ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - marzec 2011
piątek, 11 marca 2011 19:58

Drodzy bracia i siostry w ZAK W tym miesi?cu przedstawiamy biografi?ks. Alfredo KELLY SAC, przygotowan? przez ks. Jana Koryckiego SAC, postulatora generalnego SAC, jak rwnie? podajemy kilka innych wa?nych informacji.

PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE DIECEZJI (ci?g dalszy)

Ks. Alfredo Jos KELLY SAC, cz?onek, Prowincji Irlandzkiej, urodzony 5 marca 1933 r. w Suipacha w Argentynie, otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie 15 lipca 1957 r. Nale?a? do grupy pi?ciu Pallotynw, zamordowanych 4 lipca 1976 r. w domu palloty?skim w Buenos Aires: trzech kap?anw, jeden alumn Wy?szego Seminarium Duchownego i jeden postulant. Ich Proces Beatyfikacyjny nie zosta? jeszcze kanonicznie otwarty, ale jest w fazie przygotowa?.

Alfredo, nazywany cz?sto Alfie, syn Jana Kelly e Elisy Casey, by? najm?odszym spo?rd rodze?stwa sk?adaj?cego si? z czterech braci i dwch sistr. Alfie rozpocz?? szko?? ?redni? u Pallotynw w miejscowo?ci Mercedes a kontynuowa? w Rawson. Palloty?ski nowicjat odby? w San Antonio de Areco, gdzie 4 marca 1954 r. z?o?y? tez pierwsza konsekracj?. Filozofi? studiowa? w jezuickim Collegium Maximum ?w. Micha?a, w Prowincji Buenos Aires, a teologi? na Uniwersytecie Gregoria?skim w Rzymie. ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 15 czerwca 1957 r. w ko?ciele ?w. Patryka w Mercedes. W pierwszych latach kap?a?stwa pracowa? w duszpasterstwie parafialnym, a nast?pnie s?u?y? jako: duszpasterz powo?aniowy (1960-1965), prze?o?ony domowy i proboszcz w San Antonio de Areco (1966/1973) oraz proboszcz i dyrektor ds. studentw palloty?skich w Buenos Aires (1973-1976). Realizuj?c powy?sze zadania, jak ?wiadczy bardzo ceniony ks. Kevin ONeill SAC, specjalizowa? si? w kierownictwie duchowym, w prowadzeniu rekolekcji, w katechizacji i w szeroko poj?tym duszpasterstwie m?odzie?owym, ktre by?o g?wn? jego s?u?b?. Termin solidny by?by chyba najbardziej adekwatnym dla okre?lenia jego charakteru. Ta cecha sprawia?a, ?e bra? na serio kontakty z bli?nimi i wszystkie swoje zadania, staraj?c si? uczciwie realizowa?. Ze swoj? niezmordowan? pracowito?ci? i pogod? ducha do ko?ca stawia? czo?o wszystkim trudno?ciom, co by?o skutkiem jego g??bokiego zjednoczenia z Bogiem i modlitwy. Pe?ni? te? urz?d Dyrektora Archidiecezjalnego Seminarium Katechetycznego Jana XXIII, ktra to funkcja by?a szczeglnie delikatna w tamtym czasie.

Warto zacytowa? jeszcze inne s?owa ks. Kevina, ktry dobrze zna? Alfreda i ktry, charakteryzuj?c go, podkre?li? g??bi? jego duchowo?ci, zw?aszcza z ostatniego okresu ?ycia. Ks. Kevin napisa?: W ostatnich tygodniach ?ycia Alfie by? cz?owiekiem tak zmienionym, ?e mwi? i dzia?a? jakby otrzyma? jakie? ostrze?enie lub powiadomienie o tym, co mia?o nast?pi?; w ka?dym momencie wida? by?o jego akceptacj? Woli Bo?ej. //. Alfie ?y? ?wi?cie i umar? jako ?wiadek prawdy ewangelicznej. Tak?e ks. Rodolfo Capalozza nawi?zuje do pewnego jakby ostrze?enia lub przeczucia ks. Alfreda, gdy pisze, ?e W ten ostatni pi?tek przebywa? wiele godzin w kaplicy.

Inni ?wiadkowie mwi?, ?e ks. Alfred by? bardzo otwarty na potrzeby bli?nich i serdeczny w kontaktach, zarwno z m?odymi jak i z tymi w podesz?ym wieku; zdecydowanie zach?ca? ?wieckich do inicjatyw w czynieniu dobra. W osobistym kierownictwie duchowym podkre?la? on cz?sto konieczno?? szukania Woli Bo?ej a razem ze swoj? grup? m?odzie?ow? pomaga? innym grupom w organizowaniu dni skupienia.

Na zako?czenie tej krtkiej charakterystyki, cytuj? jeszcze kilka zda?, ktre ks. Alfred napisa? w swoim dzienniku trzy dni przed ?mierci?: Do?wiadczy?em bardzo g??bokiego prze?ycia na modlitwie. Rano zda?em sobie spraw? z wielko?ci oszczerstwa, jakie kr??y?o wok? mnie. W ci?gu ca?ego dnia przeczuwa?em niebezpiecze?stwo, jakie zagra?a?o mojemu ?yciu. W nocy gor?co si? modli?em () Bardzo p?aka?em () Ton?c we ?zach, zda?em sobie spraw?, ?e bardzo kocham ?ycie, ?e moje ?ycie i moja ?mier? s? dobrowoln? ofiar? i, ?e zgodnie z pe?nym mi?o?ci planem Bo?ym, maj? wielk? warto??. Czy b?d? ?y?, czy umr?, ofiaruj? moje ?ycie Panu, ale rwnocze?nie jestem ?wiadomy, ?e, w miar? mo?liwo?ci, powinienem broni? ?ycia. Pan Bg wezwie mnie o godzinie i w sposb przez Niego zaplanowany, a nie wtedy, kiedy ja lub inni b?d? tego chcieli. Obecnie () czuj? si? szcz??liwy w sposb nie do opisania (). Nie nale?? ju? do siebie, poniewa? odkry?em, do kogo jestem zobowi?zany przynale?e?. Dzi?kuj? Ci Panie. Bibliografia: 25 aos de la Masacre de San Patricio. Direccion General de Derechos Humanos; Kelly Alfred, in: Acta S.A.C., Vol.VIII, 517-519.

2. Pierwszy Krajowy Kongres ZAK w Argentynie b?dzie mia? miejsce w domu rekolekcyjnym pw. ?w. Jzefa w Adrogue, Buenos Aires, w dniach od 1-3 kwietnia 2011r. Temat przewodni Kongresu brzmi: Nowy czas o?ywienia wiary i rozpalenia mi?o?ci. Oko?o 150 osb we?mie udzia? w Kongresie, po?rd uczestnikw b?d? te? cz?onkowie ZAK z s?siedniego Uruguayu. Przedstawione logo w sposb graficzny i jasny ukazuje cel tego wydarzenia. B?d?my razem w duchowej jedno?ci i mdlmy si? o b?ogos?awiony owoc tego czasu odnowy.

3. Niemcy: Niemiecka Rada Koordynacyjna poinformowa?a o wznowieniu strony internetowej Zjednoczenia w Niemczech. Strona ta podaje biograficzne informacje dotycz?ce ?w. Wincentego Pallottiego, przedstawia Zjednoczenie jako realizacj? charyzmatu ?w. Wincentego w Ko?ciele oraz podaje informacje na temat ?ycia i apostolstwa Zjednoczenia. Mo?na tam znale?? rwnie? galeri? zdj?? oraz aktualne wiadomo?ci dotycz?ce kursw i programw formacyjnych. W ostatnich latach zauwa?ono, ?e wiele osb interesuje si? Zjednoczeniem, o ktrym informacje znalaz?y na stronie lub us?ysza?y od przyjaci? i poczyta?y wi?cej na stronie zanim osobi?cie si? spotka?y z jego cz?onkami. Podajemy adres nowej strony: www.pallotti.de

4. Rzym: S. Stella Marotta, Promotorka formacji w ZAK we W?oszech napisa?a, ?e w Niedziel? 27 lutego 2011 r. zesp? formacyjny sk?adaj?cy si? z osb odpowiedzialnych za formacj? w 9 istniej?cych Radach Lokalnych spotka? si? po raz trzeci w Grottaferrata. W spotkaniu wzi?li udzia? tak?e uczestnicy rocznego kursu formacji, ktry ma miejsce w Centrum Formacji przy Via Ferrari. Od pierwszej chwili spotkania da?o si? odczu? ducha Zjednoczenia. Bracia i siostry z 9 LRK powita?o u siebie cz?onkw ZAK pochodz?cych z Europy, Brazylii, Indii i kilku Afryka?skich krajw. Uczestnikw powita? ks. Derry Murphy oraz ks. Gaetano Ianni, przewodnicz?cy KRK. Nasze serca poczu?y si? razem zjednoczone jednym duchem od samego pocz?tku wsplnej pracy jak? mieli?my podj?? w ci?gu dnia. O?ywia? nas entuzjazm wyp?ywaj?cy z g??bokiego pragnienia, aby nasz charyzmat poznany by? przez innych ludzi. Spotkanie rozpocz??o si? modlitw?, nast?pnie ka?dy przedstawi? siebie. Po obejrzeniu prezentacji na temat Duchowy profil cz?onka ZAK uczestnicy spotkali si? na pracy w grupach. Razem te? prze?ywali?my Eucharysti?. Dzie? zako?czy? si? podsumowaniem pracy w grupach, wspln? modlitw? oraz b?ogos?awie?stwem udzielonym na drog?, w ktr? zabrali?my baga? pe?en emocji i odnowionej nadziei.

5. ZAK w Rwandzie i Kongo: Dnia 12 lutego 2011, Delegatura Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, ktra liczy 30 sistr oraz 15 nowicjuszek i postulantek otrzyma?a status Regii. Prze?o?on? Regii jest Sr. Bellancila Mukandahiro. Nowa Regia jest pw. Matki Bo?ej z Kibeho. S. Bernadetta Turecka, prze?o?ona prowincjalna macierzystej prowincji napisa?a: Lokalne Rady ZAK w sposb bardzo odpowiedzialny podejmuj? formacj?. Mia?am przywilej spotkania si? z grup? 14 osb Lokalnej Rady Kabuga-Masaka, ktrzy przygotowuj? si? do z?o?enia Aktu Apostolskiego Zaanga?owania. Formacj? nowych cz?onkw prowadz? we wsp?pracy S. Cecile Bimenyimana SAC i ks. Gilbert Kazingufu SAC. Do grupy nale?? nauczyciele, pracownicy palloty?skich dzie?, kobiety i m??czy?ni, ma??e?stwa, wdowy jak rwnie? ludzie m?odzi. Pan Marc Hategehimana przedstawiaj?c grup? powiedzia?: wytrwali?my w formacji, gdy? bardzo korzystamy do naszego ?ycia z poznawania ?ycia ?w. Wincentego Pallottiego, z jego duchowo?ci, ktra ubogaca nasze duchowe ?ycie; korzystamy z ?ycia i ?wi?to?ci Matki Bo?ej, Krlowej Aposto?w a tak?e z poznawania historii ZAK. Zobaczyli?my te? jak ?w. Wincenty dostrzeg? potrzeb? zaanga?owania si? ludzi ?wieckich w umocnieniu Ko?cio?a. Rwnie? i my, podj?li?my decyzj? po?wi?cenia siebie samych, aby rozpala? wiar? i mi?o?? w?rd wiernych. Uczynimy wszystko aby szerzy? apostolstwo w naszym kraju i na ca?ym ?wiecie. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem pytali o apostolstwo jakie podejmuj? cz?onkowie ZAK w innych krajach. Jako znak komunii otrzymali du?y obraz Krlowej Aposto?w wok?, ktrego mia?o miejsce spotkanie odbywaj?ce si? w duchu wieczernika.

 

statystyka ______________ statystyka