ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Menu

S?owo dnia

LogowanieRelacja ze wst?pienia do ZAK (2008)
wtorek, 24 czerwca 2008 22:37

Relacja Bartka i Marty o naszej uroczystosci 24 maja. Ciekawe uj?cie -bo oczami kogo? " z boku"

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Wsplnota jak wsplnota. Co w tym niezwyk?ego? Przecie? do niedawna nawet nie wiedzieli?my czym to jest. Praktycznie nie mieli?my poj?cia o istnieniu czego? takiego. Na majowej Szkole Jezusa dowiedzieli?my si? jednak o przyj?ciu nowych cz?onkw do ZAK-u. Pocz?tkowo o wiele lepsz? propozycja wyda?o si? nam samo zaproszenie na grilla, ktry mia? miejsce po Mszy ?w. P?niej, po martowym spotkaniu z s. Monika dowiedzieli?my si? m. in., ze siostry lubi? je?dzi? na rowerach i ze s? wykwalifikowanymi kierowcami (prawie rajdowymi), ale tak?e, ze podczas tego, jak?e donios?ego wydarzenia, mo?emy duchowo zaadoptowa? dzieci. Zgodzili?my si? wi?c wahania.

ZAK-ownicy ?wi?towali ju? od rana, przygotowuj?c si? do z?o?enia przyrzeczenia. Nasz dzie? natomiast ci?gn?? si? niemi?osiernie. Marta zd??y?a skosi? traw? przed domem, opali?a si?, ??cz?c przyjemne z po?ytecznym (oczywi?cie koszenie to przyjemno??). Bartek rwnie? zrobi? co? po?ytecznego, prze?y? do godziny 15:00. Przyjechali?my do Domu pod lasem. Troszk? zdenerwowani.... b?d? co b?d? to nasze pierwsze Dzieci ;-). Wszyscy byli zszokowani. Nikt o niczym nie wiedzia?.

Adoracja. Cisza. ?piew. Modlitwa. Preludium. Du?o Boga... prawie odp?yn??am.

Chwila odstresowani tuz przed Msza, rozmowa z Krzysztofem Cezarym z rodu Nowickich i...

Eucharystia. Sporo ksi??y, pe?na kaplica... Nawet biskup by?... ojojoj. ZAK-ownicy siedzieli z przodu w pierwszych ?awkach. Momentalnie przypomnia?a mi si? Pierwsza Komunia (mi za? nie Mol). Sakrament... Czy wst?pienie do ZAK-u mo?na podnie?? do rangi sakramentu? Hmmm... no w?a?nie :-). Zdecydowanie tak! Wida? by?o przejecie w ich oczach. Wiemy, co my czuli?my, nios?c nasze przyrzeczenia w darach. Wyobra?amy wi?c sobie, bo musieli czu? Oni... C? wi?cej pisa? o tym prze?yciu? Tam po prostu trzeba by?o by?,

Po Mszy, ?yczeniach ro?nych wa?nych i mniej wa?nych osobisto?ci, poszli?my na piknik. Fajowo by?o :-). Wybr potraw by? bardzo r?norodny. Mogliby?my opisywa? to i opisywa?, i opisywa?, i jeszcze opisywa? (n-99999). To w tym czasie Bartek mg? wreszcie co? zrobi?. Pewne bli?ej nieokre?lone ?rd?a donosz?, ze kie?baski z grilla, przy ktrych asystowa?em, by?y najlepsze.

Nawiasem mwi?c jeste?my teraz na polach lednickich. Jest z nami niejaka Marta M., ktra serdecznie pozdrawiamy. To w?a?nie Ona jako pierwsza zapyta?a nas, na czym polega wirtualna adopcja. Mo?e i Ona kiedy? si? na to skusi...

Chwa?a Panu!

Marta i Bartek

 
Wst?pienie do Zjednoczenia (2008)
sobota, 24 maja 2008 22:40

Sobotnie popo?udnie 24. maja by?o pe?ne pi?knych wydarze? w gnie?nie?skim domu ss. Pallotynek. Nie tylko figurka Dzieci?tka Jezus zosta?a po?wi?cona w tutejszej kaplicy, ale i dziewi?? osb zosta?o przyj?tych do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Dla nas, przygotowuj?cych si? do ZAK, czas bezpo?redniego przygotowania rozpocz?? si? wieczorn? Msz? ?w., ktr? odprawi? ks. Marek Chmielniak SAC w pi?tek. Sobotni poranek wype?niony medytacj?, adoracj?, krtk? konferencj? ks. Marka, a tak?e spotkaniem z siostr? Prowicjaln? ss. Pallotynek, Blank? S?awi?sk? by? czasem zatrzymania si? i oddania Jezusowi naszej codzienno?ci i przysz?o?ci. Ks. Marek poza wieloma innymi wa?nymi rzeczami, powiedzia? jedno zdanie, ktre przyku?o nasz? uwag?; W Zjednoczeniu chodzi o Mi?o??. S?dz?, ?e ta my?l by?a swego rodzaju has?em przewodnim tej pami?tnej dla nas sobotyUroczyste ?wi?towanie rozpocz?li?my adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu Wsplnie z tymi, ktrzy przyjechali dzieli? z nami rado?? przyj?cia do Zjednoczenia, stan?li?my przed Panem, ?eby Go uwielbia? w Jego Mi?o?ci, Pokoju i ka?dym cz?owieku, ktrego spotykamy.... Bezpo?rednio po adoracji nast?pi?a Msza ?w. pod przewodnictwem ks. bp Wojciecha Polaka, ktry zaproszony przez nasz? wsplnot?, zechcia? towarzyszy? nam w tym pi?knym dniu. Ksi?dz Biskup powiedzia? kazanie nawi?zuj?c do realizacji osobistego powo?ania ka?dego z nas w Zjednoczeniu.

Po czasie wsplnej modlitwy nadszed? czas wsplnego ?wi?towania. Bardzo cieszyli?my si? z obecno?ci przedstawicieli wsplnot ZAK z Bielska-Bia?ej, Warszawy-Zacisza oraz Warszawy-Ursusa. W zaciszu pi?knego ogrodu ss. Pallotynek, przy ?piewie ptakw i szumie drzew z pobliskiego lasu rozlega? si? gwar rozmw i ?miechu. To by? dobry dzie?Jeden z dni, ktry zapisa? si? kolorowymi literami w historii naszej wsplnoty. I tutaj kilka s?w o nas Od ponad dwch lat dzi?ki s. Annie Ozon SAC raz w miesi?cu spotykamy si? w gnie?nie?skim Domu pod Lasem, gdzie sp?dzamy niedziel? na wsplnej modlitwie, s?uchaj?c konferencji, dziel?c si? swoimi refleksjami. My, czyli studenci i osoby pracuj?ce (m?odzie? starsza jak to cz?sto jeste?my okre?laniJ) z Gniezna, Poznania, Krakowa, Gda?ska, Trzemeszna, Zatomia i Torunia. Jako, ?e nie jest mo?liwe, ?eby?my wszyscy spotykali si? cz??ciej, postanowili?my, ?e ka?dy z nas raz w tygodniu b?dzie chodzi? na Msz? w intencji wsplnoty. I w ten oto sposb powsta?a nowa tradycja umawiania si? na Msz? z osobami, ktre mieszkaj? w tym samym mie?cie Poza tym dwa razy w roku prze?ywamy wsplne rekolekcje latem w Sucharach, kiedy to towarzysz? nam ks. Piotr Bieniek SAC i ks. Marek Chmielniak SAC i zim? w Gnie?nie prowadzeni przez ks. Tadeusza Miszewskiego SAC.Wspomniana na pocz?tku sobota 24. maja jest kolejnym etapem ?ycia naszej wsplnoty. Jest te? bardzo wa?nym momentem dla ka?dego z naszej dziewi?tki przyj?tych do Zjednoczenia

Dlatego te? dzi?kuj?c Wam wszystkim, ktrzy modlili?cie si? za nas i towarzyszyli?cie nam, chcemy jednocze?nie prosi? Was o modlitw? w intencji ka?dego z nas i naszej wsplnoty.Monika Stawska (ZAK Gniezno)

 
piątek, 03 sierpnia 2007 01:50

Dwa ostatnie tygodnie lipca 2007 r. sze?? osb z naszej wsplnoty sp?dzi?o w Woronowie na Bia?orusi. Pomys? wakacji na Wschodzie zrodzi? si? w g?owie Miko?aja, nim jednak zosta? zrealizowany przeszed? wiele ewolucji i modyfikacji. Przygotowania do wyjazdu zacz??y si? ju? w maju.

Więcej…
 

(o Sucharach w 2007r.)
Przyjechali?my w niedzielne popo?udnie Pi?kna, s?oneczna pogoda, u?miechni?te twarze i dom, ktry od kilku ju? lat wita nas znajomym ciep?em

Więcej…
 
Suchary, czyli tam i z powrotem

(artyku? z lipca 2006)
Co roku przybywamy do Suchar, g?wnie po to, aby powrci?. Do Boga oczywi?cie...


Venimus
Niedziela dzie? przyjazdu. Upa?. Przekorne: To znowu wy?! ksi?dza Piotra (trzeci raz b?dziemy prze?ywa? w Sucharach rekolekcje oby?my i tym razem prze?yli...) i wchodzimy do klasztoru.

Więcej…
 
Kolonie letnie 2006 w Sucharach
czwartek, 06 lipca 2006 09:53

Kolonie letnie dzieci ze ?wietlicy socjoterapeutycznej
PALLOTY?SKIE ?WIETLIKI
przy parafii ?w. Wawrzy?ca w Poznaniu

Suchary, Dom Ksi??y Pallotynw

30.06 06.07. 2006

Czas sp?dzony w Sucharach to czas nawi?zywania nowych przyja?ni, znajomo?ci, poznawania siebie i nieznanych dotychczas miejsc, sytuacji; czas do?wiadczania wielu spraw inaczej, w zupe?nie nowy sposb.

Dla cz??ci dzieci by? to pierwszy tak d?ugi pobyt poza domem. Dla nich szczeglnie tydzie? ten by? prb? pierwszej samodzielno?ci prb?, jak dzi? mog? powiedzie?, ca?kiem udan?.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11

statystyka ______________ statystyka