info

W Gnie?nie znajduje si? 14 parafii podzielonych pomi?dzy dwa dekanaty (9 i 5).

 

Parafia pw. b?. Jolenty - porz?dek mszy ?wi?tych, nabo?e?stw (za stron? internetow? parafii)
Msza ?w.
 • Niedziela i ?wi?ta:
godz. 700, 800, 930, 1100, 1215, 1800,2100 (w lipcu i sierpniu)

 • I pi?tek miesi?ca dla dzieci:
godz. 1700

 • ?wi?ta cywilne zniesione:
800, 1000, 1700, 1800

 • Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych jak w niedziel?,

 • Dzie? Zaduszny (2 listopad)
800 , 1000 , 1700 , 1800

 • W dni powszednie :
830 , 1800

Sta?e nabo?e?stwa:
 • Gorzkie ?ale w niedziele Wielkiego Postu, godz. 1700
 • Droga Krzy?owa w pi?tki Wielkiego Postu,
dla dzieci o godz. 1630
dla doros?ych o godz. 1730

 • R?aniec nieustaj?cy codziennie o godz. 1730
 • W pa?dzierniku o godz. 1800, w niedziela godz. 1730
 • Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej w maju
w dni powszednie o godz. 1800
w niedziele o godz. 1730
 • Nabo?e?stwo do Matki Bo?ej Fatimskiej ka?dego 13 dnia miesi?ca - r?aniec i procesja z figur? Fatimsk? wok? Ko?cio?a po mszy ?w. o godz. 1800
 • Nowenna do B?. Jolenty w ka?dy wtorek po mszy ?w. o godz. 1800
 • W I czwartek miesi?ca Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego, po mszy ?w. o godz. 1800
 • W I pi?tek miesi?ca nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, po mszy ?w. o godz. 1800

Chrzest ?w.

Sprawowany jest w I niedziel? miesi?ca o godz. 1215, i III sobot? miesi?ca na Mszy ?w. o godz. 1800, b?d? na ?yczenie rodziny na Mszy ?w. sprawowanej w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Dziecko do chrztu zg?aszaj? w biurze parafialnym rodzice, podaj?c kandydatw na rodzicw chrzestnych. Chrzestnym mo?e by? osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykuj?ca maj?ca uko?czone 16 lat. Je?li ?yje w zwi?zku ma??e?skim, musi to by? zwi?zek sakramentalny. Zapis do Ksi?gi Chrztw dokonuje si? na podstawie odpisu skrconego Aktu Urodzenia Urz?du Stanu Cywilnego. Bierzmowanie: Sakrament udzielany jest ka?dego roku - zgodnie z og?oszeniem. M?odzie? do Bierzmowania przygotowuje si? poprzez katechez?, nabo?e?stwa, w okresie od wrze?nia do maja.

Komunia ?w.
Do I Komunii ?w. przyst?puj? w miesi?cu maju dzieci klas II. Katechez? przygotowuj?c? do I spowiedzi i I komunii ?w. prowadzi ks. Kan. Prob. Ryszard Balik

Pokuta
Spowiedzi ?w. s?uchamy codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy ?w. oraz w I czwartek od godz. 1700 i w I pi?tek miesi?ca od godz. 1600

Sakrament chorych
Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I pi?tku miesi?ca od godz. 830, oraz na ka?de wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowi?zkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbli?szych jest wezwa? kap?ana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i ?wiadomie mo?e prze?y? sakramentalne spotkanie z Chrystusem. W mieszkaniu chorego nale?y przygotowa? st? nakryty bia?ym obrusem, krzy?, ?wiece, wod? ?wi?con?.
Zmar?ym sakramentu chorych nie udziela si?.

Kap?a?stwo
Troska o dobre powo?ania kap?a?skie, jest obowi?zkiem ka?dego chrze?cijanina. ?wi?cenia kap?a?skie przyj??y trzy osoby ks. E. Bednarek, ks. M. So?omieniuk, ks. Pawe? Stefa?ski.

Ma??e?stwo
Narzeczeni na trzy miesi?ce przed zawarciem sakramentu ma??e?stwa zg?aszaj? si? w biurze parafialnym, przedstawiaj?c metryki chrztu naj?wie?szej daty, ?wiadectwo uko?czenia katechizacji przedma??e?skiej.

Pogrzeby
Zg?aszamy w biurze parafialnym w godzinach urz?dowania i o ka?dej porze, przedstawiaj?c akt zgonu.

Biuro parafialne
Czynne codziennie 800 - 900 i 1700 - 1900
tel. (0-61) 428 - 19 - 28, proboszcz (0-61) 426 - 58 - 28