Celem kursu jest zaproponowanie r?nych mo?liwo?ci studiowania i pog??biania tematw zwi?zanych z naszym Za?o?ycielem, Jego Dzie?em i formacj? palloty?sk?, oraz skorzystanie w Rzymie z kursw dotycz?cych ?ycia konsekrowanego w Ko?ciele. Jedenastu uczestnikw to cz?onkowie Stowarzyszenia: z Brazylii, Kolumbii, Mozambiku, Tanzanii, Kenii, Rwandy, Kamerunu, Wybrze?a Ko?ci S?oniowej, Zambii i Indii, natomiast siedem to Siostry Apostolstwa Katolickiego, ktre pracuj? w Brazylii, Indii i we W?oszech. Kurs jest zorganizowany i prowadzony przez osoby odpowiedzialne za formacj? w obu Wsplnotach. Za ca?o?? odpowiedzialny jest ks. Stanis?aw Stawicki, SAC.

5. ?wi?towanie w ZAK, 28 pa?dziernik Tego roku obchodzimy sidm? rocznic? erygowania Zjednoczenia w Ko?ciele Powszechnym. Kontynuuj?c praktyk? przyj?t? w 2004 roku cz?onkowie ZAK w Rzymie i z okolic zgromadz? si? 23 pa?dziernika, w sobot?, o 16.30 w ko?ciele Spirito Santo dei Napoletani, przy Via Giulia w Rzymie, w ktrym ?w. Wincenty Pallotti by? rektorem od 1835 a? do przeniesienia si?, w styczniu 1846, wraz z niewielk? wsplnot? do ko?cio?a SS. Salvatore in Onda. W tym dniu uroczystej Mszy ?w. b?dzie przewodniczy? ks. Genera? Jacob Nampudakam SAC. We Mszy ?w. wezm? tak?e udzia? Siostry Generalne s. Serena Cambiaghi CSAC i s. Izabela ?wierad SAC. ??czmy si? w tym tygodniu, wspominaj?c i dzi?kuj?c Bogu za dar Zjednoczenia i pro?my Go dla nas samych o jeszcze wi?ksz? wierno?? w misji Ko?cio?a, tak by Chrystus by? bardziej znany i kochany.

6. Tanzania-Kenia, 16 maja 2010 roku w ko?ciele w Siuyu, w katolickiej misji, w diecezji Singida 33 osoby z Siuyu, Mwisi, Makiungu i Wibia z?o?y?y Akt Zaanga?owania Apostolskiego, podczas Mszy ?w. sprawowanej przez ks. James Amasi, przewodnicz?cego Krajowej Rady Koordynacyjnej.

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka