ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - kwiecie? 2011
piątek, 01 kwietnia 2011 19:55

Drodzy bracia i siostry w ZAK

W tym miesi?cu przedstawiamy biografi? Norberta PELLOWSKIEGO SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak rwnie? kilka innych wa?nych informacji.

1. PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJALNYM ( ci?g dalszy)

Norbert PELLOWSKI SAC, kap?an, nale??cy do Polskiej Prowincji, urodzony 27 stycznia 1903 roku w miejscowo?ci Pszcz?ki, ko?o Gda?ska a zamordowany w obozie koncentracyjnym w Auschwitz 15 marca 1942 roku. Oficjalnie, proces beatyfikacyjny ks. Pellowskiego, jak i innych m?czennikw, zosta? otwarty 17 wrze?nia 2003 roku w Warszawie. Postulatorem na poziomie diecezjalnym zosta? ks. Henryk Kietli?ski SAC.

Norbert sko?czy? siedem klas szko?y podstawowej, nast?pnie poszed? do szko?y ?redniej, gdzie pragn?? przygotowa? si? do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Przez kilka lat uczy? w szkole podstawowej i w tym okresie dojrzewa?o Jego powo?anie kap?a?skie. 7 pa?dziernika 1925 roku zdecydowa? si? wst?pi? do wsplnoty palloty?skiej i rozpocz?? pierwszy etap formacji w nowicjacie.

W latach 1926-1928 studiowa? filozofi? w Polsce, nast?pnie w latach 1928 - 1931 podj?? studia teologiczne na Uniwersytecie Gregoria?skim w Rzymie. Przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie 19 lipca 1931 roku w Rzymie. Jego g?wnym zadaniem jako kap?ana by?o uczenie m?odzie?y religii. Kiedy wybuch?a II wojna ?wiatowa ks. Norbert by? ekonomem w Wy?szym Seminarium w O?tarzewie, gdzie przez pewien okres studiowa?o wielu seminarzystw z r?nych polskich diecezji ( w roku akademickim 1940-41 by?o ich od 38 do 45).

Ks. Pellowski zosta? aresztowany 23 maja 1941 roku przez nazistw i osadzony w wi?zieniu na Pawiaku w Warszawie, nast?pnie przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i oznaczony numerem wi?ziennym 16769. Z powodu g?odu, ci??kiej pracy i wyczerpania zas?ab? i zosta? umieszczony w infirmerii, gdzie cierpia?o i umiera?o wielu pacjentw z powodu czerwonki, tyfusu brzusznego i biegunki. Choroby, ktre by?y powodem ogromnej ilo?ci ?mierci w Auschwitz bra?y si? ze znikomych racji ?ywieniowych z du?? zawarto?ci? soli kamiennej, ktre w konsekwencji zaburza?y uk?ad trawienny i prowadzi?y do parali?u ?o??dka.

Ks. Konrad Szweda, towarzysz wi?zienny i piel?gniarz, po?wiadczy?, i? ks. Norbert podj?? pe?n? optymizmu walk? z chorob? i zezna?, ?e ks. Norbert, w tym czasie, kiedy czu? si? lepiej pomaga? innym pacjentom, czyszcz?c ich baseny, opatruj?c rany, staraj?c si? im przynie?? duchow? ulg? w cierpieniu. Nazywali Go Mi?osiernym Samarytaninem. On sam by? pe?en wdzi?czno?ci za ka?dy gest pomocy. Jako wyraz wdzi?czno?ci u?o?y? kilka wierszy, ktre ks. Konrad zachowa? a? do samej ?mierci. Jednak mimo jego optymizm i ufno?ci si?y jego by?y zbyt s?abe, by opu?ci? infirmeri?, gdzie zmar? 15 marca 1942 roku. Jego palloty?scy wsp?bracia i ?wieckie osoby zapami?tali go, jako gorliwego aposto?a, ktry by? zdolny do po?wi?cenia siebie za innych.

2. Pierwszy Krajowy Kongres ZAK w Argentynie odby? si? w domu rekolekcyjnym San Jos, Adrogue, Buenos Aires, od 1 do 3 kwietnia 2011 r. Wzi??o w nim udzia? 120 osb, w tym z Urugwaju i Boliwii. Mara A. Timinskas (Loli)- cz?onkini wsplnoty Mi?o?? Niesko?czona napisa?a NOWY CZAS!!!! Mo?liwe, ?e te s?owa odkrywam, jako mocne echo w moim sercu i przenosz? one mnie do pierwszego Kongresu ZAK w Argentynie, ze szczeglnym zaanga?owaniem. Ka?dy z nas jest odpowiedzialny za czas, w ktrym przysz?o nam ?y? i za projekt nowego czasu, ktry jest ?rd?em nadziei i mobilizuj?cej mocy. Rozpoznaj?c ten czas, powinny?my by? aktywni, tworz?c histori?, szczeglnie histori? Ko?cio?a. Nie powinny?my pozosta? biernymi, drzemi?cymi, dumni ze swoich dotychczasowych osi?gni??, a tak naprawd? spoczywaj?cy na laurach. Raczej aktywno?? powinna nas zachwyca?, wype?nia? nowymi projektami, mwi? do nas o nadziei pracy razem, ktra b?dzie pe?na mocy i owocna w skutkach. Temat kongresu brzmia?: ZAK: nowy czas do o?ywienia wiary, rozpalenia mi?o?ci. On pocz?tkowo zmobilizowa? mnie do wzi?cia udzia?u w kongresie. Tak, wi?c wszystko si? zaczyna: decyzja wzi?cia udzia?u, wyj?cia i poszukiwania bez zaprzepaszczania inicjatyw. W takich duchowych odpowiedziach przygl?dali?my si? i szukali?my odpowiedzi na nasze k?opoty i pragnienia. Jest prawdziwym zdanie Nowy czas brzmi wspaniale, ale jak si? do niego zabra??

Pierwszy dzie? skupili?my si? na zaproszeniu ?w. Wincentego Pallottiego do przypomnienia sobie naszej drogi. I to by?o fundamentalne. Zobaczyli?my, gdzie jeste?my obecnie i co do tej pory zrobili?my i gdzie na ten moment s? nasi bracia I siostry. Tylko wtedy, gdy dowiadujemy si?, w jakim miejscu jeste?my mo?emy ujrze?, cho? przelotnie, dok?d chcemy pj?? u pocz?tku Nowego czasu. Posiadaj?c pe?ne mi?o?ci odwo?anie do czasw Pallottiego w naszym ?yciu, sercu i w naszym duchu byli?my nape?nieni pewno?ci?, ?e nie jeste?my sami i ?e wielu ludzi podj??o t? sam? drog? owego sta?ego poszukiwania.

Drugi dzie? by? bardzo wa?nym, poniewa? skupia? nas w centrum, wyznacza? nasz kierunek w temacie: Wszystko si? zmienia, gdy Jezus znajduje si? w centrum ?ycia W takim rozumieniu, droga naprzd jest definitywna, nie ma dodatkowych, innych opcji. Jezus jest w centrum, jest Drog?, ?yciem, jest osi? wyznaczaj?c? drog?. I ko?cowe jak? Temat ostatniego dnia brzmia?: ogromne wyzwania, formuj? do misji. B?d?c ubogaconymi przez wk?ad i prac? tak wielu ludzi, odnale?li?my odpowied? na pytanie, czym jest nasza osobista formacja, ktra umo?liwia nam wzrost i odkrycie nowych strategii ?ycia w Nowym czasie w naszych sercach i w naszych wsplnotach?

Kongres by? jak mikstura naszych wysi?kw, nadziei, inicjatyw, wspomnie?, planw i propozycji w zwi?zku z poszczeglnymi cz?onkami ZAK, ktrzy podejm? Nowy czas, gdzie z Pallottim, od Pallottiego ku Ko?cio?owi, b?dziemy mogli o?ywia? wiar? i rozpala? mi?o?? w ?wiecie. Dalszy materia? mo?na sprawdzi? na stronie Internetowej ZAK w Argentynie www.uac.org.ar

3. Nowe strony internetowe: KRK w Kanadzie odnowi?a swoj? stron? internetow? I mo?na j? obejrze? na:www.pallotti.org

Grupa m?odych w Riposto, na Sycylii, posiada stron? internetow? i bloga. Zaprasza do kontaktu pod adresem http://www.giovaniuac.blogspot.com

Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego w Niemczech maj? now? stron?: www.pallottinerinnen.de

4. Australia: 19 marca obchodzili?my X rocznic? za?o?enia PAS - Pallottine Aboriginal Scholarship. Ksi?dz Arcybiskup Perth - Barry Hickey by? obecny na uroczysto?ciach, za? g?wnym mwc? by?a Profesor Lyn Henderson, Rdzenna aboryge?ska kobieta i wice rektor Uniwersytetu Notre Dame i miasteczka uniwersyteckiego Broome. Tego roku 13 osobom przyznano stypendium naukowe.

5. Polska: 12 marca w sobot?, 5 osb ze wsplnoty Krlowej Aposto?w, ktrych moderatorem jest ks. Stanis?aw Rudzi?ski z?o?y?o swj Akt Zaanga?owania Apostolskiego w ZAK.

S. Monika Szupryt informuje, ?e Krajowy Sekretariat ZAK w Polsce posiada nowy adres mailowy: sekretariat.krkzak@gmail.com

6.Doroczne zebranie Generalnej Rady: Od 18 do 24 maja GRK b?dzie mia?a swoje doroczne spotkanie w Centrum Duchowo?ci ?w. Wincentego Pallottiego w Grottaferrata, ko?o Rzymu. Prosimy o Wasz? modlitw? o owocno?? naszego spotkania.

7. Mysore, India: Teologiczne Sympozjum, ktrego temat brzmi: Teologiczne podstawy i implikacje pastoralne w palloty?skim charyzmacie b?dzie mia?o miejsce w Prabodhana, Mysore, w palloty?skim seminarium, od 24 do 29 czerwca. We?mie w nim udzia? ok. 115 osb.

8. Dnia 1 maja 2011, beatyfikacja S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II. Z ca?ym Ko?cio?em jednoczymy si? by dzi?kowa? Bogu za Jego dar. W Niedziel? Mi?osierdzia przypomnijmy wsplnie duchowe do?wiadczenie ?w. Wincentego Pallottiego, moja dusza b?d? stworzona na obraz i podobie?stwo Bo?e jest tak?e ?ywym obrazem Mi?osierdzia, poniewa? Bg w istocie swojej jest Mi?osierdziem wiecznym och c? za ?aska, c? za bezcenny dar, jakiego mi Bg udzieli?, stwarzaj?c mnie ?ywym obrazem Swego Mi?osierdzia!... (Bg Mi?o?? Niesko?czona, med. XVII).

 

statystyka ______________ statystyka