ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - kwiecie?
czwartek, 29 kwietnia 2010 20:32

Drodzy Bracia i Siostry ze Zjednoczenia!

W tym miesi?cu przedstawiamy informacje dotycz?ce beatyfikacji Czcigodnej El?biety Sanny

przygotowane przez ks. Jana Koryckiego, SAC, Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz inne wiadomo?ci ZAK.


PROCESY BEATYFIKACJI CZ?ONKW ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO
Czcigodna El?bieta SANNA, w??czona do ZAK przez ?w. Wincentego Pallottiego.


El?bieta urodzi?a si? w 1788 r. w Sardynii, zmar?a w opinii ?wi?to?ci w Rzymie 17.02.1857 roku. Pochowano j? w ko?ciele SS. Salvatore in Onda. Pod wp?ywem opinii ?wi?to?ci, 15 czerwca 1857 otwarto jej proces beatyfikacyjny. ?w. Wincenty Pallotti by? jej kierownikiem duchowym przez 18 lat i wysoko j? ceni?.


Kiedy mia?a trzy miesi?ce El?bieta zachorowa?a na osp? i w rezultacie nie by?a wstanie nigdy unie?? ramion. Potrafi?a rusza? palcami i nadgarstkami, ale nie potrafi?a podnie?? ?y?ki do ust, zrobi? znaku krzy?a, uczesa? si?, umy? twarzy, zmieni? ubra?, wyrobi? chleba, w?o?y? rzeczy do piekarnika i wyj?? ich z niego.


Pomimo swojej fizycznej niepe?nosprawno?ci wysz?a za m??. W jej szcz??liwym ma??e?stwie urodzi?o si? siedmioro dzieci, ktrych dwoje zmar?o zaraz po urodzeniu. Dla dzieci, w tym tak?e swoich, organizowa?a lekcje z katechizmu i przygotowywa?a do sakramentw. Jej dom by? otwarty dla kobiet, ktre chcia?y nauczy? si? pie?ni, hymnw religijnych i modlitwy. Jej m?? zmar? na pocz?tku 1825 roku po siedemnastu latach ?ycia ma??e?skiego, za? El?bieta przej??a pe?n? odpowiedzialno?? za rodzin? i za administrowanie domem.


Na wzrost jej duchowego ?ycia mia? wp?yw wielkopostny kaznodzieja, ktry opowiada? o pielgrzymowaniu do Ziemi ?wi?tej, na ktr? to pielgrzymk? zdecydowa?a si? El?bieta wraz ze swoim spowiednikiem ks. Jzefem Valle. My?l?c, ?e jej nieobecno?? b?dzie krtka, powierzy?a swoje dzieci opiece matki i swojego brata, ktry by? kap?anem. Tak?e poprosi?a o pomoc bratanic? ( siostrzenic??) i kilku s?siadw. Wyruszyli, ale ich pielgrzymowanie okaza?o si? trudne, poniewa? nie mogli zdoby? wizy do Orient i w Genoa musieli zrezygnowa? z planowania dalszej podr?y i uda? si? do Rzymu jako pielgrzymi.


Z powodu powa?nych fizycznych dolegliwo?ci El?bieta nie by?a wstanie powrci? do Sardynii. Powierzy?a siebie kierownictwu duchowemu ?w. Wincentego Pallottiego, ktry skontaktowa? si? z jej bratem ks. Antonio Luigi, w celu poinformowania go o braku mo?liwo?ci podj?cia podr?y drog? morsk? przez El?biet? i o tym, ?e podejmie ona j? jak tylko b?dzie to mo?liwe. Jednak?e dolegliwo?ci wzrasta?y z roku na rok i El?bieta by?a zmuszona do pozostania w Rzymie.


El?bieta cierpia?a z powodu separacji od rodziny. P?aka?a, ?e nic w tej sytuacji nie mo?na poradzi?. Zawierzy?a siebie Bogu i prbowa?a zaakceptowa? now? sytuacj?, dziel?c si? z innymi wiar?, ucz?c Ewangelii i o Ko?ciele. Cz?sto odwiedza?a chorych nios?c im pocieszenie w szpitalu dla nieuleczalnie chorych, ale tak?e w domach prywatnych. Robi?a na drutach i pieni?dze, ktre otrzymywa?a za prac? i podarunki, cz?sto przekazywa?a dla biednych i dla sierot w dwch domach za?o?onych przez ?w. Wincentego Pallottiego. Szuka?a sposobw by nie?? pokj w rodzinach, by nawraca? grzesznikw i przygotowywa? ich do skorzystania z sakramentw, dba?a o bielizn? kielichow?, obrusy, wystrj ko?cio?a SS. Salvatore in Onda. Bra?a udzia? w kilku Mszach ?w. kazdego dnia, adorowa?a Naj?w. Sakrament i modli?a si? z odwiedzaj?cymi jej dom. Bardzo wielu ludzi szuka?o u niej rady. ?w. Wincenty Pallotti i pierwsi Pallotyni tak?e j? u niej znajdowali.


Pallotti cz?sto podkre?la? warto?? osoby El?biety je?li chodzi o Zjednoczenie. Ks. Vaccari wspomina:
Nasz Instytut otoczony trosk? rozwija? si? dzi?ki dwm osobom: biednej kobiecie El?biecie Sannie, o ktrej wielokrotnie s?yszeli?my od ks. Wincentego Pallottiego i drug? osob? jest kard. Lambruschini (Summarium, Rzym 1910, s. 145, par. 33). By?a ?wiadkiem powstania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i jego 22 letniego rozwoju, a? do czasu swojej ?mierci.


Jej proces beatyfikacyjny trwa. Czekamy w nadziei na jasny, cudowny znak otrzymany za jej wstawiennictwem, ktry jest konieczny, by mog?a odby? si? beatyfikacja. Wielu ludzi modli si? z ufno?ci?, by by? rozpoznany cud i aby Bg da? kolejny znak.


Argentyna.

Krajowa rada Koordynacyjna w Argentynie spotka?a si? 5 marca w kaplicy ?w. Piotra w Lomas de Zamora, w celu wybrania cz?onkw rady na kolejne trzy lata. Pan Miguel Angel Della Villa zosta? wybrany Przewodnicz?cym Krajowej Rady, za? s. Marivone Basso, CSAC, Vice-przewodnicz?c?; wszyscy inni cz?onkowie Krajowej Rady zostali tak?e wybrani na urz?dy.
?yczymy Radzie wszelkiego dobra i prosimy Boga, by b?ogos?awi? wszystkim nowym cz?onkom i ich s?u?bie w Zjednoczeniu, zawierzamy Was ?w. Wincentemu Pallottiemu i Maryi, Krlowej Aposto?w.


Kongres Generalny
Kongres Generalny mia? miejsce w Rocca di Papa od 8 do 13 kwietnia. Temat, ktry by? podj?ty brzmia?:
Od wizji do misji w komunii z Maryj?. Kongres by? do?wiadczeniem wieczernika, od pierwszego momentu, a? do ostatniego. W pe?nym wymiarze w Kongresie wzi??o udzia? 195 osb, tak?e cz?onkowie z Rzymu i okolic brali udzia? w spotkaniach, je?li im na to obowi?zki pozwala?y.

W Kongresie wzi?li udzia? przedstawiciele 24 krajw, w r?nym wieku i z r?nym do?wiadczeniem ?ycia w Zjednoczeniu na ca?ym ?wiecie. S?ycha? by?o wiele j?zykw, co spowodowa?o, ?e wzros?o pragnienie rozumienia i interpretacji w ka?dym j?zyku! Atmosfera palloty?skiej wsplnoty panowa?a w ca?ej r?noj?zykowej spo?eczno?ci. Ka?dy uczestnik z pewno?ci? akcentowa? i dzieli? si? swoim w?asnym odczuciem brania udzia?u w Kongresie jednak nasza pielgrzymka do Rzymu 11 kwietnia mia?a specyficzny charakter.

Uczestnicy Kongresu wcze?nie rano pojechali z Rocca di Papa do Rzymu i przeszli ulicami, ktrymi chodzi? ?w. Wincenty Pallotti, zaczynaj?c od Via Giulia. Rektor ko?cio?a Santo Spirito dei Napoletanti, ks. Natalino Zaggotto, przyj?? nas bardzo ciep?o w swoim ko?ciele, ktry spostrzegamy jako szczeglny dla ZAK. Powiedzia?, ?e nasz Za?o?yciel wywar? na nim g??bokie wra?enie jako przyk?ad kap?a?skiej ?wi?to?ci. Przedstawi? Go jako wzr dla wszystkich kap?anw, szczeglnie w tym roku im dedykowany. Ponadto podkre?la?, ?e ks. Wincenty by? rzymskim kap?anem i mi?owa? wyj?tkowo Ko?ci?, ktry by? wyra?ony w Jego inspiracji i wizji za?o?enia ZAK.

Z ko?cio?a Santo Spirito dei Napoletani przeszli?my na Plac ?w. Piotra, gdzie spotkali?my wi?cej ni? 500 cz?onkw, wsp?pracownikw i przyjaci? ZAK, ktrzy przybyli do Rzymu, by do??czy? si? do grupy i od?piewa? Regina Coeli razem z Ojcem ?wi?tym i otrzyma? Jego b?ogos?awie?stwo. Papie? Benedykt pozdrowi? nas: Witam serdecznie pielgrzymw obecnych w Castelgandolfo i na Placu ?w. Piotra: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, za?o?one przez wielkiego rzymskiego Kap?ana, ?w. Wincentego Pallottiego.

Nast?pnie po tych s?owach weszli?my do Bazyliki, by uczestniczy? we Mszy ?w. koncelebrowanej, ktrej przewodniczy? ks. bp Samus Freeman wraz z Prze?o?onym Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Friedrich Kretz, SAC i Przewodnicz?cym Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, ks. Derrym Murphy, SAC oraz licznymi Pallotynami i ksi??mi przyjaci?mi. Na tej Mszy ?w. sta?o si? widoczne nasze bycie Ko?cio?em, nasze zakorzenienie w Zjednoczeniu i zobowi?zanie do zaanga?owania w misj? ewangelizacyjn? na ?wiecie.

Msza ?w. by?a animowana przez chr ZAK i przez mi?dzynarodowe grupy z r?nych krajw. ?piewali?my w r?nych j?zykach, staj?c si? znakiem jedno?ci we wsplnym charyzmacie. Chr spotyka si? w duchowym centrum ZAK w ko?ciele SS. Salvatore in Onda. Po po?udniu uczestnicy Kongresu kontynuowali spacer ?ladami ?w. Wincentego Pallottiego.
Kongres zako?czy? si? we wtorek rano i uczestnicy z now? energi? i entuzjazmem powracali do domw.

Dla niektrych powrt od razu, sta? si? niemo?liwy z powodu unosz?cego si? py?u wulkanicznego w ca?ej Europie.

Doroczne spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej mia?o miejsce w Grottaferrata, zaraz po Kongresie. Otrzymacie materia?y z Kongresu, gdy tylko wy?onimy to, co by?o najwa?niejsze i co b?dzie znakiem w historii naszego Zjednoczenia.

SEGRETARIATO UAC
Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma
Tel./Fax: (39) 06 68194623
E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka