info

Najmłodszą parafią w Gnieźnie jest parafia Matki Zbawiciela na Dalkach

 

Parafia pw. bł. Jolenty - porządek mszy świętych, nabożeństw

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Parafia pw. bł. Jolenty - porządek mszy świętych, nabożeństw (za stroną internetową parafii)

Msza św.

§ Niedziela i święta:

godz. 700, 800, 930, 1100, 1215, 1800,2100 (w lipcu i sierpniu)

§ I piątek miesiąca dla dzieci:

godz. 1700

§ święta cywilne zniesione:

800, 1000, 1700, 1800

§ Uroczystość Wszystkich Świętych jak w niedzielę,

 

§ Dzień Zaduszny (2 listopada)

800 , 1000 , 1700 , 1800

§ W dni powszednie :

830 , 1800

Stałe nabożeństwa:

§ Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu, godz. 1700

§ Droga Krzy?owa w pi?tki Wielkiego Postu,

dla dzieci o godz. 1630
dla doros?ych o godz. 1730

§ R?aniec nieustaj?cy codziennie o godz. 1730

§ W pa?dzierniku o godz. 1800, w niedziela godz. 1730

§ Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej w maju

w dni powszednie o godz. 1800
w niedziele o godz. 1730

§ Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Fatimskiej ka?dego 13 dnia miesi?ca - r?aniec i procesja z figur? Fatimsk? wok? Ko?cio?a po mszy ?w. o godz. 1800

§ Nowenna do B?. Jolenty w ka?dy wtorek po mszy ?w. o godz. 1800

§ W I czwartek miesi?ca Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego, po mszy ?w. o godz. 1800

§ W I pi?tek miesi?ca nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, po mszy ?w. o godz. 1800


Chrzest ?w.

Sprawowany jest w I niedziel? miesi?ca o godz. 12
15, i III sobot? miesi?ca na Mszy ?w. o godz. 1800, b?d? na ?yczenie rodziny na Mszy ?w. sprawowanej w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Dziecko do chrztu zg?aszaj? w biurze parafialnym rodzice, podaj?c kandydatw na rodzicw chrzestnych. Chrzestnym mo?e by? osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykuj?ca maj?ca uko?czone 16 lat. Je?li ?yje w zwi?zku ma??e?skim, musi to by? zwi?zek sakramentalny. Zapis do Ksi?gi Chrztw dokonuje si? na podstawie odpisu skrconego Aktu Urodzenia Urz?du Stanu Cywilnego. Bierzmowanie: Sakrament udzielany jest ka?dego roku - zgodnie z og?oszeniem. M?odzie? do Bierzmowania przygotowuje si? poprzez katechez?, nabo?e?stwa, w okresie od wrze?nia do maja. 

Komunia ?w.
Do I Komunii ?w. przyst?puj? w miesi?cu maju dzieci klas II. Katechez? przygotowuj?c? do I spowiedzi i I komunii ?w. prowadzi ks. Kan. Prob. Ryszard Balik 

Pokuta
Spowiedź codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy ?w. oraz w I czwartek od godz. 17
00 i w I pi?tek miesi?ca od godz. 1600

Sakrament chorych
Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I pi?tku miesi?ca od godz. 8
30, oraz na ka?de wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowi?zkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbli?szych jest wezwa? kap?ana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i ?wiadomie mo?e prze?y? sakramentalne spotkanie z Chrystusem. W mieszkaniu chorego nale?y przygotowa? st? nakryty bia?ym obrusem, krzy?, ?wiece, wod? ?wi?con?. 
Zmar?ym sakramentu chorych nie udziela si?. 

Kapłaństwo:
Troska o dobre powo?ania kap?a?skie, jest obowi?zkiem ka?dego chrze?cijanina. ?wi?cenia kap?a?skie przyj??y trzy osoby ks. E. Bednarek, ks. M. So?omieniuk, ks. Pawe? Stefa?ski. 

Ma??e?stwo
Narzeczeni na trzy miesi?ce przed zawarciem sakramentu ma??e?stwa zg?aszaj? si? w biurze parafialnym, przedstawiaj?c metryki chrztu naj?wie?szej daty, ?wiadectwo uko?czenia katechizacji przedma??e?skiej. 

Pogrzeby
Zgłaszać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania i o każdej porze, przedstawiając akt zgonu. 

Biuro parafialne
Czynne codziennie 8
00 - 900 i 1700 - 1900
tel. (0-61) 428 - 19 - 28, proboszcz (0-61) 426 - 58 - 28