info

W Gnieźnie są dwa sanktuaria - to najstarsze i najbardziej znane to katedralne sanktuarium św. Wojciecha, drugie znajduje się u oo. Franciszkanów: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna

 

Msze święte w Parafii

Parafia bł. Michała KOZALA w Gnieźnie

Msze Święte


Niedziele i uroczystości

Kaplica ul. Orzeszkowej: godz. 7.30, 9.30, 11.00, 14.00 i 18.00

Kaplica w klasztorze Sióstr: godz. 7.30

 

 

Dni powszednie

Kaplica przy ul. Orzeszkowej: godz. 7.00 i 18.00

Kaplica w klasztorze Sióstr: godz. 7.30

 

 

Święta zniesione

Kaplica przy ul. Orzeszkowej: godz. 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00

Kaplica w klasztorze Sióstr: godz. 7.30

 

 

 

Podane za: strona internetowa parafii

 

Kościół Michała Archanioła w Gnieźnie

Msze ?wi?te w ko?ciele:

Dni powszednie: 8:00, 17:00

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00

Biuro parafialne czynne:
Poniedzia?ek-pi?tek: 10:00 do 12:00
Dodatkowo w pi?tek 17:00 do 18:00

Droga Krzy?owa:
Dla dzieci: W pi?tki o godzinie 16:30
Dla doros?ych: W pi?tki po Mszy ?w.

R�?aniec:
Od poniedzia?ku do pi?tku o 16:30
W pa?dzierniku 16:30 dla dzieci, 17:30 dla doros?ych

Spowied? W I pi?tek miesi?ca od 16.00 i 15 minut przed ka?d? Msz? ?w

Kalendarium:
Sakrament Bierzmowania: 30.05.2010r
?wi?to Patrona - Odpust: 29.09

[Dane pochodz? z: strona internetowa parafii]

 

Fara Gniezno - Msze Świete w niedziele i dni powszednie

Fara Gniezno (Parafia p.w. ?wi?tej Tr�jcy)

 


ul. Farna 6, tel. 61 426-15-55


Msze ?w. - Ko?ci�? Farny - 7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:30


Msze ?w. - Ko?ci�? Garnizonowy (ul. Chrobrego) - 11:15, 12:15, 18:00

 

Parafia pw. bł. Jolenty - porządek mszy świętych, nabożeństw

Parafia pw. bł. Jolenty - porządek mszy świętych, nabożeństw (za stroną internetową parafii)

Msza św.

§ Niedziela i święta:

godz. 700, 800, 930, 1100, 1215, 1800,2100 (w lipcu i sierpniu)

§ I piątek miesiąca dla dzieci:

godz. 1700

§ święta cywilne zniesione:

800, 1000, 1700, 1800

§ Uroczystość Wszystkich Świętych jak w niedzielę,

 

§ Dzień Zaduszny (2 listopada)

800 , 1000 , 1700 , 1800

§ W dni powszednie :

830 , 1800

Stałe nabożeństwa:

§ Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu, godz. 1700

§ Droga Krzy?owa w pi?tki Wielkiego Postu,

dla dzieci o godz. 1630
dla doros?ych o godz. 1730

§ R?aniec nieustaj?cy codziennie o godz. 1730

§ W pa?dzierniku o godz. 1800, w niedziela godz. 1730

§ Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej w maju

w dni powszednie o godz. 1800
w niedziele o godz. 1730

§ Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Fatimskiej ka?dego 13 dnia miesi?ca - r?aniec i procesja z figur? Fatimsk? wok? Ko?cio?a po mszy ?w. o godz. 1800

§ Nowenna do B?. Jolenty w ka?dy wtorek po mszy ?w. o godz. 1800

§ W I czwartek miesi?ca Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego, po mszy ?w. o godz. 1800

§ W I pi?tek miesi?ca nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, po mszy ?w. o godz. 1800


Chrzest ?w.

Sprawowany jest w I niedziel? miesi?ca o godz. 12
15, i III sobot? miesi?ca na Mszy ?w. o godz. 1800, b?d? na ?yczenie rodziny na Mszy ?w. sprawowanej w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Dziecko do chrztu zg?aszaj? w biurze parafialnym rodzice, podaj?c kandydatw na rodzicw chrzestnych. Chrzestnym mo?e by? osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykuj?ca maj?ca uko?czone 16 lat. Je?li ?yje w zwi?zku ma??e?skim, musi to by? zwi?zek sakramentalny. Zapis do Ksi?gi Chrztw dokonuje si? na podstawie odpisu skrconego Aktu Urodzenia Urz?du Stanu Cywilnego. Bierzmowanie: Sakrament udzielany jest ka?dego roku - zgodnie z og?oszeniem. M?odzie? do Bierzmowania przygotowuje si? poprzez katechez?, nabo?e?stwa, w okresie od wrze?nia do maja. 

Komunia ?w.
Do I Komunii ?w. przyst?puj? w miesi?cu maju dzieci klas II. Katechez? przygotowuj?c? do I spowiedzi i I komunii ?w. prowadzi ks. Kan. Prob. Ryszard Balik 

Pokuta
Spowiedź codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy ?w. oraz w I czwartek od godz. 17
00 i w I pi?tek miesi?ca od godz. 1600

Sakrament chorych
Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I pi?tku miesi?ca od godz. 8
30, oraz na ka?de wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowi?zkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbli?szych jest wezwa? kap?ana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i ?wiadomie mo?e prze?y? sakramentalne spotkanie z Chrystusem. W mieszkaniu chorego nale?y przygotowa? st? nakryty bia?ym obrusem, krzy?, ?wiece, wod? ?wi?con?. 
Zmar?ym sakramentu chorych nie udziela si?. 

Kapłaństwo:
Troska o dobre powo?ania kap?a?skie, jest obowi?zkiem ka?dego chrze?cijanina. ?wi?cenia kap?a?skie przyj??y trzy osoby ks. E. Bednarek, ks. M. So?omieniuk, ks. Pawe? Stefa?ski. 

Ma??e?stwo
Narzeczeni na trzy miesi?ce przed zawarciem sakramentu ma??e?stwa zg?aszaj? si? w biurze parafialnym, przedstawiaj?c metryki chrztu naj?wie?szej daty, ?wiadectwo uko?czenia katechizacji przedma??e?skiej. 

Pogrzeby
Zgłaszać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania i o każdej porze, przedstawiając akt zgonu. 

Biuro parafialne
Czynne codziennie 8
00 - 900 i 1700 - 1900
tel. (0-61) 428 - 19 - 28, proboszcz (0-61) 426 - 58 - 28

 

 

 

 

Franciszkanie w Gnieźnie - msze święte

Msze św. u ojców franciszkanów w Gnieźnie (w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Gniezna) odprawiane są według następującego porządku:

 

W niedziele.:
7.00  8.30  10.00 (suma)   11.30 (dla rodzin z małymi dziećmi)   16.00   18.00

 

 

W dni powszednie:

6.15

8.00 (tylko w czwartki) 9.00

16.30 (tylko w I piątki miesiąca: wrzesień-czerwiec

18.00

 

 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU pon-pt od 16.00-18.00 od października również przed południem dodatkowo po mszy św. o 9.00 do 12.30 (w lipcu i sierpniu oraz w czasie kolędy 17.00-18.00)

 


NABOŻEŃSTWA

Ku czci bł. Jolenty – w poniedziałki po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00

Ku czci św. Antoniego z Padwy – we wtorki po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00

Ku czci św. Maksymiliana Kolbego – w środy po Mszy św. o godz. 18.00

Ku czci Matki Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna – w czwartki po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00

Ku czci św. Franciszka z Asyżu – w piątki po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP - w niedziele o 9.40 Nieszpory - w niedziele o 17.30

 

 

za: strona parafii, Wikipedia, ogłoszenia

 


 

 

 

Msze święte w Gnieźnie - koscioły i parafie

Msze Święte w Gnieźnie - kościoły i parafie

Parafia Katedralna
ul. Łaskiego 9, tel 61 428.40.80
Katedra - 7:00, 9:00, 10:15, 12:00, 15:00, 18:00
Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Kłeckoska - 11:00


Kościół p.w. św. Jerzego
ul. Kolegiaty
11:00
20:00 (w roku akademickim)


 

Parafia p.w. Świętej Trójcy - Fara
ul. Farna 6, tel. 61 426.15.55

 

Kościół Farny - 7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:30
Kościół Garnizonowy - 11:15, 12:15, 18:00

 

Parafia p.w. NMP Królowej Polski - wojskowa (kościół Garnizonowy)


ul. Chrobrego 13, tel. 61 426.15.30
9:00, 10:00, 11:15, 12:15, 18:00

 

Parafia p.w. Chrystusa Wieczystego Kapłana
ul. 28 Grudnia 12, tel 61 426.11.64
7:00, 8:30, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00


 

Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Graniczna 19, tel. 61 425.60.08
7:30, 9:00, 11:00, 17:00


 

Parafia p.w. Matki Zbawiciela
ul. Ks. Antoniego Ludwiczaka 20, tel. 61 425.98.96
8:00, 9:30, 11:00, 17:00*

* w lipcu i sierpniu: 8:00, 9:30, 11:00.


W święta w dni robocze: 10:00 i 18:00

W dni powszednie 18:00

 

Parafia p.w. Bł. Michała Kozala
ul Orzeszkowej, tel. 61 426.27.49

7:30, 9:30, 11:00, 13:00, 14:00, 18:00
Kaplica Sióstr Karmelitanek, ul. Cienista - 7:30
W święta zniesione: 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00

 

Parafia p.w. św. Wawrzyńca
ul. ?w. Wawrzyńca 8, tel. 61 426.15.57

7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 12:30, 19:00
Kaplica Cmentarna p.w. św. Wawrzyńca, ul. Witkowska - 15:00

 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP - ojcowie Franciszkanie

ul. Franciszkańska 12, tel. 61 426.15.57
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00

 


 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
ul. św. Jana

niedziela
10:00, 11:00, 12:00

 

 


Parafia p.w. Bł. Bogumiła
ul. Cicha 3, tel. 61 426.56.30
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:15, 12:30, 16:00


 

Parafia p.w. Bł. Jolenty
ul. Wierzbiczany 10, tel. 61 428.19.28
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00,
(21:00 - lipiec i sierpień)

 

Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbego
ul. Kwiatowa 7, tel. 61 426.48.54
8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

Parafia p.w. św. Michała Archanioła
ul. św. Michała 1, tel. 61 426.15.51
8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00

 

Parafia p.w. Bł. Radzyma Gaudentego
ul. 22 Lipca 85, tel. 61 426.66.33
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 18:00


 

Parafia Matki Zbawiciela w Gnieźnie (Dalki)

Parafia Matki Zbawiciela w Gnie?nie

ul. Ks. Ludwiczaka 20
62-200 Gniezno

tel. (061) 425 98 96


Do parafii nale?y oko?o 1200 wiernych 
Proboszczem od 2009 do 2016 roku był ks. Konstanty Mrozek
Odpust parafialny odbywa si? 7 pa?dziernika - Matki Bo?ej R�?a?cowej