ZAK Gniezno - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

jest to historia Wsplnoty z Domu pod lasem zawieraj?ca b??dy i niedopowiedzenia, ktre z czasem zostan? poprawione...


suchary-z-okna1995
Pocz?tki prac duszpasterskich sistr Pallotynek w Gnie?nie?skim klasztorze przy ul. Ho?ej 31 si?gaj? roku 1995, kiedy to s. El?bieta, na pro?b? budowniczej domu Pallotynek w Gnie?nie - s. Joanicji Kocha?skiej, organizuje spotkania Ma?ego Aposto?a, gdzie przychodzi?y min. Asia dzi? Joanna, Kasia, Marzena i Marlena, p?niej do??czy?a Natalia i Gosia. Asia i Natalia wytrwa?y do dzi? i to one mog? dzi? powiedzie?, ?e s? zwi?zane z Domem pod lasem od 12 lat...
Wtedy te? zorganizowano Wieczernik dla starszej m?odzie?y - zosta?y po nim 2 powo?ania kap?a?skie i kilka porz?dnych ma??e?stw.


6 wrze?nia 1996 roku
na Ho?ej pojawi?a siostra Mieczys?awa, ktr? s. Joanicja poprosi?a, by po s. El?biecie obj??a spotkania z Ma?ym Aposto?em.
Spotkania odbywa?y si? one tylko i wy??cznie w KLASZTORZE - tak o naszym "Domu pod Lasem" mwi?y wtedy dzieci, dzi? m?odzie? studiuj?ca i czasami pracuj?ca. Spotykali si? ze S?owem Bo?ym i szukali odpowiedzi na pytanie: "Jak by? pi?knym Dzieckiem Bo?ym."

1999
S. Mieczys?awa prowadzi?a Ma?ego Aposto?a przez 3 lata, do 1999 roku. Wtedy do parafii przysz?a s. Anna Ozon i przej??a wsplnot?. Dzieci w tym czasie troch? podros?y, sko?czy?y akurat podstawwk? i przesz?y do gimnazjum. MA?Y APOSTO? zamieni? si? w M?ODEGO APOSTOLA, i to by?y kolejne 3 lata...
Po zadomowieniu si? siostry Anny Ozon w Domu pod lasem dzia?o si? wiele r?nych rzeczy...

2000
M?odzi wystawiaj? sztuk? "Zraniony Pasterz" -  pierwsz? sztuk?, ktra odkry?a talent re?yserski s. inspiratorki, wykorzystywany potem w p?niejszych latach.


2001
Kolejna sztuka - tym razem wsp?czesne jase?ka "Po co s? ?wi?ta?"


2002
W ferie odby?y si? historyczne, bo pierwsze rekolekcje zimowe - trwa?y 3 dni, prowadzi?a siostra Beata a miejsce to salki parafialne w parafii Chrystusa Wieczystego Kap?ana w Gnie?nie.

Siostra Anna powraca z urlopu na Teneryfie i organizuje spotkania Wieczernika, b?d?cego po M?odym Apostole kolejnym etapem paloty?skiego wtajemniczenia. Wtedy do wsplnoty przy klasztorze do??czaj? m?odzi m??czy?ni, min. Lechu, Michu i Kod?i, ktrzy pos?ugiwali jako lektorzy w parafii ?w. Wawrzy?ca w Gnie?nie, gdzie s. Anna pracowa?a jako zakrystianka.

2003
I kolejna sztuka teatralna - tym razem o ?w. Pawle - "Aby? by? ?wiat?o?ci?"

4 pa?dziernika 2003 roku siostra Anna rozpocz??a Szko?? Jezusa - comiesi?czne spotkania dla licealistw i m?odych studentw, z ktr? zwi?za?a si? wi?ksza cz??? naszej obecnej wsplnoty ZAKu. Na pierwszej Szkole Jezusa byli, poza dotychczasowymi bywalcami klasztoru min: Aga, Daria, Miko?aj ...

z czasem do??czyli: Hubert (listopad 2003), Karolina i Monika - obie z Torunia oraz Ewa (6 grudnia 2003), ?ycha (od sierpnia 2004), Wojtek (5 marca 2006)

28 III 2004 mia?a miejsce premiera sztuki Obok Golgoty w ko?ciele pw. Chrystusa Wieczystego Kap?ana. Re?yserem by?a siostra Anna Ozon, aktorami ludzie z dzisiejszego ZAKu (wtedy uczniowie Szko?y Jezusa) oraz inni przyjaciele Domu pod lasem. Przy okazji zacz??a na spotkania Szko?y ucz?szcza? Mika, taka skrzypaczka.

W lipcu 2004 byli?my po raz pierwszy w Sucharach - by?y to wtedy rekolekcje podsumowuj?ce rok nauki w Szkole Jezusa.

brat_naszego15 maja 2005 o godz.19.00 w auli Prymasowskiego Wy?szego Seminarium Duchowego w Gnie?nie oraz 3 dni p?niej w parafii Chrystusa Wieczystego Kap?ana w Gnie?nie m?odzie? z Domu pod lasem wraz z klerykami z gnie?nie?skiego seminarium wystawi?a dramat Karola Wojty?y BRAT NASZEGO BOGA"

lipiec 2005
Na pocz?tku naszej drogi do ZAKu by?y Suchary w lipcu 2005 roku, kiedy zako?czyli?my formacje Wieczernika. Wtedy to w czasie tygodniowych rekolekcji poznawali?my r?ne wsplnoty i zastanawiali?my si? Co dalej?. Wtedy Leszek (wtedy jeszcze by? to m?odzieniec przed trzydziestk?) wypowiedzia? s?ynne, cz?sto przez s. Ann? cytowane zdanie: Sorry, ale do Neokatechumenatu, czy Odnowy wst?powa? nie b?d?. To nie moja duchowo??. Je?li mam co? dalej robi?, to chcia?bym w duchowo?ci palloty?skiej. Wi?kszo?? z nas potwierdzi?a to zdanie. Z t? my?l? zako?czyli?my rekolekcje, wrcili?my do domu. Postanowili?my si? modli? i rozeznawa? Co dalej? Do czego Bg nas zaprasza i co dla nas przygotowa??
Cz??? wsplnoty (Daria H. i K., Ewa, Karolina, Monika, Hubert G. i Leszek wraz z s. Ann? i ks. Radkiem) uczestniczyli w ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Kolonii.
Kilka miesi?cy p?niej siostra Anna niespodziewanie wyjecha?a do Rzymu, gdzie mia?a okazj? spotka? Pallottiego i zachwyci? si? nim na nowo oraz szerzej spojrze? na dzie?o i ide? Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Siostra odczyta?a to jako znak, jako zaproszenie dla nas, jako kolejny etap naszej wsplnej drogi. Wrci?a do Gniezna. By?y wspomnienia z Rzymu, dzielenie  si?, zapalanie palloty?skim entuzjazmem...

22 stycznia 2006
Kolejny dzie? wpisany w nasz? wsplnotow? histori? to ?wi?towanie uroczysto?ci ?wi?tego Wincentego Pallottiego z Ks. Arturem Suskim -
To w?a?nie on wtedy powiedzia? nam par? wa?nych rzeczy:
- ?e mamy ustali? konkretne spotkania formacyjne (np. raz w miesi?cu)
- ?e mamy ustali? co chcemy na tych spotkaniach robi?
- ?e mamy pomy?le?, jaka formacja dla nas b?dzie najlepsza
Zasugerowa? nam, ?e mamy jasno i konkretnie to sobie ustali? i RUSZY?!!

zima 2006
Rekolekcje Open Space prowadzone przez ks. Jarka Kamie?skiego SAC, w ktrych uczestniczy?a wi?kszo?? wsplnoty.


2 lutego 2006 roku
odby?o si? spontaniczne spotkanie, na ktre przysz?o nas niewielu: Leszek, ?ysia, Hubert, Asia, Miko?aj i jeszcze par? osb...


Nasza siostra inspiratorka Anna Ozon by?a wtedy chora i le?a?a u siebie za klauzur?, wi?c spotkali?my si? sami. Najpierw tradycyjnie, jak co roku, rozebrali?my choinki w kaplicy z s. Beat?, a potem spotkali?my si? w Wieczerniku.


To by?o wa?ne spotkanie to by? w?a?nie ten Nowy pocz?tek... pierwsze spotkanie robocze, w?a?nie by to wszystko ustali?...


Kartka napisana przez nas w?a?nie wtedy (jest przechowywana do dzi? w dokumentacji siostry Anny Ozon) zawiera?a w swej tre?ci:

spotkania maj? mie? 3 filary:
formacja duchowa (Adoracja, medytacja...)
formacja umys?owa (tematy z Pallottiego, z ?ycia prowadzone rwnie? przez nas)
pos?uga

Ponadto dwie propozycje:
- modlitwa za siebie nawzajem
- Adoracje ca?onocne raz na kwarta? zako?czone Msz? ?w. z Siostrami.

I tak to si? zacz??o!!!

Spotkanie w marcu poprowadzi? ks. Marek Chmielniak SAC, ktry wtedy chwilowo by? w Polsce. Kolejne spotkania prowadzi? Ks. Piotr Bieniek. Na drugim spotkaniu do??czy? do nas Miszon ze Starogardu.


Wizyta Benedykta XVI w Polsce - Krakw-B?onie - byli?my tam!


Potem wakacje 2006 i trzecie rekolekcje w Sucharach... W lipcu Do??czyli Bartek i Monika.


I kolejny rok. Spotkania by?y ju? systematycznie co miesi?c.
By?y dokumenty Ko?cio?a, by? Pallotti... i ?ycie!


Towarzyszy? nam g?wnie Ks. Marek. Rekolekcje zimowe poprowadzi? Ks. Tadzio Miszewski SAC. W mi?dzyczasie by?o sporo akcji i pos?ug podejmowanych przez nas wsplnotowo i indywidualnie przez ka?dego z Nas (udokumentowane na zdj?ciach dost?pnych w Galerii, niestety nie opisanych).


Jesieni? 2006 roku zainicjowali?my podj?cie dzie?a Duchowej Adopcji w Gnie?nie.


Wiosn? 2007 roku rozpocz?li?my przygotowania do wyjazdu na Bia?oru?. By?a sprzeda? kartek i granie na Mszach w parafiach w Toruniu i Poznaniu, siostry Pallotynki za?atwi?y nam wizy w paszportach...


lipiec 2007
Kolejne czwarte ju? rekolekcje w Sucharach. Odkrycie na nowo Dekalogu. Rekolekcje by?y ju? takie inne. My jakby starsi J, bardziej dojrzali...

Tak min?? wieczr i poranek rok pierwszy...
A Bg widzia?, ze wszystko co czyni? by?o dobre...


Monika z Torunia, Karolina, Bartek, Monika z Gniezna i Miko?aj wraz z s. inspiratork? Ann? udali si? na Bia?oru? do Woronowa.
Jesieni? 2007
spotkanie formacyjne odby?o si? w Toruniu - by?o to pierwsze spotkanie poza Gnieznem, ktre rozpocz??o now? ?wieck? tradycj? spotykania si? w miejscach, gdzie mieszkaj? cz?onkowie naszej wsplnoty (Toru?, Gda?sk, Pozna?... by? mo?e kiedy b?dzie wyjazd do Krakowa i Starogardu lub odwiedziny Ewy i Wojtka w Zatomiu Starym)


Od wrze?nia 2007 gorliwie rozpocz?li?my drugi rok spotka?. Rozpocz?li?my go mocnym akcentem Kongresem ZAK w Cz?stochowie.


Weszli?my w nowy rok z nowymi pragnieniami. Przede wszystkim, by by? to dobry rok ktry zbli?y nas do Boga, ktry zbli?y nas do siebie nawzajem, ktry pomo?e nam odkrywa? nasza drog? ?yciow?... i pozwoli i?? po niej z wielk? WIAR?, UFNO?CI? i MI?O?CI?! Ktry pomo?e nam rozezna? Co dalej?  Jaki jest kolejny etap naszej wsplnej drogi z Bogiem i do Niego.


Po drodze by?y Zaduszki, Duchowa Adopcja w Toruniu, kol?dowanie i Pallotti.


2 lutego 2008 - rocznica naszych ZAKowych spotka?
Dwa lata to du?o i ma?o. Dla niektrych z nas to tylko krtki kawa?ek z d?ugiej historii bycia na Ho?ej. Bo s? przecie? tacy, ktrzy bywaj? tu od... 12 lat! Ale s? i tacy, ktrzy do??czyli w trakcie tych ostatnich dwch lat...
To chyba nie d?ugo?? minionego czasu ,?wiadczy o jego warto?ci.
Ka?dy z nas najlepiej wie ile daje mu bycie we wsplnocie, co si? w tym czasie wydarzy?o, co otrzyma?, co straci?, ile si? nauczy?... A przede wszystkim na ile naprawd? zbli?y? si? do Pana Boga!
W tym czasie wiele te? zmienia?o si? w naszej wsplnocie. Jedni sko?czyli studia, inni si? zar?czyli, inni na nowo rozeznali swoj? drog?. Wiele wa?nych i trudnych decyzji za Nami (a jeszcze wi?cej przed nami).

W tym roku siostra inspiratorka Anna k?ad?a nacisk na nasze wsplnotowe wst?pienie do ZAK-u. Budzi?o to w nas r?ne uczucia i my?li. Jakby?my si? czego? obawiali, bali, nie byli pewni... Jakby?my si? bali deklaracji, podj?cia decyzji... Bo nie damy rady, bo ?ycie, bo...
W ko?cu decyzja zapad?a podzielili?my si? na 2 grupy, tzn. po?owa wst?puje do ZAKu 25 maja 2008 roku, po?owa nie wstepuje po roku lub dwch spotkamy si? przy ciep?ej herbacie i wtedy omwimy bilans zyskw i strat. Wtedy te? ca?a wsplnota b?dzie w ZAKu lub poza nim (Julita jeszcze musi zbada? czy mo?na wyst?pi?, czy przynale?no?? do ZAKu jest niezbywalna)


Pallottiemu chodzi?o o to, aby tam, gdzie s? o?ywiali t? wsplnot? wiar? i mi?o?ci?. Aby swych talentw nie zakopywali i nie chowali, ale je wyci?gn?li i po?o?yli na stole dla wsplnego dobra.
Pallotti nikomu nic nie zabiera, tylko inspiruje, aby? to, co robisz, robi? w pe?ni.

(Ks. K. Marcy?ski w czasie konferencji, gdy ?wi?towali?my ?w. W. Pallottiego w 2008 roku).

24 maja 2008 - wst?pili do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego cz?onkowie naszej wsplnoty:
Natalia, Ewa, Wojtek, Monika, Monika, Karolina, Julita, Agnieszka, Asia.historia wsplnoty zosta?a sporz?dzona na podstawie listw apostolskich siostry inspiratorki oraz indywidualnych wspomnie? cz?onkw

 

statystyka ______________ statystyka