ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

Wiadomo?ci ZAK - maj 2010
niedziela, 02 maja 2010 14:32

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu! W tym miesi?cu przekazujemy materia? biograficzny dotycz?cy procesu beatyfikacyjnego Jzefa Englinga, przygotowany przez Postulatora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jana Koryckiego SAC oraz inne wiadomo?ci z ?ycia ZAK.

Kapitu?a Generalna Sistr ?w. Hildegardy Apostolstwa Katolickiego: Ostatnio mia?a miejsce Kapitu?a Generalna Instytutu i podczas niej s. Dorotea Casta?o, SAC zosta?a wybrana now? prze?o?on? generaln?. S. Ruth Bulnes zosta?a wybrana wikari? generaln?, za? radnymi s. Johanna Mller, s. Maria Pura Escudero i s. Antonia San Milln. ?yczymy nowej Prze?o?onej Generalnej i Jej Radzie b?ogos?awie?stwa Bo?ego i prosimy Ducha ?w., by prowadzi? Siostry w s?u?bie Instytutowi i b?ogos?awi? ka?demu, kto b?dzie mia? z nimi kontakt.

Krajowa Rada Koordynacyjna w USA: Krajowa Rada Koordynacyjna spotka?a si? w dniach 30 kwietnia i 1 maja 2010 roku. Spotkanie mia?o na celu wybranie przewodnicz?cego i vice przewodnicz?cego. Pan Robert Gay zosta? wybrany na funkcj? przewodniczacego, ks. Greg Serwa, SAC, vice-przewodnicz?cego, a krajow? sekretark? zosta?a pani Louise Gay, natomiast skarbnikiem s. Elisabeth Heptner, SAC. Urz?dowanie nowo-wybranej Rady rozpocznie si? 15 czerwca. Mdlmy si?, aby Bg b?ogos?awi? ich pracy i zawierzamy ich s?u?b? w Zjednoczeniu ?w. Wincentemu i Maryi, Krlowej Aposto?w.

Krajowa Rada Koordynacyjna w Szwajcarii: Szwajcarska KRK spotka?a si? 4 maja 2010 roku w celu wyborczym. S. Daniela Schumacher, SAC zosta?a ponownie wybrana na drug? kadencj?, jako przewodnicz?ca. Ks Erich Schaedler, SAC zosta? ponownie wybrany na vice-przewodnicz?cego, a pani Melanie Dhler zosta?a mianowana na funkcj? skarbnika. ?yczymy nowej Radzie wszelkiego dobra, prosimy Pana o b?ogos?awie?stwo i zawierzamy ich s?u?b? w ZAKu ?w. Wincentemu oraz Maryi, Krlowej Aposto?w.

Instytut Pallottiego w Polsce zaprosi? przedstawicieli r?nych ?rodowisk palloty?skich do uczestnictwa w sympozjum dedykowanym Maryjnemu aspektowi duchowo?ci ?w. Wincentego Pallottiego. Temat brzmia?: OD ZA?LUBIN DO ZJEDNOCZENIA. Ks. Kazimierz Mek z KUL-u przedstawi? wydarzenia w Mariologii XIX wieku, ktre mog?y mie? wp?yw na pobo?no?? maryjn? naszego Za?o?yciela. S. Bernadetta Turecka, SAC zaprezentowa?a temat: Maryja w ?yciu i Dziele ?w. Wincentego Pallottiego i ukaza?a, w jaki sposb, obecno?? i mi?o?? Maryi do naszego Za?o?yciela, Jej szczeglne wstawiennictwo w Jego Dziele, sprawi?y, ?e ?w. Wincenty prze?ywa? swoje ?ycie i apostolstwo, w komunii z Maryj?, ktr? czci? szczeglnie, jako Krlow? Aposto?w. S. Ma?gorzata Wyrodek, SAC przedstawi?a uczestnikom Pallottiego trylogi? maryjn? - trzy ksi??eczki, ktre Pallotti dedykowa? Maryi: Miesi?c Maj dla osb zakonnych, Miesi?c Maj dla osb duchownych i Miesi?c Maj dla wiernych. Konferencja rozbudzi?a w uczestnikach pragnienie posiadania tekstw tych ksi??eczek i sta?o si? to mo?liwe dzi?ki ks. Mariuszowi Ma?kiewiczowi, dyrektorowi Instytutu, ktry wraz z Rad? Instytutu przygotowa? p?yt? CD z polskim tekstem. Uczestnicy dyskusji panelowej zastanawiali si? na ile i w jaki sposb Maryja, Krlowa Aposto?w jest uznana przez nas jako Patronka Zjednoczenia. Spontanicznie zrodzi?y si? propozycje: obchodzenie ?wi?ta Krlowej Aposto?w w bardziej widoczny i uroczysty sposb; umieszczenie kopi obrazu Krlowej Aposto?w w miejscach, gdzie spotykaj? si? cz?onkowie ZAK; medytacja ikony, aby odkry?, co Bg pragnie powiedzie? nam, cz?onkom Zjednoczenia oraz ?ycie w komunii z Maryj? w codzienno?ci. W sympozjum bra?o udzia? oko?o stu osb z Polski, Czech, Bia?orusi i Ukrainy, w atmosferze braterstwa i modlitwy naznaczonej g??bokim duchem Zjednoczenia czuli?my si? ponownie przynagleni do zaproszenia Maryi do swojego ?ycia.

PROCESY BEATYFIKACYJNE CZ?ONKW ZAK NA POZIOMIE APOSTOLSKIM

(ci?g dalszy)

Jzef ENGLING (1898-1918), alumn Ni?szego Seminarium Pallotynw, urodzony 5.01.1898 r. w Prositach na Warmii, zmar? w Cambrai we Francji 4.10.1918 r., w czasie pierwszej wojny ?wiatowej.

Jako czternastoletni ch?opiec wst?pi? do Ni?szego Seminarium w Schnsctatt-Vallendar, w Niemczech, gdzie wyr?nia? si? szczegln? trosk? o kszta?cenie charakteru. W dzienniku duchowym, ktry prowadzi? systematycznie od grudnia 1915 r., napisa?: Chc? sta? si? wszystkim dla wszystkich i ca?kowicie nale?e? do Maryi; chc? by? wierny w ma?ych rzeczach i to, co zwyczajne, spe?nia? w sposb nadzwyczajny. Jako cz?onek Sodalicji Maria?skiej, by? bardzo dok?adnym w zachowywaniu jej statutw i surowym wzgl?dem siebie, gdy zdarza?y mu si? b??dy. By? wierny w przeprowadzaniu codziennego rachunku sumienia i w modlitwie, bardzo pos?uszny Ojcu duchownemu Seminarium, ktrym by? ks. Jzef Kentenich, Pallotyn. W dniu 19 listopada 1916 r. zosta? jako rekrut wcielony do wojska. W 1917 r. wys?ano go na front rosyjski a w 1918 na front francuski, gdzie poleg? 4 pa?dziernika 1918 r. B?d?c na froncie, a szczeglnie w roku ?mierci, wiele si? modli?; ka?dego dnia uczestniczy? duchowo we Mszy ?w., odmawia? r?aniec, odprawia? czytanie duchowne i ka?dego wieczoru przeprowadza? rachunek sumienia. Cztery miesi?ce przed ?mierci? napisa? bardzo dojrza?y akt oddania si? Matce Bo?ej. Czytamy w nim, mi?dzy innymi: Ukochana Mate?ko, Mater Ter Admirabilis. Tobie oddaj? si? na nowo jako ofiara Chc? do Ciebie ca?kowicie nale?e?. Jestem Twj.

W latach 1930-ych, 40-ych i 50-ych Jzef Engling cieszy? si? wielka opinia ?wi?to?ci. Wszyscy Pallotyni w Okresie Wst?pnym i w Wy?szym Seminarium Duchownym czytali jego biografi?, a by?o ich kilka. Najobszerniejsz? napisa? ks. Heinrich Schulte SAC, ktry by? 15 lat Prze?o?onym Prowincjalnym (1941-1956).

W 1948 r. Pallotyni z Prowincji Limburskiej prosili Rad? Generaln? o pozwolenie rozpocz?cia procesu beatyfikacyjnego. Ta podj??a decyzj? pozytywn? 25 lutego 1948 r. Post?powanie beatyfikacyjne w diecezji Trewir przeprowadzono w latach 1952 - 1964. Akta tego procesu zosta?y dostarczone do Watykanu 7 pa?dziernika 1964 r. Czas ten nie by? jednak szcz??liwy dla procesu z racji pewnych zmian mentalno?ci zwi?zanych z niepe?n? interpretacj? Soboru Watyka?skiego II i z racji od??czenia si? Ruchu Szensztackiego od Pallotynw. O beatyfikacji Englinga zapomniano nieco, ale nie zupe?nie. Jego opinia ?wi?to?ci istnia?a zawsze a obecnie szczeglnie w?rd osb zwi?zanych z Ruchem Szensztackim.

Bior?c pod uwag? kontynuacj? opinii ?wi?to?ci, Pallotyni zadecydowali wznowi? post?powanie beatyfikacyjne. W dniu 7 stycznia 2000 r. uczyni?o to Zebranie Prowincjalne w Limburgu a 2 maja Rada Generalna, ktra rwnocze?nie postanowi?a zaprosi? do wsp?pracy Ruch Szensztacki i otrzyma?a odpowied? pozytywn?.

W tej sytuacji Postulator Generalny SAK, ks. Jan Korycki, z?o?y? pro?b? do Stolicy Apostolskiej o pozwolenie kontynuowania post?powania beatyfikacyjnego. Otrzymali?my je od Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w czerwcu 2003 r. W celu kontynuowania bada? w Niemczech, Postulator Generalny zamianowa? dwch wicepostulatorw: ks. Wincentego Reinhart SAC i ks. Joachima Schmiedl z Instytutu Ojcw Szensztackich.

W latach 2005 - 2008 przeprowadzono w Trewirze w Niemczech proces uzupe?niaj?cy dotycz?cy kontynuacji opinii ?wi?to?ci S?ugi Bo?ego. W 2008 r. bogata dokumentacja tego procesu zosta?a przekazana Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Obecnie powinni?my ju? opracowywa? Positio super virtutibus tj. obszern?, naukow? ksi??k? o cnotach, ale te prace zatrzyma?y si? nieco, poniewa? w Watykanie dyskutuje si? jeszcze nad tym, czy wypada prowadzi? procesy beatyfikacyjne wojskowych, ktrzy brali udzia? w wojnie. Mamy nadziej?, ?e kandydaci na o?tarze b?d? rozpatrywani indywidualnie i ?e odno?nie do Englinga nie b?dzie obiekcji. On nie by? wojskowym z zawodu i w bardzo trudnych warunkach wojny d??y? zdecydowanie do ?wi?to?ci, b?d?c zawsze wiernym Ewangelii, du?o si? modl?c i pomagaj?c bardziej potrzebuj?cym. ?wiadkowie zauwa?aj? jego niezwyk?? dojrza?o?? duchow?, przez ktr? ukazywa?, ?e Panu Bogu mo?na by? wiernym zawsze, nawet w sytuacjach najbardziej trudnych.

SEGRETARIATO UAC

Piazza S.V. Pallotti, 204 00186 Roma

Tel./Fax: (39) 06 68194623

E-mail: uac@uniopal.org

 

statystyka ______________ statystyka