ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Przes?anie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK
sobota, 24 kwietnia 2010 10:13

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich sistr i braci w Zjednoczeniu!

W tych dniach pragniemy wyrazi? Bogu dzi?kczynienie za wzbogacaj?ce i pe?ne nowego ?ycia do?wiadczenia, ktre prze?ywali uczestnicy II Kongresu Generalnego. Mia? on miejsce w zesz?ym tygodniu w Rocca di Papa, niedaleko Rzymu. Kongres po?wi?cony by? tematowi Od wizji do misji w komunii z Maryj?.

Wyg?oszone konferencje dotycz?ce wizji Zjednoczenia, poj?cia bycia aposto?em oraz naszej misji wzbogaci?y nas duchowo, intelektualnie a tak?e rozpali?y w nas zapa? do misji. Czuli?my si? uprzywilejowani s?uchaj?c ?wiadectw cz?onkw ZAK u o ich zaanga?owaniu w palloty?skim apostolstwie: w formacji naszych cz?onkw, na rzecz misji, w apostolstwie dzisiejszej m?odzie?y. Podejmowali?my tez wsplnie rozwa?anie o naszej pos?udze w ko?ciele lokalnym i o tym jak aposto?owa? w rodzinie.

Jednodniowa pielgrzymka do Rzymu, w niedziel? 11 kwietnia, pozwoli?a nam nawiedzi? miejsca zwi?zane z ?yciem i apostolsk? pos?ug? ?w. Wincentego. Rozgrzewaj?cym serce by?o do?wiadczenie prze?yte na placu ?w. Piotra podczas modlitwy Regina Caeli, kiedy mieli?my ?wiadomo??, ?e nasza obecno?? jest ?wiadectwem dla innych oraz, ?e ka?dy z nas jest ma?? cz?stk? w morzu cz?onkw i wsp?pracownikw ZAK - u. Msza ?w. sprawowana przez nas jako mi?dzynarodow? rodzin? palloty?sk? w sercu Ko?cio?a i naszej wiary da?a nam g??bokie poczucie bycia dzie?mi nale??cymi do Ko?cio?a Powszechnego. T? przynale?no?? odczuli?my bardzo g??boko.

Podejmowali?my te? konkretne sugestie dla naszego ?ycia w dzisiejszym Ko?ciele. Pragniemy, aby wys?uchane konferencje i wymiana do?wiadcze? zainspirowa?y nas do dzia?ania oraz by?my realizowali ich tre?ci w naszym apostolstwie w parafiach oraz we wsplnotach ZAK u, aby nieustannie dokonywa?o si? w nas przej?cie od wizji do misji w komunii z Maryj?. Przedstawiciele krajw obecnych na Kongresie otrzymali na drodze losowania nowe wizerunki Matki Bo?ej, pochodz?ce z poszczeglnych krajw ?wiata. Niech Maryja nas prowadzi w ?yciu modlitwy i pomaga nam ?y? w bliskiej wi?zi z Jezusem.

Krtko po zako?czeniu Kongresu ZAK - u w Rocca di Papa cz?onkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej spotkali si? na swoim corocznym zebraniu w Centrum ?w. Wincentego Pallottiego w Grottaferrata. Spotkanie to by?o do?wiadczeniem Wieczernika, gdzie wszyscy o?wieceni ?wiat?em Duchem ?wi?tym i umocnieni mi?o?ci? spotkali si? ponownie, aby odczytywa? znaki czasu i poszukiwa? nowych drg dla naszego palloty?skiego ?ycia. ?wiat?o Ducha ?wi?tego otrzymane na Kongresie, dobra atmosfera i entuzjazm towarzyszy?y nam podczas podsumowania tych dni palloty?skiego spotkania oraz podejmowania planw na przysz?o??.

Podczas zebrania zauwa?yli?my, i? obecnie cz?onkowie Zjednoczenia powinni pe?niej zaanga?owa? si? w realizacj? wizji ?w. Wincentego Pallottiego oraz misji, w s?u?bie Ko?cio?owi, w Ko?ciele oraz by razem by? i tworzy? Ko?ci?

Pragniemy, aby ten ogie? Kongresu p?on?? rwnie? w naszych krajach, wsplnotach, parafiach i rodzinach: jako cz?onkowie Zjednoczenia pragniemy by? w dzisiejszym ?wiecie i Ko?ciele prawdziwymi aposto?ami i ?wiadkami nadziei. Nasza misj? jest s?u?y? razem w duchu komunii wszystkim potrzebuj?cym, w sposb szczeglny rodzinom, m?odzie?y i dzieciom. Otwrzmy nasze serca na mi?osiern? mi?o?? Boga, aby On sam uzdolni? nas do wype?nienia powierzonej nam misji.

P. Derry. Kwiecie? 2010

 

statystyka ______________ statystyka